กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

การใช้เงินกองทุนตำบล แก้ปัญหาโควิด 19

by twoseadj @25 มี.ค. 63 12:20 ( IP : 113...39 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 103,593 bytes.

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนื่องจากปัจจัยประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร  สร้างความกังวลให้กับบุคคลในชุมชนต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้างมากขึ้น
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พิจารณาและเห็นว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ควรมีบทบาทแก้ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด (COVID-19)โดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ประเภท ๑๐(๕) เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือบรรเทาภัยพิบัติหรือโรคระบาด หน่วยงานที่รับทุน คือ องค์กรปกครองส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขียนโครงการมาเพื่อขอรับทุนดำเนินกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย
๑.การรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง อาการและการป้องกันโรคผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อการรับรู้ในวงกว้าง การแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย แนวปฏิบัติทางศาสนากิจในกลุ่มผู้นำศาสนา ประชาชน วัด มัสยิด เป็นต้น
๒.การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน จะใช้การจัดซื้อหน้ากาก หรือการจ้างเย็บโดยผู้รับทุนจัดหาวัสดุในการทำหน้ากาก การจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือแก่หน่วยงาน สถานที่สำคัญ บ้านกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผาก เครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมโรค น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพ่นควบคุมโรค เป็นต้น
๓.คัดกรองและตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง บุคคลที่เดินทางมาจากที่อื่น เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกลุ่มเสี่ยง เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร โดยการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่เดินทางมาจากที่อื่น โดยแกนนำอสม.ลงติดตามเฝ้าระวังติดตามการกักตัว

ตามประกาศฯ ข้อ ๑๐(๕) นั้น สามารถกันเงินสำหรับแก้ปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ร้อยละ ๕-๑๐หรือมากกว่าตามสถานการณ์ หากจำเป็นต้องขยายวงเงินสามารถดำเนินการได้ (โดยหากไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ ให้นำเสนอให้ความเห็นชอบในที่ประชุมครั้งต่อไป) ขอให้เบิกจ่ายเงินโครงการแก่ผู้รับทุนดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถทันต่อการแก้ไขปัญหา

แสดงความคิดเห็น

« 7125
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง