กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 64-L3312-1-07 2564 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
2 2564 เพชรบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุติโครงการ
3 2563/L7886/5/12 2564 สตูล โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ
4 2563 กำแพงเพชร โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน-ผอม เตี้ย ในเด็ก 0-5 ปี ต.คลองขลุง ปีงบ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
5 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน กำลังดำเนินโครงการ
6 2563 เชียงใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพบ้านป่ากล้วย กำลังดำเนินโครงการ
7 63-L1505-2-04 2563 ตรัง โครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 63-L1505-1-01 2563 ตรัง โครงการชุมชนสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 63-L1505-2-14 2563 ตรัง โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
10 63-L1505-2-07 2563 ตรัง โครงการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันเบาหวาน หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
11 63-L1505-2-17 2563 ตรัง โครงการต้นกล้า 4.0 ห่างไกลสิ่งเสพติด โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 63-L1528-2-07 2563 ตรัง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 63-L1505-1-06 2563 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 3/2563 63-L1497-05-01 2563 ตรัง โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 63-L1505-1-10 2563 ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 63-L1528-3-08 2563 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 1/2563 2563-L1465-5-1 2563 ตรัง โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 กำลังดำเนินโครงการ
18 63-L1487-5-3 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 63-L1487-5-2 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 63-L1505-2-12 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม หมู่ที่ 11 บ้านเกาะเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 63-L1505-2-09 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม หมู่ที่ 8 บ้านตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 63-L1505-1-03 2563 ตรัง โครงการพัฒนาแกนนำดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 63-L1505-2-16 2563 ตรัง โครงการพัฒนาสมาชิกชมรม To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่ง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 63-L1505-1-07 2563 ตรัง โครงการพืชสมุนไพรใกล้ตัวใช้เป็นยาเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 63-L1487-4-1 2563 ตรัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 2563 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสารเคมีจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 63-L1505-1-02 2563 ตรัง โครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 63-L1505-2-18 2563 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 63-L1528-2-05 2563 ตรัง โครงการวัยใส ใส่ใจรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 63-L1505-1-11 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 63-L1505-2-02 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 63-L1505-1-08 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากแก่ผู้ดูแลเด็ก 0 - 3 ขวบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 63-L1505-1-04 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 005 L1544-63-03-02 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
35 63-L1528-3-09 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 63-L1505-2-19 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 63-L1505-2-06 2563 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 63-L1505-2-10 2563 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 63-L1528-5-18 2563 ตรัง โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 16/2563 63-L1528-2-24 2563 ตรัง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชนบ้านควนตัง หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 63-L1505-2-11 2563 ตรัง โครงการสร้างเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 63-L1505-2-03 2563 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (กลุ่มผู้สูงอายุ) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 12/2563 63 – L1500 -2-01 2563 ตรัง โครงการสุขอนามัยดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 2563 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคตำบลบางดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 08/2563 63-L1468-02-10 2563 ตรัง โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 63-L1528-3-10 2563 ตรัง โครงการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ระหว่าง 12-15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 63-L1505-2-13 2563 ตรัง โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 63-L1505-1-05 2563 ตรัง โครงการอบรมแกนนำงานเฝ้าระวังสภาวะช่องปากในเด็กนักเรียน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 63-L1523-1-15 2563 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 63-L1505-2-08 2563 ตรัง โครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 63-L1505-2-05 2563 ตรัง โครงการอบรมและป้องกันภันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 63-L1505-2-01 2563 ตรัง โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 63-L1505-1-12 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องสำอางไร้สเตียรอยด์ ในเด็กนักเรียน ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 63-L1505-1-09 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number One รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 63-L1505-1-13 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 63-L1505-2-20 2563 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเต้นบาสโลป โรงเรียนบ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 63-L7887-3-2 2563 ตรัง พัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยแพทย์วิถีพุทธ วิถีธรรม ปี 2563 ระงับโครงการ
58 2563 ตรัง สุขภาพดี วิถีใหม่ ในสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปาง กำลังดำเนินโครงการ
59 2563 นครสวรรค์ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่งดี มีความสุข กำลังดำเนินโครงการ
60 2563 นครสวรรค์ โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังดำเนินโครงการ
61 2563 นครสวรรค์ ชวนกิน ชวนออก กำลังดำเนินโครงการ
62 2563 นราธิวาส โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 13/2563 63-L2541-3-15 2563 นราธิวาส โครงการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 11/2563 63-L2518-1-15 2563 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน กำลังดำเนินโครงการ
65 02/2563 63-L2475-5-02 2563 นราธิวาส โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 2563 นราธิวาส โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 05/2563 63-L2477-1-05 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการดูแลรักษาข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านตำบลผดุงมาตร ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
68 15/2563 63-L2541-3-13 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 14/2563 63-L2475-3-01 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหนูน้อยฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 14/2563 63-L2541-3-14 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 08/2563 63 - L2479 - 2 -27 2563 นราธิวาส โครงการให้ความรู้การลดปวดกล้ามเนื้อด้วยการประคบสมุนไพรไทย กำลังดำเนินโครงการ
72 01/2563 63-L2475-5-01 2563 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 01 2563 น่าน โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ NCD คุณภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กำลังดำเนินโครงการ
74 015/2563 63-L3009-03-15 2563 ปัตตานี โครงการ ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมทางกาย) ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 004/2563 63-L3009-01-4 2563 ปัตตานี โครงการ เลี้ยงลูกอย่างไรในสังคมยุคปัจจุบัน ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 63-L3001-3-05 2563 ปัตตานี โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการหกล้มในชุมชน ต.เกาะจัน กำลังดำเนินโครงการ
77 63-L8284-1-03 2563 ปัตตานี โครงการก่อแก่น แกน RDU เทศบาลตำบลยะหริ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 011/2563 63-L3009-02-11 2563 ปัตตานี โครงการการคัดกรองและการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในศาสนสถานพื้นที่ตำบลกะมิยอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 002/2563 63-L3009-01-2 2563 ปัตตานี โครงการการป้องกันและการลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 63 - PKL - 04 - 01 2563 ปัตตานี โครงการกิจกรรมประุชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 008/2563 63-L3009-01-8 2563 ปัตตานี โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกายถูกใจ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 63-L3027-01-14 2563 ปัตตานี โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 5/2563 63-L3045-1-03 2563 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาเด็ก ๐-๕ ปีขาดรับวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 63-PKL-04-15 2563 ปัตตานี โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 63-L8284-05-07 2563 ปัตตานี โครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE)และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 7/2563 63-L3045-2-05 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ เครือข่ายร่วมสร้าง RDU คู่ร้านชำคุณภาพปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
87 63-PKL-01-04 2563 ปัตตานี โครงการตรวจค้นหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 63L70080201 2563 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ ชาวชุมชน โต๊ะโสม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 63-PKL-02-05 2563 ปัตตานี โครงการทีมควบคุมโรคปากล่อร่วมใจป้องกันป้องไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 001/2563 63-L3009-04-1 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 01/2563 63-L2971-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 01/2563 63-L3013-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 63-l8284-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารและการจัดการกองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 010/2563 63-L3009-05-10 2563 ปัตตานี โครงการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 4/2563 ุ63-l3045-1-02 2563 ปัตตานี โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชนปิยามุมัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
96 63-PKL-05-16 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 012/2563 63-L3009-01-12 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 63-L3027-01-12 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 63-PKL-02-13 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 10/2563 L3015-63-05-01 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
101 009/2563 L2981-09-63 2563 ปัตตานี โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมใจ อุปกรณ์พร้อมใช้ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (ม.1) ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 007/2563 L2981-03-07 2563 ปัตตานี โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมใจ อุปกรณ์พร้อมใช้ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (ม.5) ดำเนินการเสร็จสิ้น
103 007/2563 63-L3009-01-7 2563 ปัตตานี โครงการฝากครรภ์คุณภาพ แก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
104 2563 ปัตตานี โครงการฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบ เพื่อลูกรักสุขภาพดี กำลังดำเนินโครงการ
105 63–L2985-05-02 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลมะกรูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
106 63-L3027-01-07 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 014/2563 63-L3009-03-14 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 กำลังดำเนินโครงการ
109 03/2563 63-L3043-05-03 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 63-PKL-05-02 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 63-PKL-02-09 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาการดี เสริมสร้างภูมิปัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 63-L2974-4-01 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโนรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 63-L2974-2-02 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 63-L3013-01-08 2563 ปัตตานี โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลบานา ดำเนินการเสร็จสิ้น
115 009/2563 63-L3009-02-9 2563 ปัตตานี โครงการยุวชนฟันสวย ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
116 63-L3065-2-03 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 022/2563 ุ63-L2981-05-02 2563 ปัตตานี โครงการรวมพลังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลนาประดู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
118 63-PKL-02-11 2563 ปัตตานี โครงการร้านขายของชำปลอดยาอันตราย ในตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กำลังดำเนินโครงการ
119 63-L3027-01-08 2563 ปัตตานี โครงการร้านอาหาร/แผงลอยสะอาด จำหน่ายอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 006/2563 63-L3009-01-6 2563 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
121 63-L2974-3-03 2563 ปัตตานี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มือ เท้า ปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 6/2563 63-L3045-1-04 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาทุพโภชนาการ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 63-l8284-05-02 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดCOVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 63-L2974-02-06 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพการกำจัดเหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 016/2563 63-L3009-03-16 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 63-L3001-1-08 2563 ปัตตานี โครงการสตรีตำบลเกาะจันรู้เท่าทันโรคมะเร็งปากมดลูกปี2563 กำลังดำเนินโครงการ
127 018/2563 63-L3009-02-18 2563 ปัตตานี โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 013/2563 63-L3009-03-13 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 63-L3027-03-06 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขี้เหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 63-L3027-03-07 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 63-L3027-03-04 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 63-L2985-02-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยทางถนนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 63-L2985-05-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 01/2563 63-3023-05-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง บูรณาการร่วมกับรพ.สต. กำลังดำเนินโครงการ
135 63 - PKL - 02 - 03 2563 ปัตตานี โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 18/2563 2563 ปัตตานี โครงการอยู่อย่างไร ให้สุขสดใสในชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 63-PKL-02-06 2563 ปัตตานี โครงการอสม.ปากล่อร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 14/2563 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 005/2563 63-L3009-01-5 2563 ปัตตานี โครงการอุ่นไอรักด้วยวัคซีนครบชุด ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 017/2563 63-L3009-02-17 2563 ปัตตานี โครงการฮาลาเกาะฮ์เพาะคุณธรรม ปลุกเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 05/2563 2563 ปัตตานี เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 06/2563 2563 ปัตตานี ฟันสวย ยิ้มใส เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 02/2563 2563 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านแขนท้าวสะอาด ด้วยมือเรา กำลังดำเนินโครงการ
145 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านคลองช้าง ใส่ใจสุขภาพ ลดขยะ ลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
146 03/2563 2563 ปัตตานี ใส่ใจสตรีมุสลิมกะรุบี ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 04/2563 2563 ปัตตานี หนูน้อย Bangoyebang smart kids ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 63-L3355-5-1 2563 พัทลุง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
149 2563 พัทลุง โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคโควิท-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 2563 พัทลุง โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคโควิท-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 63-L000-2-10 2563 พัทลุง โครงการการส่งเสริมสุขภาพทางกายโดยใช้ทักษะการเล่นกีฬา (โรงเรียนบ้านบ่อทราย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 6/2563 63-L3353-1-07 2563 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชชนาการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
153 12/2563 63-L3353-1-03 2563 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 63-L3312-1-01 2563 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
155 10/2563 63-L3353-1-01 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 63-L000-1-003 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (รพสต.บ้านตลิ่งชัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 7/2563 63-L3353-2-07 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 63-L000-1-004 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(รพสต.บ้านตลิ่งชัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 4/2563 63-L3312-2-02 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ2563 กำลังดำเนินโครงการ
160 18/2563 63-L3353-2-09 2563 พัทลุง โครงการคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 15/2563 63-L3353-2-03 2563 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 4/2563 63-L3353-1-05 2563 พัทลุง โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 63-L3348-2-16 2563 พัทลุง โครงการทักษะชีวิตพิชิตการจมน้ำ กำลังดำเนินโครงการ
164 33/2563 63-L3312-2-14 2563 พัทลุง โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกม่วง ประจำปี2563 กำลังดำเนินโครงการ
165 63-L000-2-13 2563 พัทลุง โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง (ชมรม อสม.1) ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 5/2563 63-L3353-1-06 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 13/2563 63-L3312-2-11 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
168 11/2563 63-L3353-1-02 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 13/2563 63 - L3356 - 3 - 06 2563 พัทลุง โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง กำลังดำเนินโครงการ
170 20/2563 63-L3353-5-01 2563 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตำบลตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 2/2563 63-L3312-1-02 2563 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
172 3/2563 63-L3312-2-17 2563 พัทลุง โครงการป้องกันสิ่งคุกคามจากการทำงานของเกษตรกรสวนยางพารา พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
173 63-L3331-2-03 2563 พัทลุง โครงการปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ (ปี 2563) ดำเนินการเสร็จสิ้น
174 17/2563 63-L3353-2-06 2563 พัทลุง โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 23/2563 63-L3312-5-04 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย กำลังดำเนินโครงการ
176 21/2363 63-L3312-5-02 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
177 30/2563 63-L3312-02-20 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในโรงเรียนวัดท่าควาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
178 63-L3355-1-1 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือด ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
179 1/2563 63-L3353-3-01 2563 พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 34/2563 63-L3312-2-12 2563 พัทลุง โครงการรวมพลังใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
181 16/2563 63-L3353-2-05 2563 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ร.ร.ชิรธรรมสถิต) ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 2/2563 63-L3353-2-04 2563 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 63-L3355-2-5 2563 พัทลุง โครงการลดพุง ลดโรค หุ่นดี ปี ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
184 35/2563 63-L3312-2-08 2563 พัทลุง โครงการวัยรุ่นโคกม่วง ไม่ท้องก่อนวัย เข้าใจโรคเอดส์ ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
185 9/2563 63-L3353-3-02 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 63-L3355-2-1 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กและเยาวชนตำบลท่ามิหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 11/2563 63-L3312-3-04 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสมด้วยหนังสือนิทาน ปีงบประมาณ2563 กำลังดำเนินโครงการ
188 19/2563 63-L3353-2-10 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านทุ่งลาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 19/2563 63-L3312-3-02 2563 พัทลุง โครงการสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 63-L000-2-14 2563 พัทลุง โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย (ชมรม อสม.ม2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 13/2563 63-L3353-2-01 2563 พัทลุง โครงการสุขภาพจิตเข้มแข็ง ร่างกายปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 63-L000-2-16 2563 พัทลุง โครงการใส่ใจสุขภาพวันละนิด พิชิตโรคเรื้อรัง (ชมรมอสม.ม.3) ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 10/2563 63-L3367-3-03 2563 พัทลุง โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 8/2563 63-L3353-2-08 2563 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับ อสม. ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 14/2563 63-L3353-2-02 2563 พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยโยคะ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 3/2563 63-L3353-1-04 2563 พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 63-50105-02-26 2563 พัทลุง สุขภาพจิตดี ชีวิตสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 2563 พิจิตร โครงการต้นแบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคข้เลือดออก กำลังดำเนินโครงการ
199 2563 พิษณุโลก โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ชีวี วิถีสุข กำลังดำเนินโครงการ
200 2563 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) กำลังดำเนินโครงการ
201 63-L4150-2-02 2563 ยะลา การดูแลป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากของผู้เรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
202 63-L4150-1-11 2563 ยะลา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
203 63-L4150-1-18 2563 ยะลา โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา” ดำเนินการเสร็จสิ้น
204 03/2563 L8411-63-02-04 2563 ยะลา โครงการกำจัดเหานักเรียนด้วยแซมพูสมุนไพรจากสะเดากับดอกอัญชัญ ดำเนินการเสร็จสิ้น
205 63-L4150-1-08 2563 ยะลา โครงการแกนนำจิตอาสานวดแผนไทยในผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
206 63-L4121-02 2563 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายวัยเจริญพันธ์ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
207 63-L4160-1-02 2563 ยะลา โครงการจัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนฯ "กิจกรรมการคีย์ข้อมูลโครงการสู่ระบบกองทุนสุขภาพตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
208 63-L4150-05-02 2563 ยะลา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อ โควิด 19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
209 63-L4150-2-08 2563 ยะลา โครงการตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 63-L4150-4-01 2563 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
211 01/2563 63-L8277-4-01 2563 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุน ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
212 63-L4121-05-01 2563 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 36 63-L4117-05-02 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 กำลังดำเนินโครงการ
214 63-L4150-5-01 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
215 63-L4150-1-17 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคและป้องกันภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขยะและสารเคมีต่างๆในพื้นที่ตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 63-L4150-3-02 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 63-L4150-1-09 2563 ยะลา โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
218 63-L4150-1-15 2563 ยะลา โครงการวัยทำงานไม่เครียด ห่างไกลโรคซึมเศร้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
219 63-L4150-3-04 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ดำเนินการเสร็จสิ้น
220 003/002/63 L4137-01-2-63 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมบริโภคผักปลอดสารพิษ พิชิตโรค ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
221 63-L4150-1-06 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
222 63-L4150-3-03 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
223 63-L4150-2-03 2563 ยะลา โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ (กือเต) ดำเนินการเสร็จสิ้น
224 63-L4150-1-05 2563 ยะลา โครงการอาสาร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
225 63-L4150-3-01 2563 ยะลา โครงการอาหารดีมีประโยชน์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 63-L4150-1-16 2563 ยะลา ตามติดประชากลุ่มเสี่ยง ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผักผลไม้ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
227 63-L4150-1-10 2563 ยะลา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
228 63-L4150-2-09 2563 ยะลา ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กำลังดำเนินโครงการ
229 63-L4150-1-12 2563 ยะลา เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เป็นพาหะในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
230 63-L4150-1-14 2563 ยะลา วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
231 08/2563 63-L4152-2-10 2563 ยะลา ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
232 2563 ร้อยเอ็ด โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคตำบลหนองตาไก้ กำลังดำเนินโครงการ
233 2563 สงขลา โคงการชุมชนป่าชิงเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 63-l0000-5-14 2563 สงขลา โครงการแก้ปัญหา covid-19 กำลังดำเนินโครงการ
235 04/2563 63-L5178-2-04 2563 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลจะโหนง ดำเนินการเสร็จสิ้น
236 63-L5166-2-01 2563 สงขลา โครงการครัวเรือนต้นแบบปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารภายในครัวเรือน กำลังดำเนินโครงการ
237 05/2563 63-L5178-5-05 2563 สงขลา โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
238 05/2563 63-L5173-02-05 2563 สงขลา โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563หมู่ที่ 9ต.ห้วยลึก กำลังดำเนินโครงการ
239 23/63 63-L8287-2-14 2563 สงขลา โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนปลอดสิ่งเสพติดด้วยอิสลาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
240 ุ63-00005-00002 2563 สงขลา โครงการจัดทำป้ายรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
241 17/63 63-L8287-3-03 2563 สงขลา โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 20/63 63-L8287-3-04 2563 สงขลา โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ดำเนินการเสร็จสิ้น
243 63 – L8287-4-01 2563 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
244 2563 สงขลา โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
245 2563 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 01/2563 63-L5173-05-01 2563 สงขลา โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 กำลังดำเนินโครงการ
247 03/2563 L5221-2563-5-02 2563 สงขลา โครงการเผชิญการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ตำบลท่าบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 10/2563 63-L5178-5-10 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่าไวรัส2019ในชุมชนจะโหนง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
249 09/2563 63-L5178-5-09 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่าไวรัส2019ในพื้นที่รพ.สต.บ้านตรับ ดำเนินการเสร็จสิ้น
250 21/63 63-L8287-2-12 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
251 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
252 002/2563 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
253 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
254 2563 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
255 15/63 63-L8287-1-5 2563 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
256 63-L7252-01-02 2563 สงขลา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
257 16/63 63-L8287-2-09 2563 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
258 ุ6/63 63-L8287-1-04 2563 สงขลา โครงการร้านอาหารร่วมใจปลอดโฟม ลดพลาสติก ดำเนินการเสร็จสิ้น
259 14/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอลเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ
260 15/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวอลเล่ย์บอล กำลังดำเนินโครงการ
261 7/63 63-L8287-2-03 2563 สงขลา โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (โรงเรียนบ้านป่าโอน) กำลังดำเนินโครงการ
262 19/63 63-L8287-2-11 2563 สงขลา โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
263 2563 สงขลา โครงการใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
264 2563 สงขลา โครงการหนูน้อยรักสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
265 13/63 63-L8287-3-02 2563 สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
266 1/63 63-L8287-1-01 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
267 2/2563 L5221-2563-05-01 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง กำลังดำเนินโครงการ
268 2563 สงขลา โครงการออกมาเต้นทุกหวันเย็นกันเถิด ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 2/63 63-L8287-1-02 2563 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
270 63-L8287-1-03 2563 สงขลา ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
271 63-L5187-02-04 2563 สงขลา สะพานไม้แก่นปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
272 10 4 2563 สตูล คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
273 63-L7580-01 2563 สตูล โครงการ กาย จิต สัมพันธ์ สร้างพลังต้านภัยโรค เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
274 63-02-013 2563 สตูล โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจาราจร ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 63 - L8010 - 5 - 01 2563 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 003/2563 63-L8009-02-06 2563 สตูล โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 (covid -19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 11 10 2563 สตูล โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนวังประจันรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 63-02-17 2563 สตูล โครงการเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาส สุขภาพใจสุขภาพกายดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
279 63-L7580-2-01 2563 สตูล โครงการไท้เก๊กสมาธิอุบาย วิธีสู่ความสงบเย็น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 68-L7580-3-01 2563 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
281 3/2563 2563/L7886/5/2 2563 สตูล โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
282 2563 – L8010 – 5 – 11 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 2563 – L8010 – 5 – 03 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
284 2563 – L8010 – 5 – 06 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
285 2563 – L8010 – 5 – 08 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 8 บ้านอุไร ดำเนินการเสร็จสิ้น
286 2563/L7886/5/1 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
287 2563 สตูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 63-02-014 2563 สตูล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 2563 – L8010 – 2 - 01 2563 สตูล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 5/2563 2563 สตูล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปี ๒๕๖๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
291 14/2563 63-L5307-2-02 2563 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาเนะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
292 63-01-22 2563 สตูล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 63-L8406-01-08 2563 สตูล โครงการห่วงใย สตรีไทย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
294 63-L7580-5-01 2563 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
295 002/2563 63 - L8009-05-05 2563 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย/น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 63-02-012 2563 สตูล โรงเรียนสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 L5631.015./2563 2563 สุโขทัย โครงการปลอดควันบุหรี่มือสอง พิษร้ายถึงตาย แม้ไม่ได้สูบเอง (Infographic) กำลังดำเนินโครงการ
298 2563 อุบลราชธานี โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าไห กำลังดำเนินโครงการ
299 2562 กาฬสินธุ์ โครงการลดสารเคมี ชีวีปลอดภัยประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
300 62-L1488-2-01 2562 ตรัง โครงการ ฟ.ฟันสะอาดจัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
301 62-L1528-2-20 2562 ตรัง โครงการ เสริมพลัง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
302 62-L1505-2-13 2562 ตรัง โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 62-L1528-2-19 2562 ตรัง โครงการกำจัดเหาให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านควนตัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
304 62-L1505-2-11 2562 ตรัง โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด ม.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 62-L1528-3-16 2562 ตรัง โครงการคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการตามเกณฑ์ประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการคัดแยกขยะลดพาหนะนำโรค ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 62-L1491-02-21 2562 ตรัง โครงการชุมชนบ้านป่าหมากใส่ใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
308 62-L1505-1-02 2562 ตรัง โครงการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 62-L1505-2-08 2562 ตรัง โครงการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 8 บ้านตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการเด็กประถมวัดแจ้ง ใส่ใจ ฟันสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
311 62-L1528-1-22 2562 ตรัง โครงการตั๋วสุขภาพ ตระหนักรู้ความดันโลหิต ทำนายเบาหวาน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
312 62-L1528-2-15 2562 ตรัง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 2562-L1465-2-13 2562 ตรัง โครงการบ้านน้ำฉาปลอดยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
314 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการประชาร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 62-L1505-2-02 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน (ลดอ้วน ลดพุง) ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 62-L1505-2-03 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 62-L1505-2-05 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
318 62-L1505-2-09 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 62-L1505-2-06 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 62-L1488-2-04 2562 ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 62-L1528-3-17 2562 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 62-L1505-1-03 2562 ตรัง โครงการเฝ้าระวังภาวะช่องปากในเด็กนักเรียน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 62-L8428-01-01 2562 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 62-L1488-4-01 2562 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
326 62-L1499-1-1 2562 ตรัง โครงการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กตำบลบางรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 62-L1488-2-03 2562 ตรัง โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 62-L1505-2-14 2562 ตรัง โครงการมหกรรม รวมพลคน To Be Number One รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 62-L1505-1-05 2562 ตรัง โครงการมารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 62-L1528-1-23 2562 ตรัง โครงการมารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
331 62-L1499-3-2 2562 ตรัง โครงการมือ เท้า ปาก และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
332 62-l1483-4-03 2562 ตรัง โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
333 2562-L1465-02-5 2562 ตรัง โครงการเยาวชนโคกยางรวมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
334 62-L1528-2-07 2562 ตรัง โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
335 2562-L1465-2-10 2562 ตรัง โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) ดำเนินการเสร็จสิ้น
336 62-L1528-1-05 2562 ตรัง โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
337 62-L1505-2-18 2562 ตรัง โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคติดต่อ ร.ร.บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
338 62-L1505-2-16 2562 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
339 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
340 62-L1528-3-09 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
341 62-L1528-3-12 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
342 62-L1528-3-18 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
343 2562-L1465-2-6 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกายใจเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
344 62-L1505-1-06 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
345 62-L1505-2-12 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ชมรมผู้สูงอายุบ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
346 62-L1528-3-10 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 62-L1499-1-1 2562 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
348 62-L8290-1-17 2562 ตรัง โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
349 62-L1528-2-21 2562 ตรัง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจิตอาสาช่วยเหลือคนจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
350 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
351 62-L1505-2-17 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการเล่นกีฬา ร.ร.บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
352 62-L1505-2-10 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
353 62-L1505-2-04 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
354 2562-L1465-2-8 2562 ตรัง โครงการสุขภาพกายสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
355 62-L1505-1-04 2562 ตรัง โครงการหญิงไทยแก้มแดง ปี 2562 รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
356 2562 - L1490 - 1 - 3 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยกู้ภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
357 2562-L1465-3-12 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยน่ารักยิ้มใสฟันสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
358 2562-L1465-3-11 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยปฐมวัย ห่างไกลโรคภัย ใส่ใจสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
359 62-L1505-2-15 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยสุขภาพดีบ้าน ทุ่งค่าย ปี 3 ร.ร.บ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
360 62-L1505-1-01 2562 ตรัง โครงการหมู่บ้านควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2562 รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
361 62-L1488-2-02 2562 ตรัง โครงการอบรมการเต้นประกอบจังหวะเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
362 62-L1468-02-18 2562 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
363 62-L1505-2-07 2562 ตรัง โครงการอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
364 62-L1505-2-01 2562 ตรัง โครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ม.1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
365 62-L1505-1-07 2562 ตรัง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT และเครือข่าย รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
366 62-L1505-1-08 2562 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 62-L8017-2-15 2562 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเถอะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 2562-L1465-2-9 2562 ตรัง ผู้ปกครองยุคใหม่รอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
369 62-L8290-4-1 2562 ตรัง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 62-L1513-01-003 2562 ตรัง ส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำ ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารสดและร้านอาหารในชุมชน เรื่องอาหารและความปลอดภัยในการบริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
371 2562 นครราชสีมา โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ กำลังดำเนินโครงการ
372 2562 นราธิวาส โครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ มินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 62-L2479-2-01 2562 นราธิวาส โครงการ รณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
374 62-L2543-1-10 2562 นราธิวาส โครงการ”เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-72 เดือน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
375 62 - L8426 - 2 -12 2562 นราธิวาส โครงการกลุ่มอาสาจัดการขยะร่วมสร้างแกนนำบริหารจัดการขยะ ป้องกันโรค ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
376 62-L2479-2-11 2562 นราธิวาส โครงการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
377 62-L2524-1-0006 2562 นราธิวาส โครงการแกนสุขภาพ ชีวีมีสุขปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
378 62-L2524-1-0009 2562 นราธิวาส โครงการแก้ปัญหาเด็กก่อนวัยเรียน ๐-๕ ปีไม่ได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันครบตามเกณฑ์ ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
379 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 L-2490-2-3 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
381 62-L 2503-01-01 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพในเยาวชนเพศชายตำบลเฉลิม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
382 62 - L8426 - 1 - 03 2562 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิม ตำบลตันหยงลิมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
383 62-L2490-04 2562 นราธิวาส โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
384 62-L2490-01-05 2562 นราธิวาส โครงการความคุมเเละป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวานปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
385 62-L2541-01-06 2562 นราธิวาส โครงการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
386 62-L2524-1-0007 2562 นราธิวาส โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลกาหลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
387 62-L2496-2-ุ1 2562 นราธิวาส โครงการค่ายอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
388 62-L2541-01-08 2562 นราธิวาส โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
389 62-50015-1-03 2562 นราธิวาส โครงการชาวกาวะสุขภาพจิตดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
390 62-L2479-1-12 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนตำบลบูกิตร่วมใจจัดการขยะและแยกขยะอันตรายเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมทีดี กำลังดำเนินโครงการ
391 62-50115-2-02 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
392 61-50115-1-01 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง(CVA) ดำเนินการเสร็จสิ้น
393 62-L2496-1-3 2562 นราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
394 62-L2541-01-10 2562 นราธิวาส โครงการเด็กน้อยสุขภาพดี รับวัคซีนตามเกณฑ์ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
395 62-L2496-2-3 2562 นราธิวาส โครงการเด็กน้อยห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
396 62-L2490-01-07 2562 นราธิวาส โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
397 62-L2490-1-02 2562 นราธิวาส โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
398 62-L2524-2-0017 2562 นราธิวาส โครงการน้ำมันนวดสมุนไพรบ้านสายบน ดำเนินการเสร็จสิ้น
399 62-50115-1-04 2562 นราธิวาส โครงการบริโภคดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
400 62-L2496-4-1 2562 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอเบาะและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
401 62-L2496-1-7 2562 นราธิวาส โครงการปรับปรุงแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กแรกเกิด - ๗๒ เดือน ตำบลจอเบาะ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
402 62-L2541-01-04 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
403 62-L2496-1-4 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงและรณรงค์ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และ หัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
404 62-L2524-1-0010 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
405 62-L249ุ6-5-1 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ2562) ดำเนินการเสร็จสิ้น
406 62-L2496-1-6 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
407 62-L2480 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพัฒนาเด็กเล็กนูรุลอีมานตาโงะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
408 62 - L8426 - 2 - 02 2562 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็งเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและฝึกทักษะการนวดผ่อนคลายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
409 62-L2496-1-1 2562 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
410 62-L2541-01-09 2562 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวัง ติดตาม กระตุ้น พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
411 62-L2496-1-2 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนนักปฏิบัติ แบบองค์รวม ดำเนินการเสร็จสิ้น
412 62-L2496-1-5 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและแกนนำสตรีในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้านตำบลจอเบาะปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
413 62-L2490-01-08 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูเเลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
414 62-L2541-01-07 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 62-L2496-2-5 2562 นราธิวาส โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
416 62-L2496-3-1 2562 นราธิวาส โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-4 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
417 62-L2524-1-0008 2562 นราธิวาส โครงการแม่และเด็กปลอดภัย ชาวกาหลงมีสุข ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
418 62-L8302-2-16 2562 นราธิวาส โครงการเยาวชนมะรือโบรุ่นใหม่ ไม่เอาบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
419 62-L2496-2-7 2562 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตในประชาชน ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
420 62-L2496-2-2 2562 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
421 62-50115-1-05 2562 นราธิวาส โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
422 62-L2496-2-4 2562 นราธิวาส โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
423 62-L2496-2-8 2562 นราธิวาส โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
424 62-50115-2-01 2562 นราธิวาส โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
425 62-L2541-01-03 2562 นราธิวาส โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
426 62 - L8426 - 2 - 05 2562 นราธิวาส โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุบ้านน้ำตอหลัง กำลังดำเนินโครงการ
427 62-L2480-3-01 2562 นราธิวาส โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
428 62-L2541-03-23 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
429 62-L2541-03-19 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
430 62-L2541-03-20 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
431 62-L2541-01-02 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
432 62-L2541-03-22 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
433 62-L2541-03-21 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
434 62-L2479-2-05 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
435 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
436 62-L2501-03-1 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
437 ๖๒-L๒๕๒๔-๑-๐๐๐๕ 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 0-2 ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
438 62 - L8426 - 3 - 06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธี "กิน กอด เล่น เล่า" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
439 62-L2541-01-11 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
440 62-L8300-3-06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
441 62-L2496-2-6 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็กประถม ดำเนินการเสร็จสิ้น
442 62-L2490-1-06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพเเละเเก้ไขปัญหาสุขภาพ ในเด็กอายุ 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
443 62-50115-1-02 2562 นราธิวาส โครงการสตรีกาวะห่างไกลมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
444 62-50115-1-06 2562 นราธิวาส โครงการสายใยรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
445 2562 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งด้วยพลังความรัก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
446 62-50115-3-02 2562 นราธิวาส โครงการใส่ใจสุขภาพผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
447 62-50115-3-01 2562 นราธิวาส โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
448 62-L2480-3-03 2562 นราธิวาส โครงการหนูน้อยมือสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
449 62-L2543-1-18 2562 นราธิวาส โครงการหนูน้อยสุขภาพดีด้วยวัคซีน ต.สุไหงปาดี ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
450 L-2490-2-1 2562 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลผู้พิการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
451 62 - L8426 - 2 -11 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
452 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
453 62-L2479-1-14 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเพิ่มความรู้สร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.บูกิต ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
454 2562 นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนบ้านละหาร กำลังดำเนินโครงการ
455 62-L2479-3-03 2562 นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบูกิต ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
456 62-L2524-2-0004 2562 นราธิวาส โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านสายบน ปี 62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
457 62-L2524-3-0011 2562 นราธิวาส ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
458 62-L2524-3-0012 2562 นราธิวาส ส่งเสริมสุขภาพช่องปากฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
459 62-L2524-2-0003 2562 นราธิวาส สมุนไพรเพื่อสุขภาพในครัวเรือน กำลังดำเนินโครงการ
460 62-L3042-2-02 2562 ปัตตานี CPR เพื่อหัวใจเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
461 62-L3001-1-07 2562 ปัตตานี การเฝ้าระวังสุขภาพจิตในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
462 62-L3001-1-06 2562 ปัตตานี แก้ไขภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
463 62-L3042-2-05 2562 ปัตตานี ขยับการสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
464 62-L3042-2-01 2562 ปัตตานี คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
465 62-L3027-02-07 2562 ปัตตานี โครงการ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
466 62-L3029-1-02 2562 ปัตตานี โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปี 2562 (ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลประจัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
467 62-L3027-02-03 2562 ปัตตานี โครงการ เสริมสร้างวินัยจารจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
468 62-L8421-03-008 2562 ปัตตานี โครงการ อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
469 62-PKL-04-01 2562 ปัตตานี โครงการ/กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
470 62-L3009-01-12 2562 ปัตตานี โครงการการป้องกันและการลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
471 62-L3009-01-2 2562 ปัตตานี โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
472 62-L3038-2-01 2562 ปัตตานี โครงการแกนนำพยาบาลในศูนย์ตาดีกา ม.1 - ม.3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
473 62-L3009-03-9 2562 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
474 62-L3034-1-01 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
475 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลตาลีอายร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
476 62-L3068-10(1) 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนบางตาวา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
477 62-L2984-2-1 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
478 62-L3066-01-05 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
479 62-L2985-02-21 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายสำหรับเยาวชนมุสลิมในตำบลมะกรุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
480 62-L2974-01-6 2562 ปัตตานี โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
481 L3000-62-05-02 2562 ปัตตานี โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ (ชิกุนคุนย่า)ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
482 62-L3001-1-09 2562 ปัตตานี โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
483 62-L3027-02-08 2562 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
484 62-L3042-2-04 2562 ปัตตานี โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
485 62-L2985-02-15 2562 ปัตตานี โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
486 62-PKL-04-02 2562 ปัตตานี โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนฯอบตปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
487 62-L2971-2-03 2562 ปัตตานี โครงการชาวกะรุบี มีสุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
488 62-L2971-1-05 2562 ปัตตานี โครงการชาวกะรุบีสุขภาพดี จิตแจ่มใส ด้วยวิถีมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
489 62-PKL-02-05 2562 ปัตตานี โครงการชาวปากล่อรวมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
490 62-PKL-02-10 2562 ปัตตานี โครงการชีวีอยู่รอดปลอดจากเหตุซ้ำซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
491 62-l8284-02-07 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
492 62-L3001-1-11 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนตำบลเกาะจัน รู้เท่าทันฟันผุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
493 62-L3013-02-30 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนปลอดขยะ ปลอดแหล่งเพาะพันธ์ุโรค หมู่8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
494 62-L3068-10(1)-005 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
495 62-L3009-02-19 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
496 61-PKL-01-13 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
497 62-L2985-02-5 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวานในวัยเจริญพันธุ์อายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
498 62-L2985-02-9 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวานในวัยเจริญพันธุ์อายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
499 62-L3068-10(1)-07 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
500 62-L3009-04-1 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
501 62-L2971-4-01 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 62-L3042-04-01 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
503 62-L3068-7(5)-002 2562 ปัตตานี โครงการบางตาวาใส่ใจ ดูแลผู้ประสบภัย ปลอดภัยโรคระบาดจากภัยพิบัติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
504 61-L2985-02-11 2562 ปัตตานี โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพ (ขยับกายสบายชีวี)ของชุมชน หมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
505 62-L2985-22 2562 ปัตตานี โครงการปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ดำเนินการเสร็จสิ้น
506 62-L 2974-2-25 2562 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ตำบลควนโนรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
507 62-L3009-01-4 2562 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรค HT ,DM ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
508 62-L2971-2-06 2562 ปัตตานี โครงการปลูกสมุนไพร รอบรั้ว เพื่อสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
509 62-L2974-2-13 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
510 62-L3027-02-06 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
511 62-L3070-1-1 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลยาบี ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
512 62-L3068-10(1)-16 2562 ปัตตานี โครงการป้องการการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
513 62-L3009-02-13 2562 ปัตตานี โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี เยี่ยมเยือนห่วงใยผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
514 62-PKL-02-06 2562 ปัตตานี โครงการปั่นรณรงค์เยี่ยมบ้านสร้างสุขทุกชีวี ดำเนินการเสร็จสิ้น
515 62-L3009-01-7 2562 ปัตตานี โครงการผมสวยไร้เหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
516 62-L3042-1-01 2562 ปัตตานี โครงการผสาน "ศาสน์"กับ"ศาสตร์" RDU เครือข่ายรู้ ผู้บริโภคปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
517 62-L3009-06-11 2562 ปัตตานี โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีตมีสุข ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
518 62-PKL-02-04 2562 ปัตตานี โครงการฝึกอบรมการนวดและทำลูกประคบด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
519 62-L2985-02-19 2562 ปัตตานี โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
520 62-L3013-01-12 2562 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก โดยทีม SRRT ตำบลบานา ดำเนินการเสร็จสิ้น
521 62-L2971-2-07 2562 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
522 L302262212 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพคนดอนทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
523 62-L3027-03-05 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาเมนูอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
524 62-L3027-0307 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาเมนูอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
525 62-L3065-4-01 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
526 62-L3009-03-14 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
527 62-L3009-02-17 2562 ปัตตานี โครงการเพาะคุณธรรม ปลูกจริยธรรม เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวลดปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
528 62-L3045-02 2562 ปัตตานี โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ผู้สูงอายุด้วยไม้พลอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
529 62-L3009-03-10 2562 ปัตตานี โครงการฟ.ฟันยิ้มสวย ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
530 62-L2971-2-08 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
531 62-PKL-02-09 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยด้วยมือแม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
532 62-L2974-2-14 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยด้วยมือเรา (แปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยการแปรงแห้ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
533 62-L3068-10(1)-13 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยยิ้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
534 62-L2974-2-12 2562 ปัตตานี โครงการภาวะโภชนาการที่ดีในวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
535 62-L2981-01-02 2562 ปัตตานี โครงการมะเร็งป้องกันได้ถ้าหญิงไทยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
536 62-L3027-01-09 2562 ปัตตานี โครงการมาตรฐานร้านอาหาร แผลงลอย อาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนตำบลเขาตูมสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
537 62-L2974-2-08 2562 ปัตตานี โครงการมาตรวจสุขภาพกันเถอะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
538 62-L3009-02-15 2562 ปัตตานี โครงการมุสลีมะฮ์รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
539 2562 ปัตตานี โครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนฟันดีด้วยการแปรงแห้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
540 62-L3009-02-18 2562 ปัตตานี โครงการยุวชนจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
541 62-L3009-02-16 2562 ปัตตานี โครงการยุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
542 62-L3001-2-04 2562 ปัตตานี โครงการเยาวชนแขนท้าว รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
543 62-L2985-2-1 2562 ปัตตานี โครงการเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
544 62-L3009-01-6 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
545 62-L2974-1-05 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
546 62-L2974-1-02 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
547 L3000-62-05-01 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
548 62-L2971-1-04 2562 ปัตตานี โครงการรักสดใส ปลอดภัยตามวัยทีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
549 62-L3009-01-3 2562 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
550 62-PKL-02-08 2562 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
551 62-L3066-02-06 2562 ปัตตานี โครงการวัยใส วัยเรียน รวมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
552 62-L3013-01-28 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย (โดยการเต้นแอโรบิค) ดำเนินการเสร็จสิ้น
553 62-L2971-1-03 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
554 62-L3010-02-08 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
555 62-L2974-2-07 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนด้วยการเต้นบาสโลป ดำเนินการเสร็จสิ้น
556 62-L2974-1-04 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
557 62-L2974-02-10 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
558 62-L2974-2-18 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฏอน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
559 62-L2974-2-09 2562 ปัตตานี โครงการสถานศึกษาสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
560 62-PKL-02-03 2562 ปัตตานี โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
561 62-L3001-2-02 2562 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
562 2562 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
563 62-L2974-2-16 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ม.1 บ้านแม่กัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
564 62-L3009-02-8 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยกีฬา (Good Health) ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
565 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
566 62 - PKL -02-14 2562 ปัตตานี โครงการสุขวิทยาดีเด็กตาดีกาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
567 62-L2985-01-18 2562 ปัตตานี โครงการเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
568 62-L3001-3-08 2562 ปัตตานี โครงการหนูน้อยศพด.ลาเกาะ SMART KIDS ดำเนินการเสร็จสิ้น
569 62-L3009-01-5 2562 ปัตตานี โครงการหนูน้อยสมาทร์คิทส์ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 62-L2971-2-09 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (ปาแดกามูติง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
571 62-L2971-2-04 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้าน (เจาะกะพ้อ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
572 62-L2974-1-03 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
573 2562 ปัตตานี โครงการอบรม “บุหรี่” พิษร้ายใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
574 62-L2974-2-11 2562 ปัตตานี โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
575 62-L3027-01-02 2562 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการเพิ่มศักยภาพ อสม.คัดกรองโรคเรื่อรังในพื้นที่ตำบลเขาตูม ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
576 62-L2974 - 2-15 2562 ปัตตานี โครงการอบรมดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านแก่นักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
577 62-L2971-1-01 2562 ปัตตานี โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การจัดการสุขภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
578 62-L2971-1-06 2562 ปัตตานี โครงการอสม.ยุค 4.0 ก้าวทันโรคภัย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
579 62-L2985-02-13 2562 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลมะกรูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
580 20/2562 2562 ปัตตานี โครงการออกเยี่ยมบ้าน ติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพดูแลสุขภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลตันหยงลุโละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
581 62-L3068-10(2)-04 2562 ปัตตานี โครงการอาสาพาสุข ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
582 62-PKL-02-07 2562 ปัตตานี โครงการอาสาสมัครร่วมใจดูแลผู้ป่วยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
583 62-L2971-2-01 2562 ปัตตานี ชาวกะรุบีร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
584 62-L2971-2-02 2562 ปัตตานี ชาวกะรุบีร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
585 62-L3042-2-08 2562 ปัตตานี ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
586 62-L3042-2-09 2562 ปัตตานี ตำบลต้นแบบ ลูกสุขภาพแข็งแรงด้วยนมแม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
587 62-L3027-03-06 2562 ปัตตานี พัฒนาเมนูอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขี้เหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
588 62-L3042-2-03 2562 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
589 62-L3001-2-10 2562 ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน ลดขยะป้องกันโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
590 62-L3001-2-05 2562 ปัตตานี โรงเรียนบ้านคลองช้างใส่ใจสุขภาพ ลดขยะ ลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
591 62-L3027-02-09 2562 ปัตตานี ส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุในเด็ก0-3ปี ในตำบลเขาตูม ดำเนินการเสร็จสิ้น
592 62-L3042-2-06 2562 ปัตตานี ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลตาแกะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
593 62-L3042-3-01 2562 ปัตตานี ส่งเสริมและป้องกันด้านทันตสุขภาพสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
594 62-L3042-2-07 2562 ปัตตานี สร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชนตำบลตาแกะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
595 62-L3042-2-10 2562 ปัตตานี สานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
596 62-L3042-1-02 2562 ปัตตานี หนูน้อย SMART KIDS ตำบลตาแกะ (สูงดีสมส่วน พัฒนาการดี วัคซีนครบ ฟันไม่ผุ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
597 62-L3001-1-06 2562 ปัตตานี หนูน้อยเกาะจันฟันดี เริ่มที่พ่อแม่ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
598 62-L3001-2-03 2562 ปัตตานี หมู่บ้านลาเกาะรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
599 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาดกรณีฉุกเฉิน เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระงับโครงการ
600 62-L 3312-1-01 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
601 62-L3312-1-03 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนู ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
602 62-L3312-1-06 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการลดมัน ลดดัน ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
603 62-L3312-1-7 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
604 2562-L3310-1-12 2562 พัทลุง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
605 62 - L3312 - 2 - 15 2562 พัทลุง โครงการ ครู นักเรียน และชุมชนรวมพลังใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
606 62-L3312-1-05 2562 พัทลุง โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
607 62-L3312-1-08 2562 พัทลุง โครงการ เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
608 62-L3312-1-12 2562 พัทลุง โครงการ ส่งเสริมการตรวจมะเร็งปาดมดลูก รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
609 62-L3312-1-14 2562 พัทลุง โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
610 62/L3329/11/36 2562 พัทลุง โครงการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ระยะยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
611 62 - L3312 - 3 - 05 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย ปีฝบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
612 62 - L3312 - 3 - 08 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
613 62 - L3312 - 3 - 02 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
614 62-L3346-2-003 2562 พัทลุง โครงการกู้ชีพกู้ภัย รวดเร็วทันใจด้วย (1669) ดำเนินการเสร็จสิ้น
615 L3329/04/13 2562 พัทลุง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
616 62-L3346-2-06 2562 พัทลุง โครงการคนบ้านพร้าวสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
617 62-L3330-1-14 2562 พัทลุง โครงการค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสน หมู่ที่๑๓ ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
618 L3329/07/28 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
619 62/L3329/30/35 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
620 62-L3346-3-09 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
621 62L3329/17/35 2562 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
622 62/L3329/21/37 2562 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
623 62 – L3331 - 1 - 03 2562 พัทลุง โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 เขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
624 62-L3330-1-13 2562 พัทลุง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
625 62-L3341-1-01 2562 พัทลุง โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
626 62-L3331-2-10 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านพักครู (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
627 62-L3331-2-11 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนสวนส้มแป้น (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
628 62-L3331-2-12 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนสุขศาลาพัฒนา (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
629 L62-3346-1-03 2562 พัทลุง โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชุนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
630 62-L3346-1-01 2562 พัทลุง โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชุนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
631 62 L3312 -2-10 2562 พัทลุง โครงการชวนน้อง รู้พืช กินผัก รักสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
632 62/L3329/2/51 2562 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
633 62-L3346-5-02 2562 พัทลุง โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
634 62-L3346-2-08 2562 พัทลุง โครงการดูแลด้วยใจห่วงใยสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
635 62/L3329/16/32 2562 พัทลุง โครงการดูแลตนเอง ลดแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานด้วยตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
636 62/L3329/21/39 2562 พัทลุง โครงการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
637 62-L3312-1-10 2562 พัทลุง โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยง ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
638 62-L3346-1-04 2562 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
639 62/L3329/27/40 2562 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
640 62-L3366-1-008 2562 พัทลุง โครงการตำรับยาไทยห่างไกลสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
641 62-L3315-02-05 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
642 62-L3315-02-06 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
643 62-L3315-02-07 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
644 62-L3315-02-08 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
645 62-L3315-02-09 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
646 62-L3315-02-11 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
647 62-L3315-02-12 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 9 ดำเนินการเสร็จสิ้น
648 62-L3315-02-04 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
649 62-L3315-02-10 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
650 62-L3366-1-014 2562 พัทลุง โครงการทันตกรรมเชิงรุกและส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
651 62 - L3312 - 2 - 13 2562 พัทลุง โครงการนักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมใจใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
652 62-L3341-1-02 2562 พัทลุง โครงการบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วย รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
653 62 - L3312 - 4 - 01 2562 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
654 62-L3346-2-19 2562 พัทลุง โครงการบ้านบ่อทรายในใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
655 62 - L3312 - 2 -07 2562 พัทลุง โครงการบ้านสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
656 62-L3341-1-08 2562 พัทลุง โครงการประชุมให้ความรู้การป้องกันและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
657 62 - 3312 - 1 - 18 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องปรุงรสของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
658 62-L3346-2-17 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
659 62/L3329/04/3 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
660 62/L3329/ 2562 พัทลุง โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
661 62/L3329/16/33 2562 พัทลุง โครงการปรับพฤติกรรม พิชิตโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
662 62-L3315-01-01 2562 พัทลุง โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
663 62-L3312-1-4 2562 พัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
664 62-L3312-2-02 2562 พัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
665 62-L3312-1-17 2562 พัทลุง โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
666 L3329/02/25 2562 พัทลุง โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
667 L3329/10/29 2562 พัทลุง โครงการป้องกันภัยเงียบความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
668 2562-L3310-5-01 2562 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
669 62-L3331-2-02 2562 พัทลุง โครงการปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
670 62/L3329/2/52 2562 พัทลุง โครงการผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจภาวะโภชนาการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
671 62 - L3312 - 3 -04 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
672 62-L3366-1-015 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
673 62-L7573-06 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
674 62-L3346-3-05 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
675 62-L3366-1-012 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังด้านอาหารและการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
676 62-L3346-2-03 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาสุขภาพกายใจผู้สูงวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
677 62/L3329/03/2 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
678 62-L3353-3-21 2562 พัทลุง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สุงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
679 62-L3312-1-19 2562 พัทลุง โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกายดูแลสุขภาพจิต ผุ้สูงอายุคนพิการในตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
680 62 - L3312 - 2 - 16 2562 พัทลุง โครงการภาวะโภชนาการดี ชีวีปลอดภัย เริ่มได้ที่โรงเรียน บ้านเกาะทองสม ประจำปีงบ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
681 62/L3329/28/43 2562 พัทลุง โครงการมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เช็คก่อน ชัวร์ก่อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
682 62/L3329/27/41 2562 พัทลุง โครงการแม่ดูแลลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
683 62/L3329/2/53 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกวิธี ดำเนินการเสร็จสิ้น
684 62 - L3312 - 2 - 02 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านทาควาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
685 62/L3329/2/54 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
686 62-L3346-2-07 2562 พัทลุง โครงการร่วมคิดร่วมทำลดมลพิษพิชิตขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
687 62-L3346-5-03 2562 พัทลุง โครงการรับรู้ ปฎิบัติ ขจัดโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
688 62/L3329/24/4 2562 พัทลุง โครงการเริ่มที่ปรับ เปลี่ยนที่สุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
689 62/L3329/24/5 2562 พัทลุง โครงการเริ่มปรับเปลี่ยนวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนในวันหน้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
690 62 - L3312 - 2- 14 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียน บ้าน ชุมชน สดใส ปลอดภัย ปลอดโรค โรงเรียนบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
691 62-L3353-2-11 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม) ดำเนินการเสร็จสิ้น
692 62/L3329/28/42 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
693 62/L3329/16/30 2562 พัทลุง โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
694 62 - L3312 - 2 - 03 2562 พัทลุง โครงการลดสารเคมีในเกษตรกร ในเขตพื้นที่บริการ รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
695 62-L3315-01-02 2562 พัทลุง โครงการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
696 2562-L3310-2-01 2562 พัทลุง โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
697 L3329/02/24 2562 พัทลุง โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยและแม่วัยใสไม่ตั้งครรภ์ซ้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
698 L3329/02/21 2562 พัทลุง โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
699 62-L3335-2-02 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
700 62-L3346-2-20 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
701 62 L3312 -02-08 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
702 62-L3346-2-18 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
703 62 - L3312 - 3 - 01 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติตนและการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
704 62 - L3312 - 2 - 04 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวีบ้านทุ่งมวงกาง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
705 62-L3341-1-07 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยบาสะโลป ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
706 62/L3329/17/24 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
707 62 -L3312 - 2 -05 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีแอโรบิก บ้านทุ่งยาวออก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
708 62-L3312-1-15 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกม่วงห่างไกลฟันผุรพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
709 62-L3346-2-14 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
710 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ยุติโครงการ
711 62 - L3312 - 3 - 07 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
712 62 - L3312 - 3 - 05 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
713 62 - L3312 - 3 - 09 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
714 62 - L3312 - 3 - 03 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
715 62/L3329/2/57 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการผ่านอาหารและแอโรบิคนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
716 63-L3366-3-005 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
717 62-L3366-1-013 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตำบลเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
718 62/L3329/2 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
719 62 – L3331 – 2 – 08 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายตอนเช้า ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
720 62-L3366-1-007 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
721 62-L3313-2-3 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ กำลังดำเนินโครงการ
722 62-L3353-2-13 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านทุ่งลาน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
723 62-L3341-1-03 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
724 62-L7573-09 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
725 62-L3312-1-16 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
726 62 - L3312 - 2 -09 2562 พัทลุง โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
727 62-L3366-2-006 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ 2 ส ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
728 62-L3346-3-06 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมเข้าจังหวะ โดยการเต้นบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
729 62-L3346-3-08 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
730 62-L3346-2-09 2562 พัทลุง โครงการสังคมใส่ใจคนไทยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
731 63-L3366-1-011 2562 พัทลุง โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปีงบประมาณ2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
732 62/L3329/24/6 2562 พัทลุง โครงการสุขภาพดี สร้างได้ด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
733 62-L-3346-15 2562 พัทลุง โครงการสุขภาพดีบ้านหน้าป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
734 62-L3346-2-13 2562 พัทลุง โครงการไสกล้วยร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
735 62-L3346-2-11 2562 พัทลุง โครงการไสอ้อสดใส ต้านภัยโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
736 62/L3329/2/56 2562 พัทลุง โครงการหนูน้อยปฐมวัยปรับนิสัยการกินให้เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
737 62/L3329/21/36 2562 พัทลุง โครงการหมู่บ้านฟันดี ชีวีมีสุข ยิ้มสวยทุกกลุ่มวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
738 L3329/62/14/12 2562 พัทลุง โครงการหลีกพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
739 23/2563 63-L3367-2-02 2562 พัทลุง โครงการห่วงใยสตรีห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
740 62-L3346-2-12 2562 พัทลุง โครงการหาดสูงร่วมใจ สร้างสุขภาวะที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
741 62-L3341-1-09 2562 พัทลุง โครงการให้ความรู้และแช่เท้าสมุนไพรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
742 62-L3346-2-16 2562 พัทลุง โครงการอนามัยแม่และเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
743 62-L3321-1-01 2562 พัทลุง โครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
744 62-L3346-4-02 2562 พัทลุง โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
745 L3329/07/26 2562 พัทลุง โครงการออกกำลังกายทุกวัย ร่างกาย จิตใจ ร่าเริง ดำเนินการเสร็จสิ้น
746 62/L3329/02/22 2562 พัทลุง โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
747 2562-L3310-1-13 2562 พัทลุง ชุมชนบ้านโคกยา ร่วมใจ ระวังภัยโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
748 62-L3335-2-05 2562 พัทลุง ตำบลอนามัยวัยเจริญพันธุ์ตำบลดอนทราย ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
749 2562-L3310-4-01 2562 พัทลุง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
750 62-L3341-1-06 2562 พัทลุง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
751 2562-L3310-1-11 2562 พัทลุง พัฒนาการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
752 009 2562 พัทลุง ฟันสวย ยิ้มใส กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
753 2562-L3310-1-01 2562 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
754 2562-L3310-2-13 2562 พัทลุง ร่วมใจสามวัย ใส่ใจสุขภาพจิต ม.๑๔ ดำเนินการเสร็จสิ้น
755 2562-L3310-1-16 2562 พัทลุง ลดโรคลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
756 2562-L3310-1-05 2562 พัทลุง วัดส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
757 2562-L3310-1-04 2562 พัทลุง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชนทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
758 2562-L3310-2-11 2562 พัทลุง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรลดเบาหวานความดัน และสารพิษตกค้าง ม.๑๑ บ้านทุ่งสลำ ต.เขาชัยสน ดำเนินการเสร็จสิ้น
759 2562-L3310-2-12 2562 พัทลุง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรลดเบาหวานความดัน และสารพิษตกค้าง ม.๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
760 2562-L3310-2-10 2562 พัทลุง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.๘ ดำเนินการเสร็จสิ้น
761 2562-L3310-2-02 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา รร.บ้านควนโคกยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
762 2562-L3310-2-04 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา รร.บ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ๘) ดำเนินการเสร็จสิ้น
763 2562-L3310-2-03 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา รร.บ้านลานช้าง มิตรภาพ ๔๕ ดำเนินการเสร็จสิ้น
764 2562-L3310-2-06 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา รร.วัดหัวเขาชัยสน ดำเนินการเสร็จสิ้น
765 2562-L3310-2-14 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น
766 2562-L3310-3-01 2562 พัทลุง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวารีบำบัดและกายอุปกรณ์ กำลังดำเนินโครงการ
767 2562-L3310-1-08 2562 พัทลุง ส่งเสริมป้องกันทัณตสุขภาพแลการอุดฟัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
768 2562-L3310-3-05 2562 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาEQ IQ เด็ก ๐-๕ ปี ศพด.บ้านเทพราช ดำเนินการเสร็จสิ้น
769 2562-L3310-3-05 2562 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาEQ IQ เด็ก ๐-๕ ปี ศพด.บ้านลานช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
770 2562-L3310-2-09 2562 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
771 2562-L3310-2-08 2562 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ม.๗ ดำเนินการเสร็จสิ้น
772 2562-L3310-1-15 2562 พัทลุง สตรียุคใหม่ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
773 2562-L3310-2-07 2562 พัทลุง สามกลุ่มวัย ใส่ใจสุขภาพ รักษ์การออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
774 2562-L3310-1-03 2562 พัทลุง สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
775 2562-L3310-3-02 2562 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ศพด.บ้านโคกยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
776 2562-L3310-3-03 2562 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ดำเนินการเสร็จสิ้น
777 62-L4129-02-01 2562 ยะลา โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนตำบลธารน้ำทิพย์ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
778 62-L4120-01-04 2562 ยะลา โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
779 62-L4138-02-008 2562 ยะลา โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
780 62-L4150-1-06 2562 ยะลา โครงการแกนนำจิตอาสานวดแผนไทยในผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
781 62-L4138-01-001 2562 ยะลา โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0 - 5 ปี และพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
782 62-L4138-02-003 2562 ยะลา โครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
783 2562 ยะลา โครงการเดิน - วิ่ง เก็บขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
784 62-L4138-02-001 2562 ยะลา โครงการตรวจประเมินคัดกรองภาวะไม่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
785 62-L4138-02-009 2562 ยะลา โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการก่อนรับเบี้ยยังชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
786 62-L4138-04-001 2562 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
787 62-L4138-02-004 2562 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
788 62-L4120-01-03 2562 ยะลา โครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
789 62-L4138-02-005 2562 ยะลา โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
790 62-L4138-01-004 2562 ยะลา โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ทีม SRRT) และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
791 62-L4138-01-005 2562 ยะลา โครงการรณรงค์การดูแลสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
792 L4137-22-62 2562 ยะลา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
793 62-L8277-2-01 2562 ยะลา โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านการจราจร ในเขตเทศบาลตำบลคอกช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
794 62-L4150-1-02 2562 ยะลา โครงการรณรงค์โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
795 62-L4138-02-002 2562 ยะลา โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
796 62-L4166-03-01 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
797 62-L4138-01-005 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
798 62-L4138-02-010 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลยะลา (เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุตำบลยะลา) ดำเนินการเสร็จสิ้น
799 62-L4150-3-19 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ดำเนินการเสร็จสิ้น
800 62-L4138-02-009 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม สำหรับผู้สูงอายุและประชาชนตำบลยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
801 L4137-20-62 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพน้องปฐมวัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน บ้านจาหนัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
802 62-L4138-02-007 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปาโจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
803 62-L4138-02-006 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
804 62-L4150-1-05 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
805 62-L4115-03-01 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
806 62-L4115-01-01 2562 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน แม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
807 62-L4120-01-01 2562 ยะลา โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
808 2562 ยะลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
809 62-L4121-1-18 2562 ยะลา โครงการหนูน้อยฟันสวยเริ่มที่ศูนย์เด็กเล็ก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
810 62-L4150-1-24 2562 ยะลา โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านมและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกยุค 4.0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
811 62-L4138-01-003 2562 ยะลา โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
812 02/2562 2562 ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้และขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม กำลังดำเนินโครงการ
813 62-L4150-1-04 2562 ยะลา โครงการอาสาร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
814 62-L4152-3-16 2562 ยะลา ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
815 62-L4150-1-03 2562 ยะลา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
816 L4137-18-62 2562 ยะลา วัยเรียน วัยใส เข้าใจเพศศึกษา ป้องกันโรคเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
817 62-L4150-3-18 2562 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโด ดำเนินการเสร็จสิ้น
818 ุ62-L4115-02-04 2562 ยะลา เสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพื่อลดเสี่ยงลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
819 62-L5180-014 2562 สงขลา การส่งเสริมสุขภาพและดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบางทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
820 62-L5178-3-15 2562 สงขลา กิจกรรมอบรมให้ความรู้และปฎิบัติกับผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
821 62-10(1)-s12 2562 สงขลา คุ้มครองผู้บริโภคในตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
822 62-10(2)-s10 2562 สงขลา โครงการ ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ดำเนินการเสร็จสิ้น
823 62-L5180-012 2562 สงขลา โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
824 L5221-62-01-011 2562 สงขลา โครงการการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs(หมู่บ้่านต้นแบบการจัดการขยะชุมชน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
825 62-L8287-2-08 2562 สงขลา โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
826 ุ62-L8287-2-12 2562 สงขลา โครงการการจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แบบบูรณาการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
827 2562 สงขลา โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนเนียงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
828 62-L5187-02-06 2562 สงขลา โครงการกินดี มีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
829 62-L5171-1-21 2562 สงขลา โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 กำลังดำเนินโครงการ
830 62-L5224-1-10 2562 สงขลา โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใสปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
831 62-L8020-0-04 2562 สงขลา โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่ทีภาวะโภชนาการ อ้วน ละเริ่มอ้วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
832 62-L5178-2-05 2562 สงขลา โครงการขยับกายสบายชีวีโดยการเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
833 62-L8402-1-06 2562 สงขลา โครงการคลินิก DPAC คุณภาพปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
834 92-L5163-2-4 2562 สงขลา โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังดำเนินโครงการ
835 62-L5226-2-22 2562 สงขลา โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน เทศบาลตำบลระโนด กำลังดำเนินโครงการ
836 62-L5182-01-13 2562 สงขลา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
837 62-L8287 –2-05 2562 สงขลา โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสุขภาวะของประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลเทพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
838 62-L5178-3-04 2562 สงขลา โครงการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กภายใน ศพด.อบต.จะโหนง ดำเนินการเสร็จสิ้น
839 62-5256-03-03 2562 สงขลา โครงการจากแม่สู่ลูกถูกหลักโภชนาการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
840 62-L5202-1-1 2562 สงขลา โครงการชาวประกอบห่วงใย ร่วมใจดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
841 2562 สงขลา โครงการชุมชนสุขภาพดี ตามวิถีบ้านทุ่งโชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
842 62-L5273-1-2 2562 สงขลา โครงการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยภาคีเครือข่ายตำบลฉลุง กำลังดำเนินโครงการ
843 2562 สงขลา โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด กำลังดำเนินโครงการ
844 62-L8287-2-09 2562 สงขลา โครงการตลาดนัดสี่แยกพระพุทธ ตลาดน่าซื้อ ร่วมใจลดใช้พลาสติก ดำเนินการเสร็จสิ้น
845 2562 สงขลา โครงการตลาดรอมฎอนน่าซื้อ ปีงบประมาณ 2562 กำลังดำเนินโครงการ
846 62-L5215-1-2 2562 สงขลา โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
847 62-L5195-2-01 2562 สงขลา โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
848 2562-L5221-4-01 2562 สงขลา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
849 62-L7892-2 2562 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กหอพัก เพิ่มการทานผัก ลดหวาน มัน เค็ม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ กำลังดำเนินโครงการ
850 62-L5279-02-19 2562 สงขลา โครงการปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค "ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง" กำลังดำเนินโครงการ
851 2562-L5221-3-02 2562 สงขลา โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศพด.บ้านศาลาหลวงล่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
852 2562-L5221-3-12 2562 สงขลา โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศพด.วัดท่าบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
853 2562-L5221-3-06 2562 สงขลา โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ศพด.บ้านศาลาหลวงบน ดำเนินการเสร็จสิ้น
854 2562-L5221-03-12 2562 สงขลา โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง(เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศพด.อบต.ท่าบอน(อนุบาล ๓ ขวบ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
855 62-L5180-016 2562 สงขลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
856 62-L8287-1-02 2562 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเทพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
857 L52436227 2562 สงขลา โครงการผลิตพืชผักเพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
858 2562 สงขลา โครงการผักข้างศูนย์ อาหารข้างรั้ว เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
859 62-L8306-2-25 2562 สงขลา โครงการผักปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
860 62-L7251-02-01 2562 สงขลา โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ กำลังดำเนินโครงการ
861 2562 สงขลา โครงการผู้บริโภคปลอดภัยร่วมใจไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
862 62-L8287-2-06 2562 สงขลา โครงการผู้สูงอายุบ้านพระพุทธ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
863 62-L5180-015 2562 สงขลา โครงการผู้สูงอายุฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
864 62-L5245-2-07 2562 สงขลา โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า กำลังดำเนินโครงการ
865 2562 สงขลา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริโภคอหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
866 62-L5240-02-06 2562 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและคุ้มครองผู้บริโภครพ.สต.ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
867 2562-L5221-3-01 2562 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านศาลาหลวงล่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
868 2562-L5221-3-07 2562 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศพด.วัดท่าบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
869 62-L5215-2-1 2562 สงขลา โครงการพอเพียง เพียงพอ ตามหลัก 5อ สร้างสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
870 62-L8287-1-03 2562 สงขลา โครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์และส่งเสริมสุขภาพเด็กเชิงรุกสู่ชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
871 62-L8020-4-01 2562 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
872 62-L8287-2-10 2562 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านท่าดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
873 62-L8287-2-04 2562 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านปากทุ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
874 62-L8287-2-11 2562 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านพรุหมาก-เกาะครก ดำเนินการเสร็จสิ้น
875 62-L5178-3-17 2562 สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
876 L5278-62-02-1 2562 สงขลา โครงการเพื่อเปตองเพื่อสุขภาพชุมชนเขต 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
877 62-L5178-2-11 2562 สงขลา โครงการฟันสวยด้วยตัวเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
878 62-5271-3-01 2562 สงขลา โครงการมื้อเช้าอิ่มท้อง สมองแจ่มใส กำลังดำเนินโครงการ
879 62-L8402-3-19 2562 สงขลา โครงการยิ้มสดใสเด็กเล็กฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
880 62-L5238-1-04 2562 สงขลา โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจ สุขภาพด้านอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รพ.สต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
881 62-L5240-03-10 2562 สงขลา โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
882 62-L5223-ป.1-10 2562 สงขลา โครงการร้านชำ/แผงลอย คุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
883 62-L7890-001-01 2562 สงขลา โครงการรู้ทันไขมันทรานส์ ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
884 62-l5169-2-05 2562 สงขลา โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
885 62-L5226-2-23 2562 สงขลา โครงการโรงอาหารอ่อนหวาน อาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ
886 2562 สงขลา โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
887 9/2562 2562 สงขลา โครงการลดขยะ ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำลังดำเนินโครงการ
888 62-L5178-2-08 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ม.8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
889 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหลบมุม ดำเนินการเสร็จสิ้น
890 62-L5178-2-10 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง ม.3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
891 62-L5178-2-09 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง ม.4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
892 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษและปลูกผักสมุนไพรพื่อส่งเสริมสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
893 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
894 62/L5230/1/014 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สมวัย เขตพื้นที่ อบต.เขาพระ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
895 62-L5251-3-01 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพรุเตียว กำลังดำเนินโครงการ
896 62-L5260-2-03 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยโรงเรียนบ้านท่า ประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
897 62-L5200-3-02 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
898 05/2563 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโอ๊ะ กำลังดำเนินโครงการ
899 62-L5180-022 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก ดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
900 62-L5178-2-07 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
901 62-L5180-021 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในโรงเรียน ระงับโครงการ
902 62-L5166-3-2 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
903 62-L5188-2-15 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม เครือข่ายบ้านโคกพยอม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
904 62-L5173-02-14 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กปฐมวัยด้วยหลัก โภชนาการ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
905 L5278-62-01-08 2562 สงขลา โครงการสื่อสารตรงกัน สร้างสรรค์สุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
906 62-L5245-2-08 2562 สงขลา โครงการสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย กำลังดำเนินโครงการ
907 62-L5178-3-19 2562 สงขลา โครงการเสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
908 62-L5178-1-16 2562 สงขลา โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
909 2562 สงขลา โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
910 62-L8287-3-01 2562 สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
911 62-L8287-3-02 2562 สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระพุทธ ดำเนินการเสร็จสิ้น
912 62-L5214-1-11 2562 สงขลา โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ม.7,8,9 ต.เกาะยอ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านท่าไทร ดำเนินการเสร็จสิ้น
913 62-L5202-2-4 2562 สงขลา โครงการเหาหายสบายหัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
914 62-L5178-2-13 2562 สงขลา โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ยุติโครงการ
915 62-L5178-2-14 2562 สงขลา โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ(มัสยิด)ตาดีกา บุสตานดดีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
916 62-L5178-2-06 2562 สงขลา โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
917 62-L8287-2-07 2562 สงขลา โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (เพราะรัก....จึงอยากให้รู้) ดำเนินการเสร็จสิ้น
918 62-00003-00001 2562 สงขลา โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
919 625199 2562 สงขลา โครงการอาหารเช้าอิ่มท้องเพื่อสมองแจ่มใส สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ กำลังดำเนินโครงการ
920 62/L8288/03 2562 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
921 62-L5262-01-01 2562 สงขลา โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ กำลังดำเนินโครงการ
922 62-L5178-3-02 2562 สงขลา โครงการไอคิวดี อีคิวเด่น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
923 62-L5162-1-04 2562 สงขลา เด็กดี สมส่วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
924 62-L5178-4-01 2562 สงขลา บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
925 2562 สงขลา ร่วมด้วยช่วยกันรักษ์ฟันของหนู ม.1 เทศบาลตำบลเทพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
926 2562 สงขลา รวมพลังชุมชนร่วมลดขยะ ลดโรค ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
927 2562 สงขลา ส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพา ดำเนินการเสร็จสิ้น
928 62-L5250-3-01 2562 สงขลา ส่งเสริมโภชนาการสมวัยสำหรับเด็กนักเรียนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา ยุติโครงการ
929 62-L5215-2-5 2562 สงขลา สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาฟุตบอล ดำเนินการเสร็จสิ้น
930 62-L8021-02-01 2562 สงขลา สุขภาพดี อยู่ที่ตัวฉันและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
931 62-L 5245-2-02 2562 สงขลา สุขภาพดีด้วยแพทย์วิถีธรรม (อาหารเป็นยา) กำลังดำเนินโครงการ
932 62-L5247-3-03 2562 สงขลา หนูน้อยกินผัก รักสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
933 62-L5231-02-08 2562 สงขลา อบรมให้ความรู้รณรงค์ส่งเสริมสถานศึกษาปลอดขยะปลอดโฟม ดำเนินการเสร็จสิ้น
934 62-L7258-3-03 2562 สงขลา อิ่มท้องสมองใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสสิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
935 62-L5300-1-5 2562 สตูล โครงการ GEN-Z ไร้ควันบุหรี่ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
936 2562/l7886/2/19 2562 สตูล โครงการ ชาบ๊าบ(เยาวชน)รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
937 62-L7580-3-01 2562 สตูล โครงการกาย จิต สัมพันธ์ สร้างพลังต้านภัยโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
938 62-2-013 2562 สตูล โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจาราจร ดำเนินการเสร็จสิ้น
939 62-1-02 2562 สตูล โครงการค้นหาโรควัณโรคในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
940 2562/l7886/2/10 2562 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
941 62-L8009-02-05 2562 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
942 62-L8009-02-06 2562 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
943 2562/l7886/2/14 2562 สตูล โครงการชุมชนร่วมต้านภัยไข้เลือดออก ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
944 2562 สตูล โครงการชุมชนหมู่ที่ 4 รู้ทันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
945 2562/L7886/2/7 2562 สตูล โครงการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
946 2562/l7886/2/6 2562 สตูล โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
947 62-L5282-2-08 2562 สตูล โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
948 2562/l7886/2/16 2562 สตูล โครงการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาวหวานในชุมชน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
949 62-L7580-2-02 2562 สตูล โครงการไท้เก๊กสมาธิอุบาย วิธีสู่ความสงบเย็น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
950 62-L7580-4-01 2562 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
951 2562/l7886/4/20 2562 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
952 62-L5307-4-01 2562 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
953 62-04-01 2562 สตูล โครงการบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
954 62-1-10 2562 สตูล โครงการบ้านสวยเมืองสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
955 2562 สตูล โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงชุมชนหมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
956 2562/L7886/2/1 2562 สตูล โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง(NCDs) ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ ดำเนินการเสร็จสิ้น
957 62-L5292-01-02 2562 สตูล โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
958 2562 – L8010 – 3 - 2 2562 สตูล โครงการป้องกันและแก้ไขการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
959 2562 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
960 62-L7580-2-01 2562 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไทยชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
961 62-1-004 2562 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ดำเนินการเสร็จสิ้น
962 62-L9252-2-1 2562 สตูล โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
963 62-L800-01-07 2562 สตูล โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
964 62-L8009-1-03 2562 สตูล โครงการผู้ปกครองเด็กปฐมวัยใส่ใจฟันน้ำนม ดำเนินการเสร็จสิ้น
965 2562 – L8010 – 3 - 01 2562 สตูล โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
966 62-1-005 2562 สตูล โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
967 2562 สตูล โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
968 62-L5307-3-01 2562 สตูล โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็กอายุ 0- 72 เดือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
969 62-L7580-3-02 2562 สตูล โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(โรงเรียนพ่อ แม่) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
970 62-2-006 2562 สตูล โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช ดำเนินการเสร็จสิ้น
971 2562 สตูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
972 62-L8009-4-01 2562 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงานในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
973 62-L8009-02-04 2562 สตูล โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อลดปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
974 2562/l7886/2/18 2562 สตูล โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
975 2562 สตูล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
976 2562 สตูล โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
977 62-L5282-2-06 2562 สตูล โครงการรักษ์สุขภาพ ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
978 62-1-012 2562 สตูล โครงการรักษาเชิงรุกและฟื้นฟูร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ในตำบลแประ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
979 62-L8009-01-08 2562 สตูล โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
980 2562/l7886/2/17 2562 สตูล โครงการลดโรคความดันโลหิตสูง ลดโรคเบาหวาน และลดโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
981 2562/l7886/2/15 2562 สตูล โครงการวัยรุ่น วัยใส หยุดท้องก่อนวัยอันควร ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
982 62-L5294-3-02 2562 สตูล โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปลอดภัย อนามัยดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
983 2562 สตูล โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดำเนินการเสร็จสิ้น
984 2562/L7886/1/3 2562 สตูล โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
985 62-L8009-1-02 2562 สตูล โครงการส่งเสริมการพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
986 2562/L7886/2/4 2562 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
987 62-L5282-3-03 2562 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สบายจิต พิชิตความสุข ในวัยผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
988 ุ62-3-007 2562 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
989 62-L5307-2-10 2562 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาเนะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
990 2562 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร หมู่ที่ 1,2,3,7,8และ9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
991 62-L5292-01-01 2562 สตูล โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารในเดือนรอมฎอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
992 2562/l7886/2/5 2562 สตูล โครงการสร้างเกราะคุ้มกัน สานฝันเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
993 62-L8009-01-09 2562 สตูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
994 62-L5294-2-09 2562 สตูล โครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพร ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
995 62-L5282-2-03 2562 สตูล โครงการเสริมสร้างสุขภาพ (โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3) ดำเนินการเสร็จสิ้น
996 2562 สตูล โครงการห้องเรียนพันปี ตำบลนิคมพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
997 62-L5294-2-06 2562 สตูล โครงการอบรมการเรียนรู้ยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
998 2562/l7886/2/8 2562 สตูล โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
999 62-2-009 2562 สตูล โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1000 2562/l7886/2/11 2562 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1001 2562/l7886/2/13 2562 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้อต้น ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1002 2562/L7886/2/10 2562 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวังและส่งเสริม การ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพลังชุมชน ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1003 2562/l7886/2/9 2562 สตูล โครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1004 2562/l7886/2/12 2562 สตูล โครงการอบรมเรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและสมเหตุสมผล ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1005 62-L5294-2-07 2562 สตูล โครงการอบรมและให้ความรู้จัดการขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1006 2562 สตูล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2562 (ชมรมแอโรบิค รพ.สต.บ้านผัง 50) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1007 62-2-008 2562 สตูล โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1008 62-1-003 2562 สตูล โครงกาารมหกรรมสุขภาพตำบลแป-ระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1009 62-2-014 2562 สตูล โรงเรียนสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1010 62-L7580-3-01 2562 สตูล ส่งเสริมสุขอนามัยเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1011 2562 สระแก้ว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก กำลังดำเนินโครงการ
1012 62-L5470-2-01 2562 สระบุรี โครงการท่าตูมคุ้มครองด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1013 61-L5475-4-01 2562 สระบุรี โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนงานและโครงการ กำลังดำเนินโครงการ
1014 L08171710009 2561 ฉะเชิงเทรา ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ
1015 001/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับกายสบายชีวา กำลังดำเนินโครงการ
1016 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง กำลังดำเนินโครงการ
1017 ๓/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม กำลังดำเนินโครงการ
1018 3/2561 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน กำลังดำเนินโครงการ
1019 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1020 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
1021 ๒/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
1022 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
1023 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1024 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1025 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
1026 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
1027 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
1028 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา กำลังดำเนินโครงการ
1029 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการผู้สูงวัย กายใจดี ชีวีมีสุขตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
1030 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 กำลังดำเนินโครงการ
1031 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน กำลังดำเนินโครงการ
1032 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
1033 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการลำดวนบานสานพลัง กำลังดำเนินโครงการ
1034 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียน วัยใส รักเป็น ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
1035 L90911801003 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
1036 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานโดยการแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินโครงการ
1037 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
1038 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
1039 L90911801004 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
1040 L90911801002 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการหนองยาวอาหารปลอดภัยใส่ใจภาชนะบรรจุอาหาร กำลังดำเนินโครงการ
1041 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1042 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
1043 L08171710010 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค" กำลังดำเนินโครงการ
1044 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ
1045 2561 ชัยภูมิ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ้านห้วยไร่ ม.1 กำลังดำเนินโครงการ
1046 14/2561 2561 ตรัง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1047 9/2561 2561 ตรัง ครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1048 1/2561 2561 ตรัง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1049 61-L1507-01-08 2561 ตรัง คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1050 61-L1528-1-14 2561 ตรัง โครงการ "ตั๋วสุขภาพ ตระหนักรู้ความดันโลหิต ทำนายเบาหวาน" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1051 61-L 1505-2-07 2561 ตรัง โครงการ Stop Teen Mon วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1052 61-L 1505-1-24 2561 ตรัง โครงการการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของประชาชนบ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1053 61-L8017-2-05 2561 ตรัง โครงการกิจกรรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1054 61-L1474-02-04 2561 ตรัง โครงการแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1055 61-L1488-2-01 2561 ตรัง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1056 61-L1531-01-07 2561 ตรัง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1057 61-L1505-2-14 2561 ตรัง โครงการคู่หูรู้ใจ เฝ้าระวังภัยภาวะแทรกซ้อนฯ หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1058 61-L1505-2-16 2561 ตรัง โครงการคู่หูรู้ใจเฝ้าระวังภัยภาวะแทรกซ้อนฯ หมู่ที่ 9บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1059 61-L6895-01-10 2561 ตรัง โครงการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกันตัง ฟันสวยยิ้มสดใส สุขภาพฟันน้ำนมดี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1060 61-L8017-3-04 2561 ตรัง โครงการเดิน-วิ่งไปพร้อมกับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1061 61-L1474-02-02 2561 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากลดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1062 61-L8017-2-04 2561 ตรัง โครงการเต้นและรำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1063 61-L1485-4-1 2561 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนตำบลปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1064 61-L1505-4-01 2561 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1065 61-L1505-1-22 2561 ตรัง โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ลดโรคในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1066 61-L1474-02-06 2561 ตรัง โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1067 61- L1505-01-20 2561 ตรัง โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
1068 61- L 1505-1-23 2561 ตรัง โครงการเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1069 61-L1481-2-03 2561 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวา กำลังดำเนินโครงการ
1070 61-L1528-3-10 2561 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1071 61-L1468-1-04 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน(CPR) ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1072 61-L1448-2-03 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1073 61-L1488-3-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1074 61-L1488-3-04 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1075 61-L1531-01-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1076 61-50117-1-07 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1077 61-50117-1-06 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนวัดจอมไตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1078 61-L1487-2-16 2561 ตรัง โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1079 61-L1488-5-01 2561 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1080 61-L1528-3-05 2561 ตรัง โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1081 61-1528-2-08 2561 ตรัง โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1082 61- L 1505-1 -21 2561 ตรัง โครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1083 61-L1528-2-09 2561 ตรัง โครงการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ การใช้ยาสามัญประจำบ้านและสารปนเปื้อนในอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1084 61- L 1505 -2-03 2561 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1085 61-L1505-2-12 2561 ตรัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ To Be Number Oneปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1086 61-L1488-2-02 2561 ตรัง โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1087 2561 ตรัง โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1088 61-50117-2-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยถูกกฎจราจร และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1089 61-L1528-3-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1090 61-50117-3-02 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก 2-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1091 61-L1528-3-06 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1092 61-L1487-1-20 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1093 61-50117-03-04 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลนาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1094 2561-L1469-3-3 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.บางสัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1095 61-L1528-2-13 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1096 61-L1528-3-11 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1097 61-L1531-02-01 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1098 61-L8017-2-03 2561 ตรัง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1099 61-L8290-1-14 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะครอบครัวในการดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1100 61-L8290-1-12 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช่บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1101 61-L 1505-02-19 2561 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1102 61-L 1505-2-06 2561 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.1 ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1103 61-L1528-2-12 2561 ตรัง โครงการเสริมพลังป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1104 61-50117-1-03 2561 ตรัง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดในนักเรียนประถมศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1105 61-L1488-3-02 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1106 61-L1488-3-01 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1107 61-L1487-1-19 2561 ตรัง โครงการหนูไม่จมน้ำแน่..ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน อบต.สุโสะ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1108 61-L 1505-2-18 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3อ 2 ส หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1109 61-L1505-2-13 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3อ 2 ส หมู่ที่ 8 บ้า่นตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1110 61-L1505-2-15 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 11 บ้านเกาะเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1111 61- L 1505-02-17 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1112 61-L1505-2-04 2561 ตรัง โครงการห่างไกลยาเสพติด ชีวิตมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1113 61-L8290-2-9 2561 ตรัง โครงการอบรมการทำสเปรย์หรือโลชั่นหรือนวตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1114 61-L1505-2-10 2561 ตรัง โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1115 61-L 1505-2-08 2561 ตรัง โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1116 61 - L 1505-2-09 2561 ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที 4 บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1117 61-L1505-2-11 2561 ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหมู่ที 10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1118 61- L 1505-2-05 2561 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิกเพื่อหลีกหนีภัยห่างไกลยาเสพติด" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1119 61-L8017-2-04 2561 ตรัง ชมรมไทเก๊กเทศบาลตำบลห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1120 12/2561 2561 ตรัง เด็กไทยฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1121 8/2561 2561 ตรัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1122 10/2561 2561 ตรัง ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1123 11/2561 2561 ตรัง โภชนาการดี ร่างกายแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1124 5/2561 2561 ตรัง เยาวชนโคกยางเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1125 6/2561 2561 ตรัง เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1126 2/2561 2561 ตรัง ระบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1127 7/2561 2561 ตรัง ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1128 61-L1507-01-06 2561 ตรัง วัยรุ่นวัยใสร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1129 3/2561 2561 ตรัง ส่งเสริมเชิงรุกเพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1130 13/2561 2561 ตรัง ส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่ผู้ปกครอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1131 4/2561 2561 ตรัง สุขภาพดีชีวีสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1132 61-L1505-2-02 2561 ตรัง หนูน้อยสุขภาพดีบ้านทุ่งค่าย ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1133 61-L1507-01-07 2561 ตรัง อบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1134 003 2561 นครสวรรค์ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1135 L2371-001 2561 นครสวรรค์ โครงการนักเรียนวัดมงคลสถิตย์ สุขภาพแข็งแรง สมวัย ไร้โรค ไร้พุง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1136 L2371-004 2561 นครสวรรค์ โครงการบางตาหงายใส่ใจต้านพิษภัยจากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1137 2561 นครสวรรค์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1138 2561 นครสวรรค์ โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1139 L2371-005 2561 นครสวรรค์ โครงการโภชนาการสมวัย กับอาหารปลอดภัยปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1140 61-L2407-01-001 2561 นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1141 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1142 004 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดอ่างทอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1143 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1144 002 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
1145 7 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1146 2561 นครสวรรค์ โครงการอย.น้อย รักษ์สุขภาพ ต.บางเคียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1147 7 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1148 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังเพื่อผ่อนคลายและสร้งสุขภาพด้วยโยคะตำบลหูกวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1149 001 2561 นครสวรรค์ ชาวคลองวิไลและเกาะแก้วพร้อมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยแนวคิดสุขภาพดี วิถีไทย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1150 2561 นครสวรรค์ ถนนน่าเดินเพลิดเพลินตามวิถีประชาชนตำบลหูกวางปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1151 2561 นครสวรรค์ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1152 L2371-003 2561 นครสวรรค์ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1153 61-L2524-006 2561 นราธิวาส การทำลูกประคบและการนวดประคบกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านประชานิมิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1154 L2496-61-2-3 2561 นราธิวาส โครงการ Health for fun ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1155 61-L2503-1-03 2561 นราธิวาส โครงการ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1156 61-L2503-1-09 2561 นราธิวาส โครงการ"เกษตรกรปลอดภัย" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1157 61-L2503-1-12 2561 นราธิวาส โครงการ"อย.น้อยสุขภาพดี" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1158 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๔ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1159 61 – L8368 – 2 – 2 2561 นราธิวาส โครงการการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1160 61 – L8368 – 2 – 5 2561 นราธิวาส โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1161 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1162 61-L2524-005 2561 นราธิวาส โครงการแกนนำสุขภาพดี ชีวิมีสุข ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1163 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๔ 2561 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1164 61-L2477-2-01 2561 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1165 61-L2489-03 2561 นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1166 61-L2501-02-5 2561 นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1167 61-L2524-1-003 2561 นราธิวาส โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลกาหลง ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1168 61-L2476-2-24 2561 นราธิวาส โครงการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลดุซงญอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1169 61-L2496-2-1 2561 นราธิวาส โครงการค่ายอบรมเยาวชน ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1170 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๔ – ๒ 2561 นราธิวาส โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานกองทุนฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1171 62-50115-1-07 2561 นราธิวาส โครงการชุมขนร่วมใจ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1172 61-2503-1-13 2561 นราธิวาส โครงการเด็กปลอดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1173 61-L2477-2-05 2561 นราธิวาส โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1174 61-L2524-011 2561 นราธิวาส โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1175 2561-L8280-04-01 2561 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1176 61-L8302-4-01 2561 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะรือโบตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1177 61-L2503-1-07 2561 นราธิวาส โครงการบูรณาการดูแล ส่งเสริมต้านโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามวิถีเฉลิม ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1178 61 – L8368 – 2 – 6 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1179 L2496-61-1-3 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงและรณรงค์ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และ หัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1180 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๓ 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มโรค ความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1181 61-L2503-1-10 2561 นราธิวาส โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1182 L2496-61-1-5 2561 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1183 61-L2503-1-08 2561 นราธิวาส โครงการผู้พิการสุขภาพจิตและกายดี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1184 61-L2496-1-1 2561 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1185 61-L2477-1-08 2561 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 2 ปี ตำบลผดุงมาตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1186 61-L2503-1-06 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน มีฟันครบถ้วนตามวัย ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ตำบลเฉลิม ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1187 L2496-61-1-6 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจอเบาะ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1188 61-L2489-4-01 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1189 L2496-61-1-7 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ดำเนินการเสร็จสิ้น
1190 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๒ 2561 นราธิวาส โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปกครองส่งเสริมมารับวัคซีนเด็ก 0-5 ปีตามเกณฑ์อายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1191 61-L2477-3-01 2561 นราธิวาส โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1192 61-L2503-1-05 2561 นราธิวาส โครงการมหกรรมรณรงค์วัคซีนตำบลเฉลิม ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1193 61-L8302-2-13 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ชุมชนกูแบบาเดาะลดปริมาณขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1194 L2496-61-1-4 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1195 L2496-61-2-7 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตในประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1196 61-L8302-2-15 2561 นราธิวาส โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1197 61-L2524-004 2561 นราธิวาส โครงการลดโรค ลดป่วย หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคความดับโลหิตสูงและเบาหวาน ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1198 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๕ 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1199 61-L2477-3-04 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1200 L2496-61-2-6 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1201 61-50115-2-03 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนบ้านสายะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1202 61-L2476-2-08 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพพลภาพ ในตำบลดุซงญอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1203 61-L2479-1-04 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1204 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านตะโละบูเก๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1205 61-l2541-3-11 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านบาลูกา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1206 ๖๑ - L๘๓๖๘ – ๑ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1207 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๓ 2561 นราธิวาส โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1208 L2496-61-2-4 2561 นราธิวาส โครงการสุขภาพดีห่างไกลโรค ด้วยแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1209 61-L2543-1-9 2561 นราธิวาส โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ปี61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1210 61-L2539-02-17 2561 นราธิวาส โครงการหนูน้อยยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1211 61-L2503-1-11 2561 นราธิวาส โครงการหมู่บ้านห่างไกล จากภัยไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1212 61-L2501-02-6 2561 นราธิวาส โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1213 61-L2503-02-04 2561 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลสุขภาพเด็กกำพร้า ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1214 L2496-61-1-2 2561 นราธิวาส โครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1215 61-L2524-008 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1216 L2496-61-2-5 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1217 61-L2524-010 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1218 61-L2524-007 2561 นราธิวาส โครงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันคีรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1219 61-L2524-009 2561 นราธิวาส โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านสายบน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1220 2561 นราธิวาส เดินเพื่อสุขภาพ พิชิตโรค กำลังดำเนินโครงการ
1221 61-L2496-4-1 2561 นราธิวาส บริการจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1222 61-L2531-2-01 2561 นราธิวาส โรงเรียนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1223 61-L2515-005 2561 นราธิวาส สูงวัยฟันสวยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1224 61-L3069-1-9 2561 ปัตตานี โครงการ Smart mom ๔.๐ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย รพ.สต.ปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1225 L30226113 2561 ปัตตานี โครงการ คุณแม่สมาร์ทมัม นำพาเด็กป่าไหม้ดอนทราย ก้าวสู่สมาร์ทคิดส์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1226 2561 ปัตตานี โครงการ เยาวชนวัยใส ป้องกันภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1227 61 - PKL - 02 - 07 2561 ปัตตานี โครงการ อสม.ปากล่อร่วมใจค้นหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1228 61-L3009-03-8 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1229 61-L3009-01-2 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1230 61-L3009-02-6 2561 ปัตตานี โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1231 2561 ปัตตานี โครงการการอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมความฉลาด ทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ทางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1232 61-L3048-1-03 2561 ปัตตานี โครงการกิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1233 61-L3038-5-01 2561 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลตอหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1234 61-L3000-2-07 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็กและเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1235 61-L3066-01-08 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1236 61L801524 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1237 61-L3045-2-04 2561 ปัตตานี โครงการคนตำบลปิยามุมังเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมสุขภาพบรรเทาโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1238 61-L3045-2-05 2561 ปัตตานี โครงการคนปิยาปลอดภัยจากการใช้ยาและอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1239 61-L3039-01 2561 ปัตตานี โครงการค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1240 61-L3009-02-11 2561 ปัตตานี โครงการค่ายพลังเยาวชน จัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1241 61-L3009-02-17 2561 ปัตตานี โครงการค่ายเยาวชนอาสาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1242 61-L3069-1-1 2561 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1243 61-L3048-1-01 2561 ปัตตานี โครงการใช้ยาสมเหตุสมผล คนราตาปันยังปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1244 61-L3009-01-12 2561 ปัตตานี โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1245 61-L3001-1-06 2561 ปัตตานี โครงการเด็กเกาะจันก้าวสู่ Smart Kids ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1246 61-L3069-2-2 2561 ปัตตานี โครงการตำบลปุโละปุโยปลอดโฟม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1247 61-L3048-04-01 2561 ปัตตานี โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1248 61-L3009-04-1 2561 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1249 61-L3069-1-8 2561 ปัตตานี โครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1250 61-L3009-01-4 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1251 L3022611 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านป่าไหม้ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1252 61-L3048-1-04 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1253 61 - PKL -02 -05 2561 ปัตตานี โครงการปั่นสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1254 61-L3009-01-5 2561 ปัตตานี โครงการผมสวยไร้เหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1255 61-L3009-03-19 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1256 61-L3009-03-20 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1257 61-L3009-01-14 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ “แม่รักษ์ฟันดี เพื่อลูกฟันสวย” ดำเนินการเสร็จสิ้น
1258 61-L3009-02-9 2561 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1259 61-L3009-02-15 2561 ปัตตานี โครงการเพิ่มทักษะกีฬาเซปักตะกร้อให้กับเยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1260 61-L3069-1-5 2561 ปัตตานี โครงการแพทย์แผนไทยมอบความรู้สู่วัยเรียน เทิดไท้องค์ราชัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1261 61-L3069-1-6 2561 ปัตตานี โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และผู้สูงอายุ รพ.สต.ปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1262 2561 ปัตตานี โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1263 61-L3009-02-7 2561 ปัตตานี โครงการมุสลีมะฮ์กับการพัฒนาวิถีสุขภาพแห่งอิสลาม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1264 61-L3009-02-16 2561 ปัตตานี โครงการยุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1265 61-L3042-02-04 2561 ปัตตานี โครงการเยาวชนคนตาแกะยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1266 61-L3001-5-03 2561 ปัตตานี โครงการเยาวชนคนรักษ์สุขภาพ กีฬาสร้างสัมพันธ์ สืบสานภูมิปัญญา ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1267 61-L3048-1-02 2561 ปัตตานี โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1268 61-L3045-2-04 2561 ปัตตานี โครงการรู้ทัน ป้องภัย ลดโรคไข้เลือดออก ตำบลปิยามุมัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1269 61-L3009-01-13 2561 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1270 61-L2999-02-06 2561 ปัตตานี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(โรงเรียนบ้านลางสาด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1271 L30226112 2561 ปัตตานี โครงการลดละเลิกภาชนะโฟม(์No fome) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1272 61-L3069-1-2 2561 ปัตตานี โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1273 61-L3069-1-3 2561 ปัตตานี โครงการลูกรักปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1274 61-L3001-1-08 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1275 61-L3066-02-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1276 61-l8284-2-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหน้าวัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1277 61-L3051-02-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลแหลมโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1278 61-L3001-1-07 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลเกาะจันอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1279 61-L3009-03-18 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการจัดกีฬา ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1280 61-L3001-3-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเกาะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1281 61-L3048-1-06 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีตำบลราตาปันยัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1282 61-L3000-3-08 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1283 61-L2978-02-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1284 61-L3069-3-1 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเด็กดี มีความสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1285 61-PKL-02-10 2561 ปัตตานี โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1286 61-l8284-02-05 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยเด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1287 61-L3001 - 4 - 01 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเด็กและเยาวชนด้วยกีฬาปันจักสีลัต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1288 61-L3045-1-02 2561 ปัตตานี โครงการสูงดี สมส่วน พัฒนาการดี วัคซีนครบ ฟันไม่ผุ(สมาร์ทคิดส์)ใช่เลยเด็กปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1289 61-L3009-02-10 2561 ปัตตานี โครงการเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1290 61-L3069-2-1 2561 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1291 61-L3045-2-07 2561 ปัตตานี โครงการใส่ใจสุขภาพคนใกล้ขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1292 61-L3069-1-7 2561 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS กำลังดำเนินโครงการ
1293 61-L3069-1-5 2561 ปัตตานี โครงการหนูน้อยฟันสวย ด้วยสองมือผู้ปกครองปุโละปุโย ตำบลปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1294 61-L2971-2-07 2561 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้านบาลูกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1295 61-L2978-02-03 2561 ปัตตานี โครงการอบรม บุหรี่ พิษร้ายใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1296 61-L3009-01-3 2561 ปัตตานี โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1297 61-L2982-2-6 2561 ปัตตานี โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1298 61-L3045-2-09 2561 ปัตตานี โครงการอากาศดี สุขภาพดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1299 61-L3000-2-04 2561 ปัตตานี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคเรื้อรัง ตำบลกระหวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1300 61-2986-02 2561 ปัตตานี ฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1301 ุ61-L3068-2-13 2561 ปัตตานี แอโรบิคพิชิตโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1302 61 – L3331 – 2 – 03 2561 พัทลุง ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1303 61-L3335-1-01 2561 พัทลุง โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1304 2561-L3310-1-04 2561 พัทลุง โครงการครัวเรือนปลอดยุงลาย ไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1305 2561-L3351-01-05 2561 พัทลุง โครงการคลินิกไร้พุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1306 61-L3331-1-03 2561 พัทลุง โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานปี 2561เขตเทศบาล ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1307 61-L3341-1-07 2561 พัทลุง โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1308 61-L3331-2-04 2561 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูงชุมชนตลาดบางแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1309 2561-L3351-01-03 2561 พัทลุง โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาใกล้บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1310 2561 พัทลุง โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1311 61-L3341-1-10 2561 พัทลุง โครงการแช่เท้าสมุนไพรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1312 61-L3341-1-08 2561 พัทลุง โครงการดำเนินงานชมรมบาสะโลป รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1313 2561-L3309-2-2 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ กำลังดำเนินโครงการ
1314 2561-L3351-02-12 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
1315 2561-L3351-01-07 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มอายุ 30 - 60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1316 2561-L3309-1-13 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1317 61-L3341-1-09 2561 พัทลุง โครงการบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1318 2561-L3351-04-01 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกชะงายประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1319 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1320 2561-L3310-2-06 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านปากทางเกาะทองสม The city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1321 2561-L3310-2-07 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านลานช้างThe city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1322 2561-L3310-02-05 2561 พัทลุง โครงการบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1323 61-L3346-02-04 2561 พัทลุง โครงการบ้านบ่อทรายในใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1324 2561-L3310-2-09 2561 พัทลุง โครงการบ้านสะอาดและปลอดลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1325 61-L7573-04 2561 พัทลุง โครงการประชารัฐควนขนุนร่วมใจ ปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1326 2561-L3351-01-08 2561 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี(รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1327 2561 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.สต.บ้านปากประ ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1328 2561 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.สต.ลำปำ ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1329 2561-L3310-1-06 2561 พัทลุง โครงการป้องกันก่อนสาย สตรีไทยห่างไกลมะเร็ง(เต้านมและปากมดลูก) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1330 61-L3341-1-06 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1331 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1332 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1333 2561-L3351-02-19 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1334 2561-L3351-02-16 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1335 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1336 2561-L3351-02-17 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควัณโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1337 2561-L3351-02-20 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.โคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1338 2561-L3351-02-15 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1339 2561-L3351-02-18 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1340 2561 พัทลุง โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1341 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1342 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านปากประ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1343 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ศสมช.หมู่ที่ ๘ ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1344 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อสม.หมู่ที่ ๔ ต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1345 2561 พัทลุง โครงการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1346 2561-L3310-1-09 2561 พัทลุง โครงการเพื่อนกันให้ฉันดูแลเธอ ลดเสี่ยงป้องกันภาวะไตเสื่อม หัวใจและหลอดเลือดสมอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1347 2561 พัทลุง โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.ลำปำ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1348 2561 พัทลุง โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1349 2561 พัทลุง โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1350 61-L7573-1-02 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1351 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1352 61/L3329/3/36 2561 พัทลุง โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1353 2561 พัทลุง โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม อสม.หมู่ที่ ๔ ตำบลลำปำ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1354 2561 พัทลุง โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม อสม.หมู่ที่ ๘ ตำบลลำปำ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1355 2561-L3351-01-04 2561 พัทลุง โครงการลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1356 2561-L3310-1-11 2561 พัทลุง โครงการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1357 2561-L3310-1-15 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1358 61L 7573-08 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1359 2561-L3317-2-07 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1 บ้านเขากอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1360 61-L7573-09 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1361 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในแกนนำครอบครัว รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1362 2561-L-3310-2 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1363 2561-L3310-1-07 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังด้วยสมุดคู่กาย มิตรแท้ผู้ป่วยเรื้อรัง(personal bookkeeping) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1364 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1365 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1366 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1367 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1368 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1369 L3346-02-02 2561 พัทลุง โครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1370 2561-L3351-02-14 2561 พัทลุง โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
1371 61-L3351-03-22 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1372 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในแกนนำครัวเรือน รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1373 61-L3351-03-21 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ศพด. ดำเนินการเสร็จสิ้น
1374 2561-L3351-01-09 2561 พัทลุง โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1375 2560-L3310-1-02 2561 พัทลุง โครงการสูงวัยแจ่มใส ดูแลอนามัยผู้พิการ บริหารสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1376 2561 พัทลุง โครงการหนูน้อยฟันสวย รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1377 2561 พัทลุง โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี รพ.สต.ปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1378 2561-L3351-02-13 2561 พัทลุง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1379 2561-L3310-1-10 2561 พัทลุง โครงการหยุด ๒ มะเร็งร้าย ภัยใกล้ตัวผู้หญิง เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเต้านม(cancer warning) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1380 61-L7573-10 2561 พัทลุง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบที่ีเกิดจากสารเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1381 61-L3341-2-11 2561 พัทลุง โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1382 61-L7573-03 2561 พัทลุง โครงการออกกำลังกายแบบโยคะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1383 2561-L3351-01-06 2561 พัทลุง โครงการอาสาสมัครสายใยรักแห่งครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1384 2561-L3351-01-10 2561 พัทลุง โครงเฝ้าระวังเพื่่อการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่โดยพลังชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1385 2561-L3310-2-08 2561 พัทลุง จัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1386 61-L3331-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1387 2561-L3310-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1388 2561-L3310-2-04 2561 พัทลุง บ้านท่ากุลสร้างสรรค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1389 2561-L3310-2-03 2561 พัทลุง บ้านป่ายูงปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1390 61 – L3331 – 2 – 01 2561 พัทลุง ปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1391 2561-L3310-1-12 2561 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1392 2561-L3310-1-01 2561 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1393 2560-L3310-2-01 2561 พัทลุง วัยรุ่น วัยใส อนามัยเจริญพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1394 2561-L3310-3-01 2561 พัทลุง วารีบำบัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1395 2561-L3310-3-02 2561 พัทลุง วารีบำบัด2/61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1396 61-L3331-3-01 2561 พัทลุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1397 61-L3331-1-02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1398 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1399 2561-L3310-1-13 2561 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1400 2561-L3310-3-05 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนา EQ,IQ เด็ก ๐ - ๕ ปี (ศพด.บ้านลานช้าง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1401 2561-L3310 -3–07 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพพัฒนา EQ IQ เด็ก 0-5 ปี (ศพด.บ้านเทพราช) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1402 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1403 2561 พัทลุง หญิงไทยดูแลเอาใจใส่เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1404 2561 พัทลุง หญิงไทยดูแลเอาใจใส่เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1405 2561-L3310-3-06 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ศพด.บ้านโคกยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1406 2561-L3310-3-04 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1407 L34031805007 2561 พิจิตร โครงการนักเรียนบึงทับจั่นร่วมใจ ขยับกาย ด้วยแอโรบิคพิชิตโรคอ้วนเตี้ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1408 2561 พิจิตร โครงการบางลายปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ
1409 2561 พิจิตร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใน หมู่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย กำลังดำเนินโครงการ
1410 2561 พิจิตร โครงการอาสาสมัครใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1411 2561 พิจิตร ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1412 2561 เพชรบุรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินดีกายขยับลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง(อบต.หนองจอก) กำลังดำเนินโครงการ
1413 2561 เพชรบุรี โครงการชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1414 2561 เพชรบุรี โครงการซุปเปอร์เด็กตำบลมาบปลาเค้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
1415 2561 เพชรบุรี โครงการเด็กปลอดสารฯ กำลังดำเนินโครงการ
1416 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1417 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
1418 2561 เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบเฉลา ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
1419 2561 เพชรบุรี โครงการมาบปลาเค้าแจ่มใสพร้อมใจปั่นเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1420 2561 เพชรบุรี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังดำเนินโครงการ
1421 2561 เพชรบุรี โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีโภชนาการและพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1422 2561 เพชรบุรี มาเลิกกันเถอะ"บุหรี่"อบต.หนองจอก กำลังดำเนินโครงการ
1423 2561 เพชรบุรี สายใยครอบครัวเป็นรั้วต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1424 2561 แพร่ ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อในตำบลนำ้ชำปี2561 กำลังดำเนินโครงการ
1425 61-L4129-2-01 2561 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1426 61-L412-02-02 2561 ยะลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1427 25/61 2561 ยะลา โครงการชุมชนปลอดขยะ กำลังดำเนินโครงการ
1428 61-L4166-2-2 2561 ยะลา โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1429 61-L4150-3-28 2561 ยะลา โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1430 61-L8411-3-10 2561 ยะลา โครงการปฐมวัยปลอดภัยสุขภาพสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1431 61-L4120-01-14 2561 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1432 61-L4120-01-01 2561 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1433 05/61 2561 ยะลา โครงการปลอดคุณแม่วัยใส กำลังดำเนินโครงการ
1434 61-L4153-1-08 2561 ยะลา โครงการเฝ้าระวังพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1435 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1436 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาทักษะนำรำไทเก๊กเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1437 61-L4120-04-22 2561 ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1438 61-L4143-1-07 2561 ยะลา โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1439 61-L4143-01-34 2561 ยะลา โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1440 61-L4120-01-08 2561 ยะลา โครงการลูกรักฟันสวย เริ่มด้วยที่ซี่แรก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1441 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันการจมน้ำ "เบตงก่อการดี สร้างความปลอดภัยทางน้ำ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
1442 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ "วัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ" ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1443 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1444 61 – L7452 – 2 - 18 2561 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายในชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1445 61-L4129-02-04 2561 ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1446 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการอออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1447 61-L8411-3-23 2561 ยะลา โครงกาหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1448 61-L4152-2-03 2561 ยะลา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1449 61-L4152-3-14 2561 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1450 2561 ลพบุรี โครงการการออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดถนนแค กำลังดำเนินโครงการ
1451 2561 ลพบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม.ตำบลชอนสารเดช กำลังดำเนินโครงการ
1452 2561 ลพบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1453 2561 ลพบุรี โครงการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลถนนใหญ่ หมู่1-หมู่6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1454 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1455 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1456 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแอโรบิค ต.ถนนใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1457 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยของประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
1458 L46181710001 2561 ลพบุรี โครงการอบรมฟื้นฟู เสริมความรู้ และฝึกทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำลังดำเนินโครงการ
1459 2561 ลพบุรี โครงการออกกำกลังกายกลางแจ้งด้วยการเต้นแอโรบิคชุมชนธาราทิพย์ กำลังดำเนินโครงการ
1460 2561 ลพบุรี โครงการแอโรบิกสิรัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1461 2561 ลพบุรี โครางการ อย.น้อยถนนใหญ่ใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1462 ุ61-534775-2-01 2561 ลำพูน โครงการ Food @ Fit for heaith ดำเนินการเสร็จสิ้น
1463 61-L7236-1-03 2561 ลำพูน โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำเเละอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1464 61-L7236-2-01 2561 ลำพูน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1465 61-L7236-1-02 2561 ลำพูน โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1466 2561 ศรีสะเกษ 1.อบรมให้ความรู้ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา กำลังดำเนินโครงการ
1467 61-L0000-2-03 2561 ศรีสะเกษ โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1468 2561 ศรีสะเกษ โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและป้องกันสารพิษตกค้างในเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
1469 L76621804018 2561 ศรีสะเกษ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1470 2561 ศรีสะเกษ โครงการปั่นปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1471 2561 ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1472 2561 ศรีสะเกษ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
1473 2561 ศรีสะเกษ โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1474 61-L5198-04-01 2561 สงขลา การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1475 61-L5181-02-008 2561 สงขลา โครงการ ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น เยาวชนและประชาชนทั่วไป(อบรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด) กำลังดำเนินโครงการ
1476 61-L5187-02-01 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังปลายหุ้มอวัยวะเพศชาย (สุนัต) ในเยาวชนมุสลิมตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
1477 61-l7256-01-07 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำลังดำเนินโครงการ
1478 61-L5178-2-01 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลจะโหนง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1479 618287-1-1 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ตำบลเทพา อำเภอเทพา ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1480 61-L5249 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมและการให้ความรู้เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์และการดูแลรักษาหลังทำหัตการ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1481 L61-L5254-2 2561 สงขลา โครงการเข้าสุนัตหมู่ (การขลิบหนังหุ้ม - ปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1482 61-L5195-2-02 2561 สงขลา โครงการคนสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุนาปรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1483 61-L5195-2-09 2561 สงขลา โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1484 2561 สงขลา โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1485 61-L5198-1-2 2561 สงขลา โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1486 61-L5195-2-05 2561 สงขลา โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1487 61-L5198-2-10 2561 สงขลา โครงการเค็มน้อยหวานน้อยอร่อยนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1488 61-L5185-2-01 2561 สงขลา โครงการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีในชุมชน หมู่ 2 บ้านทุ่งพระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1489 61-L5221-2-01 2561 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มุ่งป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1490 61-8287-1-5 2561 สงขลา โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเชิงรุก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1491 61-L5195-2-08 2561 สงขลา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1492 61-8287-2-2 2561 สงขลา โครงการตลาดนัดสี่แยกพระพุทธน่าซื้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1493 61-L5187-02-05 2561 สงขลา โครงการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือก เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1494 61-L5187-02-06 2561 สงขลา โครงการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพื่อลดความอยากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1495 61-L7258-1-02 2561 สงขลา โครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1496 61-L8402-4-01 2561 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1497 61-L5178-4-01 2561 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1498 61-L5198-1-1 2561 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและดูแลผู้ป่วยให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1499 61-L5187-02-03 2561 สงขลา โครงการปลูกผักข้างบ้าน ปลอดสารเคมี สุขภาพดีลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1500 61-8282-2-9 2561 สงขลา โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อหมู่บ้านสะอาด สร้างรอยยิ้มให้คนป่าโอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1501 61-L5198-2-09 2561 สงขลา โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1502 61-L5198-2-7 2561 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รพ.สต.ทับช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1503 61-L8020-4-01 2561 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1504 61-L5179-4-01 2561 สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1505 61-L5198-2-6 2561 สงขลา โครงการเพื่อนใจวัยเก๋า แก้เหงา คลายเมื่อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1506 61-L5198-3-2 2561 สงขลา โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1507 61-L-5198-3-1 2561 สงขลา โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1508 61-L5198-2-3 2561 สงขลา โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1509 61-L8402-3-12 2561 สงขลา โครงการยิ้มสดใสเด็กเล็กฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1510 61-L5221-2-010 2561 สงขลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1511 61-L5187-02-04 2561 สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1512 61-L5198-2-1 2561 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1513 61-8287-1-4 2561 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1514 61-L5195-2-17 2561 สงขลา โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1515 61-L5187-02-09 2561 สงขลา โครงการรวมพลังชุมชน ร่วมลดขยะมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1516 61-L5187-02-07 2561 สงขลา โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1517 61-L5195-2-04 2561 สงขลา โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีที่ยืนยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1518 61-L5221-2-02 2561 สงขลา โครงการลดโฟม ลดป่วย ลดโลกร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1519 61-L5195-2-07 2561 สงขลา โครงการวัยเรียน วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1520 61-L5268-2-9 2561 สงขลา โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1521 61-L5198-2-8 2561 สงขลา โครงการวัยใสใส่ใจการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1522 61-L5195-2-06 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1523 61-L7250-1-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1524 61-L5182-02-08 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1525 61-8287-2-1 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้บ่าน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1526 61-L5198-3-3 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขลักษณะสำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1527 61-L5173-3-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1528 61-L5198-1-3 2561 สงขลา โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัย มะเร็งปากมดลูกและเต้านมด้วยตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1529 61-L5187-03-01 2561 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1530 61-L5198-2-2 2561 สงขลา โครงการสวนพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1531 61-L5268-1-0 2561 สงขลา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เยาวชนม่วงงามปลอดภัย รู้จักใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1532 61-L5198-2-4 2561 สงขลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1533 61-L5185-2-09 2561 สงขลา โครงการหมู่บ้านสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1534 61-L5198-2-5 2561 สงขลา โครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1535 61-L5221-2-05 2561 สงขลา โครงการอบรม อสค. นักจัดการสุขภาพประจำครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1536 2561 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/คนพิการในชุมชนแก่ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการจิตอาสาและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลนาหมอศรี กำลังดำเนินโครงการ
1537 61-L5187-01-04 2561 สงขลา โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1538 61-l5190-02-01 2561 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิกประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1539 61-8287-1-3 2561 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1540 61-lxxxx-2-11 2561 สงขลา ตัวอย่าง-โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
1541 61-L7258-3-01 2561 สงขลา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1542 2561 สงขลา วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1543 61-L5195-2-03 2561 สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1544 2561 สงขลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ม.5 ม.6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1545 2561/L7886/2/2 2561 สตูล โครงการ “ชาบ๊าบ(เยาวชน)รุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ดำเนินการเสร็จสิ้น
1546 61-L5296-2-26 2561 สตูล โครงการ ชวนน้อง กินพอดี สูงดีสมวัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1547 61-L5282-1-04 2561 สตูล โครงการ อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1548 2561/L7886/2/15 2561 สตูล โครงการแกนนำสุขภาพร่วมใจดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1549 61-L5282-1-07 2561 สตูล โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1550 61-L5294-02-03 2561 สตูล โครงการชุมชนนาเปรียสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1551 2561/L7886/2/14 2561 สตูล โครงการชุมชนร่วมใจ แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1552 61-L5282-1-03 2561 สตูล โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1553 61-L5282-3-03 2561 สตูล โครงการทันตกรรมเชิงรุก SMART Children ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1554 61-L5282-2-03 2561 สตูล โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1555 61-L7886-4-1 2561 สตูล โครงการบริหารการจัดการกองทุน ปี 61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1556 61-L5307-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1557 61-L5313-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ดำเนินการเสร็จสิ้น
1558 61-L5282-1-05 2561 สตูล โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1559 61-L5310-1-01 2561 สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1560 61-L7850-2-04 2561 สตูล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการเกิดโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1561 61-L7580-2-01 2561 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดดุลยาราม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1562 61-L5307-2-02 2561 สตูล โครงการปูนแดง ภูมิปัญญาไทยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1563 2561/L7886/2/11 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ตาดีกามะฮ์มูเดี๊ยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1564 61-L7580-3-02 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(โรงเรียนพ่อแม่)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1565 61-L5282-1-01 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ตำบลอุใดเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1566 61-L5282-1-02 2561 สตูล โครงการพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1567 61-L5282-4-01 2561 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1568 2561/L7886/1/3 2561 สตูล โครงการมหกรรมตลาดนัดคนสุขภาพดี วิถีเจ๊ะบิลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1569 61-L5282-2-04 2561 สตูล โครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1570 2561/L7886/2/16 2561 สตูล โครงการลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง ลดโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1571 2561/L7886/2/13 2561 สตูล โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1572 2561/L7886/2/17 2561 สตูล โครงการวัยรุ่น วัยใส หยุดท้องก่อนวัยอันควร ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1573 61-L5307-1-14 2561 สตูล โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.บ้านควน 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1574 2561/L7886/2/10 2561 สตูล โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1575 2561/L7886/2/12 2561 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1576 2561/L7886/2/5 2561 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุโดยการ ใช้ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1577 61-L5299-03-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสาหร่าย ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1578 61-L7580-3-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1579 61-L7580-2-06 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1580 61-L7580-2-02 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1581 61-L5282-2-01 2561 สตูล โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/โรคเอดส์ในวัยเรียนตำบลอุใดเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1582 2561/L7886/2/18 2561 สตูล โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใสในเด็กปฐมวัย ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1583 2561/L7886/3/20 2561 สตูล โครงการอบรมจิตอาสาฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1584 61-L5282-3-02 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอยยิ้มสดใส เด็กอุใดฟันดี ปี 5" ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1585 2561/L7886/2/4 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1586 61-L5300-2-23 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1587 61-L7580-2-05 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1588 61-L5300-2-9 2561 สตูล โครงการอบรมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองในด้านความจำ การรับรู้ ความคิดความเข้าใจ ด้วยวิธีนันทนาการการออกกำลังกายเต้นตะลุงอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1589 2561/L7886/2/6 2561 สตูล โครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1590 2561/L7886/5/8 2561 สตูล โครงการอบรมเรื่องโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ชุมชนหลังโรงเรียน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1591 2561/L7886/5/9 2561 สตูล โครงการอบรมเรื่องโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ 2561 (บ้านนา) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1592 2561/L7886/3/7 2561 สตูล โครงการอบรมเรื่องโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ 2561(ชุมชนประมง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1593 2561 - L8010 - 2 - 05 2561 สตูล ด้วยรักและใส่ใจสุขภาพ (Health and Healthy Care) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1594 2561 สระแก้ว โครงการ อสม ป่าไร่ทำความดีตามโครงการ ล้าน ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย กำลังดำเนินโครงการ
1595 2561 สระแก้ว โครงการขยับตัวนิด ชีวิตห่างไกลโรค ตำบลเมืองไผ่ กำลังดำเนินโครงการ
1596 2561 สระแก้ว โครงการคัดรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังดำเนินโครงการ
1597 2561 สระแก้ว โครงการจัดระบบสุขภาพด้านการบริการสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและงานคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
1598 3/61 2561 สระแก้ว โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วน กำลังดำเนินโครงการ
1599 2561 สระแก้ว โครงการตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีป่าไร่ ควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
1600 2561 สระแก้ว โครงการตำบลสุขภาพดี ชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
1601 2561 สระแก้ว โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 4 ทำนำสู่ความยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
1602 2561 สระแก้ว โครงการโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลคลองน้ำใส กำลังดำเนินโครงการ
1603 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1604 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
1605 2561 สระแก้ว โครงการหมู่บ้านต้นแบบการออกกำลังกายกลุ่มผุ้สุงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
1606 1/61 2561 สระแก้ว พัฒนาการสมวัยโตไปมีคุณภาพ(เพศศึกษา/สุขศึกษา/ยาเสพติด) กำลังดำเนินโครงการ
1607 2/61 2561 สระแก้ว พัฒนาสมวัยโตไปมีคุณภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1608 2561 สระแก้ว อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้มีภาวะเสี่ยง กำลังดำเนินโครงการ
1609 61-L7295-006-01 2561