กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 L0447.13/001 L044725642006 2564 กำแพงเพชร โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
2 L0449.001/2564 L0449.001/2564 2564 กำแพงเพชร โครงการตรวจสุขภาพประจำผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี2564 กำลังดำเนินโครงการ
3 2564 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแก่ สตรีตำบลวังยาง ปี 2564 กำลังดำเนินโครงการ
4 L0452641001 2564 กำแพงเพชร ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน)ตำบลวังบัว ปี 2564 กำลังดำเนินโครงการ
5 L045225642002 2564 กำแพงเพชร ออกกำลังกายโดยกิจกรรมเข้าจังหวะ บ้านสามแยก กำลังดำเนินโครงการ
6 2564 จันทบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 2564 จันทบุรี โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) กำลังดำเนินโครงการ
8 2564 จันทบุรี โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์) กำลังดำเนินโครงการ
9 2564 จันทบุรี โครงการอบรมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูกโดยประชาชนเพื่อประชาชนตำบลคลองนารายณ์ กำลังดำเนินโครงการ
10 2564 จันทบุรี พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ กำลังดำเนินโครงการ
11 20/2564 L1480-64-2-20 2564 ตรัง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม กำลังดำเนินโครงการ
12 64-L-1505-5-10 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 64-L-1505-5-11 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 64-L-1505-5-01 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 64-L-1505-5-02 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 64-L-1505-5-03 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 64-L-1505-5-04 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 64-L-1505-5-05 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 64-L-1505-5-06 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 64-L-1505-5-07 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 64-L-1505-5-08 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 64-L-1505-5-09 2564 ตรัง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและแอลกอฮอล์ ม.9 ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 64-L-1505-2-21 2564 ตรัง โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 โรงเรียนบ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 2/2564 64-L1488-5-04 2564 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
25 3/2564 64-L1488-5-03 2564 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
26 4/2564 64-L1488-5-01 2564 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 64-L2496-4-1 2564 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอเบาะและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
28 15/2564 64-L8281-1-13 2564 นราธิวาส โครงการสุขภาพดีวิถีไทย การป้องกันและดูแลรักษาโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
29 64-L2534-4-02 2564 นราธิวาส โครงการให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุคิรินเดินทางไปราชการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 04/2564 64-L8281-1-02 2564 นราธิวาส ชุมชนวิถีใหม่ รู้เท่าทันห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 06/2564 64-L8281-2-03 2564 นราธิวาส เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในชุมชนบ้านสันติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 2564 บึงกาฬ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
33 07/2564 64-L8421-01-09 2564 ปัตตานี โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน NCD กำลังดำเนินโครงการ
34 06/2564 2564 ปัตตานี โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยบ้านบาโงกาเซาะ กำลังดำเนินโครงการ
35 011/2564 64-L2981-1-02 2564 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 05/2564 64-L8421-02-007 2564 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน กำลังดำเนินโครงการ
37 L3022-03-14 2564 ปัตตานี โครงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย กำลังดำเนินโครงการ
38 11/2564 64-L8421-02-13 2564 ปัตตานี โครงการเด็กและเยาวชนบาโงกาเสาะปลอดบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
39 010/2564 ุ64-L2981-2-12 2564 ปัตตานี โครงการต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 01-05-2564 2564 ปัตตานี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองจิก ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 64-L8421-05-002 2564 ปัตตานี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปี 2564 ตำบลดาโต๊ะ กำลังดำเนินโครงการ
42 10/2564 64-L8421-02-12 2564 ปัตตานี โครงการผู้ประกอบการใส่ใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ปลอดโรค ปี 2564 กำลังดำเนินโครงการ
43 019/2564 64-L2981-2-05 2564 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 004/2564 64-L2981-2-05 2564 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชานาการในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านยางแดง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 19/2564 64-L3066-03-19 2564 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 9/2564 64-50110-2-9 2564 ปัตตานี โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่ากุน กำลังดำเนินโครงการ
47 9/2564 64-L3066-02-10 2564 ปัตตานี โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 09/2564 64-L8421-01-11 2564 ปัตตานี โครงการสตรีดาโต๊ะ เฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม กำลังดำเนินโครงการ
49 08/2564 64-L8421-01-10 2564 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกรักปลอดภัยห่างไกลโรค กำลังดำเนินโครงการ
50 64–PKL-05-02 2564 ปัตตานี โครงการอบรม ให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 01/2564 64-L8421-03-06 2564 ปัตตานี โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ กำลังดำเนินโครงการ
52 02/2564 64-L8421-02-05 2564 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก กำลังดำเนินโครงการ
53 03/2564 64-L8421-02-03 2564 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี กำลังดำเนินโครงการ
54 04/2564 64-L8421-02-04 2564 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าอิ่มนี้เพื่อน้องวัยใส โรงเรียนบ้านเปียะ กำลังดำเนินโครงการ
55 10/2564 64-L3312-1-07 2564 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
56 23/2564 64-l3325-5-1 2564 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า2019 เทศบาลตำบลบ้านสวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 64-50105-02-04 2564 พัทลุง โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลชะมวง กำลังดำเนินโครงการ
58 64-L3590-5-01 2564 เพชรบุรี โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
59 64-L3588-1-07 2564 เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
60 2564 ร้อยเอ็ด โครงการตลาดสดปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ
61 2564 ร้อยเอ็ด โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด2019) กำลังดำเนินโครงการ
62 2564 ระยอง โครงการจิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินโครงการ
63 2564 ระยอง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดค่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
64 2564 ระยอง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำลังดำเนินโครงการ
65 2564 ระยอง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
66 2564 ระยอง โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19ด้วยสมุนไพรไทย กำลังดำเนินโครงการ
67 2564 เลย โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย COVID - 19 ในท้องที่ กำลังดำเนินโครงการ
68 2564 เลย โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำลังดำเนินโครงการ
69 2564 เลย โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 001 2564 เลย โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิติสูง และภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังบอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 2564 เลย โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกจำปา ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำลังดำเนินโครงการ
72 2564 เลย โครงการโภชนาการสมวัย ใส่ใจเด็กก่อนวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ
73 2564 เลย โครงการส่งเสริม และป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มอายุ ๐-๕ ปี ปี๒๕๖๔ กำลังดำเนินโครงการ
74 64 – L5246 – 5 - 01 2564 สงขลา โครงการกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดฉุกเฉินในพื้นที่ กำลังดำเนินโครงการ
75 64 - L5214 - 1 - 03 2564 สงขลา โครงการคัดกรองโรคเบาหวานเชิงรุกในชุมชน ปี 2564 รพ.สต.บ้านสวนเรียน กำลังดำเนินโครงการ
76 2564 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองแงะ กำลังดำเนินโครงการ
77 04/2564 2564-L5221-03-01 2564 สงขลา โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบอน กำลังดำเนินโครงการ
78 64-L5261-2-6 2564 สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตาดีกา ดารุลอามาน (บ้านควนแร่) กำลังดำเนินโครงการ
79 64-L5270-2-01 2564 สงขลา โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2564 กำลังดำเนินโครงการ
80 1/2564 64-L5190-05-01 2564 สงขลา โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 เทศบาลตำบลเทพา ปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
81 012/2564 64-L5193-01-004 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 กำลังดำเนินโครงการ
82 14/2564 64-L5174-001-001 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลขุนตัดหวาย กำลังดำเนินโครงการ
83 3/2564 64-l7890-02-001 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
84 05/2564 2564-L5221-03-03 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศพด.วัดท่าบอน กำลังดำเนินโครงการ
85 07/2564 2564-L5221-03-06 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย อบต.ท่าบอน(อนุบาล 3 ขวบ) กำลังดำเนินโครงการ
86 10/2564 2564-L5221-03-02 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าบอน กำลังดำเนินโครงการ
87 08/2564 2564-L5221-03-07 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านศาลาหลวงบน กำลังดำเนินโครงการ
88 09/2564 2564-L5221-03-04 2564 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหลวงล่าง กำลังดำเนินโครงการ
89 64-L5267-4-01 2564 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าขาด กำลังดำเนินโครงการ
90 64-l7253-1-25 2564 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก กำลังดำเนินโครงการ
91 64-L5278-1-08 2564 สงขลา โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค กำลังดำเนินโครงการ
92 5/2564 64-L5245-1-01 2564 สงขลา สตรียุคใหม่ใส่ใจป้องกันภัยมะเร็ง กำลังดำเนินโครงการ
93 003/2564 64-L8009-05-03 2564 สตูล โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 .............................. 64-L7580-5-01 2564 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 64-L8406-01-07 2564 สตูล โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินโครงการ
96 06/2564 2564 – L8010 – 2 -01 2564 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำ กำลังดำเนินโครงการ
97 2564 สุรินทร์ โครงการออกกำลังกายในน้ำเพื่อบำบัดและป้องกันโรคข้อเสื่อม กำลังดำเนินโครงการ
98 03 64-L9256-03 2564 อุดรธานี โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กำลังดำเนินโครงการ
99 01 64-L9256-01 2564 อุดรธานี โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในตำบลนาพู่ กำลังดำเนินโครงการ
100 10 64-L9256-10 2564 อุดรธานี โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ในงานทันตสาธารณสุข กำลังดำเนินโครงการ
101 07 64-L9256-07 2564 อุดรธานี โครงป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย กำลังดำเนินโครงการ
102 2563 กาฬสินธุ์ โครงการดูแลใส่ใจวัยเด็ก หมู่ที่4 กำลังดำเนินโครงการ
103 2563 กาฬสินธุ์ ทำสเปรย์สมุนไพรล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 กำลังดำเนินโครงการ
104 63-L7955-1-1 2563 กำแพงเพชร แก้ปัญหาเด็กอ้วน-ผอม เตี้ยในเด็ก 0-5 ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
105 63-L0451-1-30 2563 กำแพงเพชร โครงการการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.กระโดนเตี้ย) กำลังดำเนินโครงการ
106 2563 กำแพงเพชร โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน-ผอม เตี้ย ในเด็ก 0-5 ปี ต.คลองขลุง ปีงบ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
107 63-L8469-1-4 2563 กำแพงเพชร โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กนักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานีอนามัยบ่อทอง กำลังดำเนินโครงการ
108 2563 กำแพงเพชร โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อกรณีระบาดเขตพื้นที่ของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม กำลังดำเนินโครงการ
109 63L846916 2563 กำแพงเพชร โครงการควบคุมและป้องกันภาวะอ้วนในเด็กประถมศึกษาสถานีอนามัยบ่อทอง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
110 63-L0446001 2563 กำแพงเพชร โครงการคัดกรองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
111 63L8469116 2563 กำแพงเพชร โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สถานีอนามัยวังแขม ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
112 2563 กำแพงเพชร โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก กำลังดำเนินโครงการ
113 63-L8469-1-2 2563 กำแพงเพชร โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะอ้วนลงพุง สถานีอนามัยบ่อทอง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
114 63-L8469-1-11 2563 กำแพงเพชร โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความด้นโลหิตสูง สถานีอนามัยบ่อทอง ปี2563 กำลังดำเนินโครงการ
115 63-L0448-1-11 2563 กำแพงเพชร โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 30-60 ปี (เขตอบต.ท่ามะเขือ) ประจำปีงบประมาณ 2563” กำลังดำเนินโครงการ
116 L0449.001/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 63-L8469-1-3 2563 กำแพงเพชร โครงการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ สถานีอนามัยบ่อทอง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
118 L0449.003/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 L044725632005 2563 กำแพงเพชร โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
120 L044725632004 2563 กำแพงเพชร โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 (ต่อยอด) กำลังดำเนินโครงการ
121 L044725634001 2563 กำแพงเพชร โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
122 2563 กำแพงเพชร โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 L0449.45/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติชำตำบลแม่ลาด ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 L0449.004/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลแม่ลาด ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 L0449.024/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพหมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 L044725633001 2563 กำแพงเพชร โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
127 63-L8469-1-5 2563 กำแพงเพชร โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนการในเด็กก่อนวัยเรียน(0-5ปี) สถานีอนามัยบ่อทอง กำลังดำเนินโครงการ
128 63-L8469-1-19 2563 กำแพงเพชร โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สถานีอนามัยบ่อทอง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
129 L0449.002.2563 2563 กำแพงเพชร โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 2563 กำแพงเพชร โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแลโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
131 63-L0451-1-41 2563 กำแพงเพชร โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคไข้เลือดออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลวังไทร (งานสาธารณสุขฯ อบต.วังไทร) ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 L0449.033/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ปี 2563 บ้านเกาะแตง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
133 L0449.020/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวง 3 ส.ตำบลแม่ลาด ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 L0449.030/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค หมู่ที่ 4 ปี 2563 บ้านท่ามะขาม ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 L0449.032/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค หมู่ที่ 5 ปี 2563 บ้านเกาะแตง ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 L0449.038/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 L0449.006/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุคบ้านแม่ลาดใหญ่ ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 L0449.028/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุคหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 L0449.025/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 2 ปี 2563 บ้านแม่ลาดใหญ่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 L0449.035/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นตะกร้อ ปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแตง ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 L0449.034/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นเบตมินตัน หมู่ที่ 5 ปี 2563 บ้านเกาะแตง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 L0449.023/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นเปตองปี 2563 บ้านแม่ลาดใหญ่ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 L0449.021/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นเปตองหมู่ที่ 3 ปี 2563 บ้านแม่ลาดน้อย ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 L0449.031/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะขาม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 L0449.037/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 6 ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มเด็กเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ด้วยกีฬาฟุตบอล 7 คน และวู้ดบอล ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 L0449.022/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการออกำลังกายด้วยการร้องเล่นเต้นรำเพลงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ปี 2563 บ้านท่ามะขาม ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 63-L0451-2-45 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ กำลังดำเนินโครงการ
149 L0449.005/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพดี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 ุ63-L8297-1-01 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
151 L044725631001 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
152 63-L8297-3-08 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำลังดำเนินโครงการ
153 63-L8237-3-13 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย (อายุ 2-3 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
154 63-L8237-3-14 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย (อายุ 4-6 ปี) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ
155 63-L0452-1-03 2563 กำแพงเพชร โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 L0449.007/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 L0449.008/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการเสริมความพร้อมการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 L044725632009 2563 กำแพงเพชร โครงการออกกำลังกายด้วยก้านไม้ตาลนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 L0449.029/2563 2563 กำแพงเพชร โครงการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 L044725632008 2563 กำแพงเพชร โครงการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ประจำปี 2563 (ต่อยอด) กำลังดำเนินโครงการ
161 ุุ63-L0452-1-14 2563 กำแพงเพชร รณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่เข้าพรรษาปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 2563 จันทบุรี การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำลังดำเนินโครงการ
163 2563 จันทบุรี การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ กำลังดำเนินโครงการ
164 2563 จันทบุรี โครงการเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพ หมู่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
165 2563 จันทบุรี โครงการเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพ หมู่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 2563 จันทบุรี โครงการดนตรีบำบัดพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 2563 จันทบุรี โครงการตะกร้อเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของชาวบ้านเกาะตะเคียน หมู่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
168 2563 จันทบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 2563 จันทบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 1,2,8 และ 9 ตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี กำลังดำเนินโครงการ
170 63-L6821-2-12 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันภัยโรคจากเชื้อไวรัส โควิด-19 กำลังดำเนินโครงการ
171 63-L6821-2-21 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันภัยโรคจากเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
172 63-L6821-02-26 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันภัยโรคมือ เท้า ปาก กำลังดำเนินโครงการ
173 63-L6821-02-20 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันภัยโรคมือ เท้า ปาก กำลังดำเนินโครงการ
174 63-L6821-02-28 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก กำลังดำเนินโครงการ
175 63-L6821-2-15 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 กำลังดำเนินโครงการ
176 ุ63-L6821-2-23 2563 จันทบุรี โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กำลังดำเนินโครงการ
177 63-L6821-02-08 2563 จันทบุรี โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพตนเอง กำลังดำเนินโครงการ
178 63-L9142-2-06 2563 จันทบุรี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
179 2563 จันทบุรี โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน เด็กเกาะขวางพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 2563 จันทบุรี โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
181 2563 จันทบุรี โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต กำลังดำเนินโครงการ
182 2563 จันทบุรี โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 2563 จันทบุรี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งติตตามประเมินพัฒนาการและอาหารสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 2563 จันทบุรี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชน หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 2563 จันทบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 63-L6821-02-07 2563 จันทบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
187 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการเต้นบาสโลป ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 63-L6821-02-06 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะและไลน์แดนซ์ ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
189 63-L6821-02-04 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะอาสนะบำบัด ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
190 63-L6821-2-02 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีแอโรบิค พื้นที่ หมู่ 8 กำลังดำเนินโครงการ
191 63-L6821-2-05 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแอโรบิค ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
192 63-L6821-02-01 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแอโรบิค กำลังดำเนินโครงการ
193 63-L6821-02-03 2563 จันทบุรี โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยแอโรบิค กำลังดำเนินโครงการ
194 2563 จันทบุรี โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลเกาะขวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 2563 จันทบุรี โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 63-L9142-2-01 2563 จันทบุรี โครงการให้ความรู้ดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งเเรด (ปคุณวิทยาคาร) กำลังดำเนินโครงการ
197 63-L6821-01-13 2563 จันทบุรี โครงการให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน 3-5 ปี กำลังดำเนินโครงการ
198 2563 จันทบุรี โครงการอบรมกินปลอดโรคบริโภคปลอดภัยในโรงเรียนวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กำลังดำเนินโครงการ
199 63-L6821-2-16 2563 จันทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในชุมชนที่ 10 กำลังดำเนินโครงการ
200 63-L6821-2-26 2563 จันทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในชุมชนที่ 1 กำลังดำเนินโครงการ
201 63-L6821-2-28 2563 จันทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในชุมชนที่ 11 กำลังดำเนินโครงการ
202 ุ63-L6821-2-18 2563 จันทบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในชุมชนที่ 2 กำลังดำเนินโครงการ
203 ุ63-L6821-1-08 2563 จันทบุรี โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
204 63-L6821-01-19 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้ อสม ในการใช้ application อสม.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
205 63-l6821-01-17 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ในการป้องกันควบคุมโรควัณโรคในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
206 63-L6142-2-03 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้การปั่นจักรยานสามารถป้องกันโรคได้ ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
207 63-L6821-02-10 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเด็กนักเรียนแกนนำในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ
208 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
209 2563 จันทบุรี โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะขวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 63-L6821-1-o8 2563 จันทบุรี โครงการอรมให้ความรู้อาสาสมัครประจำครัวเรือน ในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
211 63-L9142-2-04 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ (รำไม้พลอง) ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
212 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ 1 ต.เกาะขวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 63-L9142-2-02 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อเนื่องบ้านพลับพลา (เต้นแอโรบิค) ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
214 63-L9142-2-04 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นบาสโลป ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
215 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของชาวบ้านเกาะลอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 2563 จันทบุรี โครงการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ หมู่ 1 ต.เกาะขวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
218 63-L6821-02-11 2563 จันทบุรี โคางการผมสะอาด ฟันแข็งแรง กำลังดำเนินโครงการ
219 2563 จันทบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังในเขตตำบลคลองนารายณ์ กำลังดำเนินโครงการ
220 2563 จันทบุรี ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) กำลังดำเนินโครงการ
221 2563 จันทบุรี ส่งเสริมสุขภาพกีฬาเปตอง กำลังดำเนินโครงการ
222 2563 จันทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก กำลังดำเนินโครงการ
223 2563 จันทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก กำลังดำเนินโครงการ
224 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการ Chopa & Chipa Game ลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ สายตาดี กำลังดำเนินโครงการ
225 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
227 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับกายสบายชีวาผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
228 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
229 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
230 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
231 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
232 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน อบต.เมืองเก่าอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
233 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
234 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอบต.ตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
235 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนรณรงค์ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
236 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนรณรงค์ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
237 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
238 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน กำลังดำเนินโครงการ
239 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ"เดินวิ่งสนุกสุขใจทั้งอำเภอ" กำลังดำเนินโครงการ
240 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
241 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจสารตกค้างในกระแสเลือด เทศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการประชาชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
243 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
244 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
245 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
247 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลเขาหินซ้อน กำลังดำเนินโครงการ
249 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังดำเนินโครงการ
250 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
251 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ในโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
252 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กำลังดำเนินโครงการ
253 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COViD-19) กำลังดำเนินโครงการ
254 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
255 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ต.ท่าถ่าน กำลังดำเนินโครงการ
256 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
257 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำลังดำเนินโครงการ
258 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
259 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
260 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการโรงเรียนสีขาว ในโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
261 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ชาวตำบลเกาะขนุน กำลังดำเนินโครงการ
262 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ
263 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
264 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
265 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
266 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนป้องกันยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กำลังดำเนินโครงการ
267 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติดในสถานศึกษา ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
268 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการสายใยบุตรด้วยหลัก ๓ อ.เทศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมศักยภาพ อสม.ตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
270 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ อบต.เมืองเก่าตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
271 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
272 2563 ฉะเชิงเทรา โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพอบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังดำเนินโครงการ
273 L798925622035 2563 ชลบุรี โครงการการแก้ไขปัญหาเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
274 L798925622039 2563 ชลบุรี โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 L798925635001 2563 ชลบุรี โครงการป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเทศบาลเมืองชลบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 L798925622028 2563 ชลบุรี โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 L798925622027 2563 ชลบุรี โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 L798925622038 2563 ชลบุรี โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและเยาวชนคุณภาพในการป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
279 L798925622026 2563 ชลบุรี โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 2563 เชียงใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพบ้านป่ากล้วย กำลังดำเนินโครงการ
281 2563 เชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการสตรียุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
282 63-L1523-5-16 2563 ตรัง โครงการการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 63-L1505-2-15 2563 ตรัง โครงการการสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายและการนันทนาการ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
284 6/2563 2563/L1465/2/6 2563 ตรัง โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัยเพื่อกายใจที่เป็นสุข กำลังดำเนินโครงการ
285 63-L1505-2-04 2563 ตรัง โครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
286 2/2563 2563/L1465/1/2 2563 ตรัง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
287 63-L1523-2-10 2563 ตรัง โครงการชีวีปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 63-L1505-1-01 2563 ตรัง โครงการชุมชนสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 63-L1505-2-14 2563 ตรัง โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 2563 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 63-L1505-2-07 2563 ตรัง โครงการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันเบาหวาน หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
291 2563-L6896-01-02 2563 ตรัง โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพดวงตาในผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
292 2563-L6896-01-05 2563 ตรัง โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ด้วยหัวใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 63-L1505-2-17 2563 ตรัง โครงการต้นกล้า 4.0 ห่างไกลสิ่งเสพติด โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
294 63-L1528-2-07 2563 ตรัง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
295 2563-L6896-01-07 2563 ตรัง โครงการทันตสาธารณสุขในชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 63-L1505-1-06 2563 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 63-L1523-1-02 2563 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
298 63-L1523-2-03 2563 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
299 3/2563 63-L1497-05-01 2563 ตรัง โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
300 63-L1523-2-04 2563 ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
301 63-L1505-1-10 2563 ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
302 63-L1528-3-08 2563 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 1/2563 2563-L1465-5-1 2563 ตรัง โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 กำลังดำเนินโครงการ
304 63-L1487-5-2 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 63-L1487-5-3 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 2563-L6896-05-01 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 63-L1523-5-17 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ในเขตตำบลนาเมืองเพชร และบริเวณตลาดนัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
308 63-L1505-2-12 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม หมู่ที่ 11 บ้านเกาะเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 63-L1505-2-09 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม หมู่ที่ 8 บ้านตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 63-L1523-3-11 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
311 63-L1523-3-12 2563 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
312 63-L1505-1-03 2563 ตรัง โครงการพัฒนาแกนนำดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 2563-L6896-01-14 2563 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำครอบครัว ในการดูแลสุขภาพประชาชน ในเขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
314 63-L1505-2-16 2563 ตรัง โครงการพัฒนาสมาชิกชมรม To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่ง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 63-L1505-1-07 2563 ตรัง โครงการพืชสมุนไพรใกล้ตัวใช้เป็นยาเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 63-L1487-4-1 2563 ตรัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 2563-L6896-01-11 2563 ตรัง โครงการแม่เกิดรอด ลูกปลอดภัย ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
318 5/2563 2563/L1465/2/5 2563 ตรัง โครงการเยาวชนโคกยางห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 2563-L6896-01-06 2563 ตรัง โครงการเยี่ยมบ้านด้วยคุณภาพ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 2563 ตรัง โครงการรณรงค์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสารเคมีจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 63-L1505-1-02 2563 ตรัง โครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 2563-L6896-01-09 2563 ตรัง โครงการรู้เร็วรู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจ(Stroke alert, Heart alert) ในเขตเทศบาลนครตรัง ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 63-L1505-2-18 2563 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 63-L1523-2-18 2563 ตรัง โครงการลดเสี่ยงลดโรควัยทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 63-L1528-2-05 2563 ตรัง โครงการวัยใส ใส่ใจรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
326 021/2563 2563-L6896-02-05 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและการออกกำลังกาย ชุมชนควนขนุน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 020/2563 2563-L6896-02-04 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและการออกกำลังกายชุมชนต้นสมอ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 63-L1505-1-11 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 018/2563 2563-L6896-02-02 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะดนตรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 63-L1505-2-02 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
331 2563-L6896-01-04 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
332 63-L1505-1-08 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากแก่ผู้ดูแลเด็ก 0 - 3 ขวบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
333 2563-L6896-01-08 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ/พัฒนาการ/วัคซีน เด็กแรกเกิด - 6 ปี ในชุมชน 11 ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
334 63-L1505-1-04 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
335 005 L1544-63-03-02 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
336 63-L1523-1-09 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย “ยิ้มสดใส คนนาเมืองเพชรฟันดี” ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
337 024/2563 2563-L6896-01-17 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ อสม.ด้วยเมนูลด หวาน มัน เค็ม กำลังดำเนินโครงการ
338 023/2563 2563-L6896-01-16 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
339 2563-L6896-01-01 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่มีหัตถการที่บ้าน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
340 022/2563 2563-L6896-01-15 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
341 63-L1528-3-09 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
342 63-L1505-2-19 2563 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
343 63-L1505-2-06 2563 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2563 หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
344 63-L1505-2-10 2563 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
345 025/2563 2563-L6896-01-19 2563 ตรัง โครงการสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกในชุมชน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
346 63-L1528-5-18 2563 ตรัง โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 2563-L6896-01-03 2563 ตรัง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Care Giver) และ ผู้จัดการในระบบ(Care Manager) เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
348 16/2563 63-L1528-2-24 2563 ตรัง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชนบ้านควนตัง หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
349 63-L1523-1-14 2563 ตรัง โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
350 63-L1505-2-11 2563 ตรัง โครงการสร้างเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
351 63-L1505-2-03 2563 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (กลุ่มผู้สูงอายุ) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
352 12/2563 63 – L1500 -2-01 2563 ตรัง โครงการสุขอนามัยดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
353 63-L1523-3-05 2563 ตรัง โครงการหนูน้อยปฐมวัยห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
354 63-L1523-2-06 2563 ตรัง โครงการหนูน้อยยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
355 2563 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคตำบลบางดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
356 08/2563 63-L1468-02-10 2563 ตรัง โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
357 63-L1528-3-10 2563 ตรัง โครงการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ระหว่าง 12-15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
358 2563-L6896-01-18 2563 ตรัง โครงการอบรมการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
359 63-L1505-2-13 2563 ตรัง โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดำเนินการเสร็จสิ้น
360 63-L1505-1-05 2563 ตรัง โครงการอบรมแกนนำงานเฝ้าระวังสภาวะช่องปากในเด็กนักเรียน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
361 2563-L6896-03-01 2563 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสื่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
362 2563-L6896-02-01 2563 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการป้องกันการจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
363 63-L1523-1-15 2563 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
364 63-L1505-2-08 2563 ตรัง โครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
365 2563-L6896-01-13 2563 ตรัง โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Care Giver) เขตเทศบาลนครตรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
366 63-L1505-2-05 2563 ตรัง โครงการอบรมและป้องกันภันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 63-L1505-2-01 2563 ตรัง โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 2563-L6896-01-10 2563 ตรัง โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 ภายใต้ “ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ดำเนินการเสร็จสิ้น
369 63-L1505-1-12 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องสำอางไร้สเตียรอยด์ ในเด็กนักเรียน ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 7/2563 2563/L1465/3/7 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กำลังดำเนินโครงการ
371 63-L1505-1-09 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number One รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
372 63-L1505-1-13 2563 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 63-L1505-2-20 2563 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเต้นบาสโลป โรงเรียนบ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
374 63-L7887-3-2 2563 ตรัง พัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยแพทย์วิถีพุทธ วิถีธรรม ปี 2563 ระงับโครงการ
375 2563 ตรัง สุขภาพดี วิถีใหม่ ในสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปาง กำลังดำเนินโครงการ
376 63-L1561-2-05 2563 ตราด โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
377 63-L1561-02-01 2563 ตราด โครงการเด็กไทยรัฐรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
378 8/2563 63L7838201 2563 ตราด โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
379 63L1561-05-01 2563 ตราด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 2563 ตราด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
381 23/2563 2563 ตราด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 กำลังดำเนินโครงการ
382 12/2563 6378380201 2563 ตราด โครงการลดอ้วน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
383 63-L1561-02-06 2563 ตราด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
384 63-L1561-2-06 2563 ตราด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ยุติโครงการ
385 63-L1560-02-01 2563 ตราด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัว กำลังดำเนินโครงการ
386 ุ63-L1560-02-01 2563 ตราด โครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยวิธีแอโรบิคและบาสโลปในหมู่บ้านปะเดา กำลังดำเนินโครงการ
387 L1560-63-01-02 2563 ตราด โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
388 63-L1563-02-03 2563 ตราด โครงการแอโรบิคบ้านคอแล กำลังดำเนินโครงการ
389 63-L1563-02-02 2563 ตราด อบรมให้ความรู้และรณรงค์การเลิกบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
390 63-L1563-01-01 2563 ตราด อบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลหนองบอน กำลังดำเนินโครงการ
391 63-L1562-2-01 2563 ตราด ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลบ่อพลอย จ.ตราด กำลังดำเนินโครงการ
392 2563 นครสวรรค์ โครงการวัยรุ่นรักปลอดภัย ไม่ติดโรค ไม่ติดลูก กำลังดำเนินโครงการ
393 2563 นครสวรรค์ โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้เก่งดี มีความสุข กำลังดำเนินโครงการ
394 2563 นครสวรรค์ โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังดำเนินโครงการ
395 2563 นครสวรรค์ ชวนกิน ชวนออก กำลังดำเนินโครงการ
396 63-L2496-2-2 2563 นราธิวาส โครงการ “ฟันสวยยิ้มใสด้วยตัวเรา” ดำเนินการเสร็จสิ้น
397 63-L2496-2-1 2563 นราธิวาส โครงการ “สุขภาพดี ห่างไกลโรค ด้วยแอโรบิก” ดำเนินการเสร็จสิ้น
398 2563 นราธิวาส โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ดำเนินการเสร็จสิ้น
399 63-L2496-1-1 2563 นราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
400 63-L2496-2-3 2563 นราธิวาส โครงการต้นตาลวัยใส ใส่ใจ ฟ.ฟัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
401 63-L2496-3-2 2563 นราธิวาส โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
402 2563 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
403 63 – L2526 – 04 – 01 2563 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
404 63-L2496-4-1 2563 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอเบาะและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
405 13/2563 63-L2541-3-15 2563 นราธิวาส โครงการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
406 11/2563 63-L2518-1-15 2563 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
407 63-L2496-1-2 2563 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงและรณรงค์ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และ หัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
408 63-L8281-1-05 2563 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิตสูงและเยาหวาน ตำบลสุคิริน ดำเนินการเสร็จสิ้น
409 02/2563 63-L2475-5-02 2563 นราธิวาส โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
410 2563 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก0-72เดือน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
411 2563 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังและดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
412 63-L2496-1-3 2563 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและแกนนำสตรีในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้านตำบลจอเบาะปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
413 63-L2496 -3-1 2563 นราธิวาส โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-4 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
414 2563 นราธิวาส โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 35/2563 63-L2476-3-35 2563 นราธิวาส โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วย ติดเตียง ติดบ้าน ในตำบลดุซงญอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
416 2563 นราธิวาส โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
417 5/2563 62-L2490-2-5 2563 นราธิวาส โครงการรณรงค์คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเเละเบาหวานชุมชนปี ม.1 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
418 63-L2496-2-7 2563 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตในประชาชน ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
419 63-L2496-2-5 2563 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านแยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
420 013 63-L2537-02-03 2563 นราธิวาส โครงการโรคติดต่อไม่เรื้อรั้ง NCD หมู่ที่ 3 บ้านปาดังยอ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
421 014 63-L2537-02-04 2563 นราธิวาส โครงการโรคติดต่อไม่เรื้อรั้ง NCD หมู่ที่ 4 บ้านปูโป๊ะ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
422 015 63-L2537-02-05 2563 นราธิวาส โครงการโรคติดต่อไม่เรื้อรั้ง NCD หมู่ที่5 บ้านบูเก๊ะ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
423 63-L2496-2-4 2563 นราธิวาส โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
424 05/2563 63-L2477-1-05 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการดูแลรักษาข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านตำบลผดุงมาตร ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
425 15/2563 63-L2541-3-13 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
426 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
427 14/2563 63-L2475-3-01 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหนูน้อยฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
428 14/2563 63-L2541-3-14 2563 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
429 002 63-L2537-01-02 2563 นราธิวาส โครงการห่วงใย สตรีมูโนะ ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ดำเนินการเสร็จสิ้น
430 08/2563 63 - L2479 - 2 -27 2563 นราธิวาส โครงการให้ความรู้การลดปวดกล้ามเนื้อด้วยการประคบสมุนไพรไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
431 63-L2496-5-1 2563 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
432 01/2563 63-L2475-5-01 2563 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
433 63-L2496-2-6 2563 นราธิวาส ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้าถึงบริการ การตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
434 01 2563 น่าน โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ NCD คุณภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กำลังดำเนินโครงการ
435 2563 น่าน โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
436 2563 บึงกาฬ โครงการ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
437 2563 บึงกาฬ โครงการ การป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
438 2563 บึงกาฬ โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
439 2563 บึงกาฬ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
440 2563 บึงกาฬ โครงการป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
441 2563 บึงกาฬ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 60 เดือน ตำบลนาสิงห์ กำลังดำเนินโครงการ
442 ุ63-L3065-2-06 2563 ปัตตานี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
443 ุ63-L3065-2-11 2563 ปัตตานี คลองรีรุ่นใหม่ พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
444 63-L3065-2-05 2563 ปัตตานี เครือข่ายนมแม่ชุมชนบ้านแฉงแหวง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
445 63-L3068-10(1)-07 63- L3068-10(1)-07 2563 ปัตตานี โครกการ วัยรุ่น วัยใส รู้จักปฏิเสธต่อเพศตรงข้าม ดำเนินการเสร็จสิ้น
446 63/L3012/01/07 2563 ปัตตานี โครงการ “อสม.ตำบลตันหยงลุโละ รวมพลังเคาะประตูบ้าน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ดำเนินการเสร็จสิ้น
447 2563 ปัตตานี โครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
448 63-L3001-1-09 2563 ปัตตานี โครงการ ชุมชนเกาะจันร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
449 09/2563 ุ63-L3048-02-04 2563 ปัตตานี โครงการ เด็กยามู ร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กำลังดำเนินโครงการ
450 015/2563 63-L3009-03-15 2563 ปัตตานี โครงการ ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมทางกาย) ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
451 004/2563 63-L3009-01-4 2563 ปัตตานี โครงการ เลี้ยงลูกอย่างไรในสังคมยุคปัจจุบัน ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
452 63-L3001-3-05 2563 ปัตตานี โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการหกล้มในชุมชน ต.เกาะจัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
453 63-L8284-1-03 2563 ปัตตานี โครงการก่อแก่น แกน RDU เทศบาลตำบลยะหริ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
454 011/2563 63-L3009-02-11 2563 ปัตตานี โครงการการคัดกรองและการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในศาสนสถานพื้นที่ตำบลกะมิยอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
455 002/2563 63-L3009-01-2 2563 ปัตตานี โครงการการป้องกันและการลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
456 63-L8284-02-07 2563 ปัตตานี โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคโดยการมีส่วนรวมของชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
457 63 - PKL - 04 - 01 2563 ปัตตานี โครงการกิจกรรมประุชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
458 17/63 63-L8421-03-17 2563 ปัตตานี โครงการกิจกรรมส่งเสริมทางกาย ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
459 008/2563 63-L3009-01-8 2563 ปัตตานี โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกายถูกใจ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
460 5/63 63-L3070-2-2 2563 ปัตตานี โครงการเกษตรกรใส่ใจดูแลสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
461 15/2563 63-L3062-01-15 2563 ปัตตานี โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
462 63-L3027-01-14 2563 ปัตตานี โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
463 5/2563 63-L3045-1-03 2563 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาเด็ก ๐-๕ ปีขาดรับวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
464 9/63 2563-L3022-2-8 2563 ปัตตานี โครงการขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ตำบลดอนทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
465 10/2563 63-L3066-02-11 2563 ปัตตานี โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
466 12 2563 ปัตตานี โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านควนดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
467 02/2563 63-L3065-1-07 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรอง บำบัดผู้สูบบุหรี่และสุราในชุมชนเขต อบต.ตุยง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
468 7/63 63-L3070-1-3 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
469 63-L3061-1-01 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองบุหรี่เพื่อค้นหาผู้สูบบุหรี่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
470 63-L3069-11(1)-01 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
471 63-L3069-11(2)07 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
472 09/63 63-L8421-02-09 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
473 10/63 63-L8421-02-10 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมูที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
474 11/63 63-L8421-02-11 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมูที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
475 12/63 63-L8421-02-12 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
476 13/63 63-L8421-02-13 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
477 63-L3061-2-12 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
478 63-L3061-2-14 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
479 63-L3061-2-15 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
480 4/2563 63-L3070-1-1 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในชุมชน โดย 1 อสม.ช่วยคน 1 คน ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
481 63-L3061-1-03 2563 ปัตตานี โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
482 01 2563 ปัตตานี โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ม.๑ ควนคูหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
483 2563 ปัตตานี โครงการค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
484 4/2563 63-L3062-01-04 2563 ปัตตานี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสารณสุขในชุมชนบ้านโคกโตนด ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
485 63-L3061-1-05 2563 ปัตตานี โครงการเครือข่ายร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
486 63-PKL-04-15 2563 ปัตตานี โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
487 63-L8284-05-07 2563 ปัตตานี โครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE)และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
488 2563 ปัตตานี โครงการจัดอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดขยะอินทรีย์ต้นทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
489 2563 ปัตตานี โครงการจัดอบรมและรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
490 18/2563 63-L3062-01-18 2563 ปัตตานี โครงการจิตอาสาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
491 63-L3068-10(1)-02 63-L3068-10(1) -02 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนบางตาวาห่วงใยสตรี ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
492 7/2563 63-L3045-2-05 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ เครือข่ายร่วมสร้าง RDU คู่ร้านชำคุณภาพปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
493 63-L3067-01-004 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
494 63-L3068-10(2)-11 63 - L3068 - 10 (2)-11 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
495 63-L3067-02-006 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
496 63-L3068-10(2)-17 63- L3068-10(2)-17 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนรู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
497 63-L3067-01-018 2563 ปัตตานี โครงการชุมชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
498 04/63 63-L8421-01-04 2563 ปัตตานี โครงการใช้ยาอย่างมีสติ ลดอันตรายต่อชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
499 2563 ปัตตานี โครงการเด็ก 0-5 ปี สุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
500 11/2563 63-L3037-02-12 2563 ปัตตานี โครงการเด็กกำพร้า สุขภาพใจ สุขภาพกายดี ชีวีมีสุข 3 อ. ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
501 63-L3061-1-08 2563 ปัตตานี โครงการเด็กฉลาด พัฒนาการดี โภชนาการสมส่วน ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 63-L3068-10(1)-05 63-L3068-10(1)-05 2563 ปัตตานี โครงการเด็กบางตาวาพัฒนาการสมวัย โภชนาการตามเกณฑ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
503 63-L3001-1-14 2563 ปัตตานี โครงการเด็กและเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
504 63-L3068-10(1)-09 63-L3068-10(1)-09 2563 ปัตตานี โครงการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
505 63-PKL-01-04 2563 ปัตตานี โครงการตรวจค้นหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
506 63L70080201 2563 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ ชาวชุมชน โต๊ะโสม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
507 63-L3027-01-09 2563 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ อายุ 30-60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
508 10/63 2563 ปัตตานี โครงการตำบลดอนทรายสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพทุกกลุ่มวัยให้ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
509 5/2563 63-L3048-01-07 2563 ปัตตานี โครงการติดตามการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
510 63-L3061-1-02 2563 ปัตตานี โครงการติดตามและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขาดการรักษา ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
511 10/2563 63-L3045-2-08 2563 ปัตตานี โครงการเต้นบาสโลป รวมพลังเพื่อสุขภาพตำบลปิยามุมัง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
512 ....................... 63-L3069-10(2)-06 2563 ปัตตานี โครงการท้องเมื่อพร้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
513 63-PKL-02-05 2563 ปัตตานี โครงการทีมควบคุมโรคปากล่อร่วมใจป้องกันป้องไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
514 20/2563 63-L3062-02-20 2563 ปัตตานี โครงการนักเรียนตาดีกาคอลอตันหยง ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
515 001/2563 63-L3009-04-1 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
516 01/2563 63-L2971-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
517 01/2563 63-L3013-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
518 63-l8284-04-01 2563 ปัตตานี โครงการบริหารและการจัดการกองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
519 63-L2982-1-3 2563 ปัตตานี โครงการบางโกระร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกและชิคุนคุนย่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
520 010/2563 63-L3009-05-10 2563 ปัตตานี โครงการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
521 .................... 63-L3069-10(2)-07 2563 ปัตตานี โครงการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้น
522 63-L3001-1-03 2563 ปัตตานี โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก 0-3 ปี ตำบลเกาะจัน ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
523 07 2563 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
524 07/63 63-L8421-01-07 2563 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
525 5/2563 63-L3062-01-05 2563 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
526 13/2563 63-L3062-01-13 2563 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
527 5/2563 63-L3038-01-02 2563 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มป่วยในโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงตำบลตอหลัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
528 4/2563 ุ63-l3045-1-02 2563 ปัตตานี โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชนปิยามุมัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
529 5/2563 63-L3071-5-2 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
530 63-PKL-05-16 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
531 02/2563 63-L2986-1-07 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตะโละแมะนา กำลังดำเนินโครงการ
532 012/2563 63-L3009-01-12 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
533 63-L3027-01-12 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
534 63-PKL-02-13 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
535 3/2563 63-L3070-1-2 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
536 63-L3061-2-04 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
537 10/2563 L3015-63-05-01 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
538 01 2563 ปัตตานี โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
539 63-PKL-02-08 2563 ปัตตานี โครงการปั่นรณรงค์เยี่ยมบ้านสร้างสุขทุกชีวี ดำเนินการเสร็จสิ้น
540 009/2563 L2981-09-63 2563 ปัตตานี โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมใจ อุปกรณ์พร้อมใช้ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (ม.1) ดำเนินการเสร็จสิ้น
541 007/2563 L2981-03-07 2563 ปัตตานี โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมใจ อุปกรณ์พร้อมใช้ ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (ม.5) ดำเนินการเสร็จสิ้น
542 16/2563 63-L3062-01-16 2563 ปัตตานี โครงการผู้นำรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ ตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
543 2563 ปัตตานี โครงการผู้ประกอบอาชีพเกษตรปลอดภัยไร้สารตกค้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
544 011/2563 2563 ปัตตานี โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ บ้านป่าสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
545 09/2563 2563 ปัตตานี โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
546 2563 ปัตตานี โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
547 007/2563 63-L3009-01-7 2563 ปัตตานี โครงการฝากครรภ์คุณภาพ แก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
548 2563 ปัตตานี โครงการฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบ เพื่อลูกรักสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
549 9/2563 ุ63-L3045-2-07 2563 ปัตตานี โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยปิยาใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
550 63–L2985-05-02 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลมะกรูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
551 63-L3027-01-07 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
552 63-L3068-10(5)-16 63-L3068-10(5)-16 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
553 63/L3012/02/04 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
554 014/2563 63-L3009-03-14 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
555 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
556 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดซื้อปรอทวัดไข้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
557 03/2563 63-L3043-05-03 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
558 63-L-3039-5-05 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
559 63 -L3001-1-16 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
560 63-PKL-05-02 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
561 10/2563 63-L3071-2-2 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
562 06/63 63-L8421-01-06 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
563 2563 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ ปี26563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
564 003/2563 63-L3047-01-01 2563 ปัตตานี โครงการพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
565 63-L3067-02-010 2563 ปัตตานี โครงการพ่อแม่ใส่ใจ เลี้ยงลูกดีมีคุณภาพ (แม่ลูกสุขภาพดี) ดำเนินการเสร็จสิ้น
566 63-PKL-02-09 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาการดี เสริมสร้างภูมิปัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
567 63-L3069-11(2)-09 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาความรู้ การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบเกษตรกรสวนยางพารา ดำเนินการเสร็จสิ้น
568 63-L3061-4-01 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเปาะ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
569 1/2563 63-L3071-4-1 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 63-L3001-2-07 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนตำบลเกาะจัน ปีงบ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
571 63 – L3001 -4-01 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน สปสช. อบต.เกาะจัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
572 63-L2974-4-01 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโนรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
573 63-L3027-01-13 2563 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
574 63-L3067-03-016 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มสวย ใส่ใจสุขภาพฟัน และส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดีในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
575 63-L2974-2-02 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
576 63-L3063-1-5 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
577 63-L3068-10(1)-03 63- L3068-10(1)-03 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
578 63-L8284-02-06 2563 ปัตตานี โครงการฟันสวยยิ้มสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
579 63-L3027-01-11 2563 ปัตตานี โครงการฟื้นฟูความรู้แกนนำสุขภาพตำบลเรื่องการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
580 .............................. 63-L3069-11(3)-10 2563 ปัตตานี โครงการโภชนาการสมส่วน พัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
581 63-L3013-01-08 2563 ปัตตานี โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลบานา ดำเนินการเสร็จสิ้น
582 12/2563 63-L3062-01-12 2563 ปัตตานี โครงการแม่ลูกสุขภาพดี เพื่อชีวีที่สุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
583 009/2563 63-L3009-02-9 2563 ปัตตานี โครงการยุวชนฟันสวย ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
584 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนแขนท้าว รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
585 63-L3068-10(2)-13 63-L3068-10(2)-13 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
586 19/2563 63-L3062-02-19 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนคอลอตันหยง สุขภาพดีห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
587 63-L3068-10(2)-12 63-L3068-10(2)-12 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยบุหรี่ โดย อสม.เชี่ยวชาญบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
588 63-L3067-03-012 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
589 2/63 63-L3070-2-1 2563 ปัตตานี โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
590 63-L3067-01-003 2563 ปัตตานี โครงการเยี่ยมเยียน และตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
591 6/63 63-L3070-2-4 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าในวันพระ บ้านคู ตำบลยาบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
592 6/2563 63-L3062-01-06 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
593 06 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์เชิงรุกอาสาสมัครสาธารณสุขปราบลูกน้ำยุงลาย ม.8 โคกกอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
594 14 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ม.6 บ้านบ่อทอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
595 63-L3065-2-03 2563 ปัตตานี โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
596 04/2563 63-L3048-01-05 2563 ปัตตานี โครงการร่วมใจดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแม่และเด็ก โดยภาคีเครือข่ายปีงบประมาณ 2563 กำลังดำเนินโครงการ
597 022/2563 ุ63-L2981-05-02 2563 ปัตตานี โครงการรวมพลังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลนาประดู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
598 63-L3068-10(1)-08 63-L3068-10(1)-08 2563 ปัตตานี โครงการร่วมมือร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
599 2563 ปัตตานี โครงการรักษ์สุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
600 63-PKL-02-11 2563 ปัตตานี โครงการร้านขายของชำปลอดยาอันตราย ในตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
601 63-L3061-1-06 2563 ปัตตานี โครงการร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย ปลอดภัย มั่นใจบริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
602 63-L3069-11(1)-02 2563 ปัตตานี โครงการร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย ปลอดภัย มั่นใจบริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
603 63-L3067-01-002 2563 ปัตตานี โครงการร้านชำ แผงลอย ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
604 63-L3027-01-08 2563 ปัตตานี โครงการร้านอาหาร/แผงลอยสะอาด จำหน่ายอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
605 63-L3068-10(1)-04 63-L3068-10(1)-04 2563 ปัตตานี โครงการรู้ทันวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
606 006/2563 63-L3009-01-6 2563 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
607 2563 ปัตตานี โครงการแรงงานประมงสุขใจ ดูแลสุขภาพได้ ก่อนออกทะเล เทศบาลตำบลหนองจิก (ปีที่ 2 ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
608 8/63 63-L3070-2-5 2563 ปัตตานี โครงการโรงเรียนบ้านคลองช้างส่งเสริมสุขภาพ (อย.น้อย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
609 63-L3067-03-013 2563 ปัตตานี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
610 63-L3027-01-06 2563 ปัตตานี โครงการลดความดันโลหิตสูงด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
611 63-L3068-10(1)-10 63-L3068-10(1)-10 2563 ปัตตานี โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงไตวาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
612 2563 ปัตตานี โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
613 6/2563 63-L3071-1-1 2563 ปัตตานี โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดตามชะลอโรคไต แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
614 8/25663 63-L3071-1-3 2563 ปัตตานี โครงการวัคซีนแลกไข่ ปีที่ 2 ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
615 63-L3061-2-09 2563 ปัตตานี โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
616 63-L3063-3-12 2563 ปัตตานี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
617 63-L2974-3-03 2563 ปัตตานี โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มือ เท้า ปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
618 63-L3067-02-009 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
619 7/2563 63-L3062-01-07 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
620 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดนุรุลอามีน ม.1 (ควนคูหา) ดำเนินการเสร็จสิ้น
621 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดนูรุลดีน ม.4 (ดอนยางตก ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
622 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดนูรุลฮูดา ม.5 (ปะแดลางา ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
623 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดนูรุลฮูดาม.4 (ดอนยางกลาง ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
624 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดมัสยิดนูรุลยากีน ม.4 ( ควนดินใต้ ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
625 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดอัลมูอายีรีน ม.4 (ควนดิเหนือ ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
626 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในศาสนสถานมัสยิดารุนตะอาวุนม.3(ไผ่มัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
627 63-L3068-10(1)-06 63-L3068-10(1)-06 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
628 4/2563 63-L8282-2-02 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "สบายชีวา ด้วยลีลาบาสโลบ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
629 07/2563 63-L3066-02-08 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเล่นฟุตซอล ดำเนินการเสร็จสิ้น
630 14/63 63-L8421-02-14 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ให้กับหมู่บ้านบาโงกาเสาะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
631 03/63 63-L8421-01-03 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมคุณภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ห่างไกล ไร้ภาวะโลหิตจาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
632 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
633 08 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกัน เฝ้าระวังและประเมินในเด็กปฐมวัย(smart kit) ดำเนินการเสร็จสิ้น
634 4/2563 63-L3071-3-1 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
635 8/2563 63-L3062-01-08 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวังและประเมินในเด็กปฐม (smart kid) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
636 10 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย ม.2 บ้านห้วยน้ำเย็น ดำเนินการเสร็จสิ้น
637 11 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย ม.3 บ้านไผ่มัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
638 13 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย ม.5 บ้านปาแดลางา ดำเนินการเสร็จสิ้น
639 6/2563 63-L3045-1-04 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาทุพโภชนาการ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ตามวิถีชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
640 63-l8284-05-02 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดCOVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
641 63-L2974-02-06 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพการกำจัดเหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
642 63-L3027-01-10 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก 0-5 ปี ให้เป็นเด็ก SMART KID ดำเนินการเสร็จสิ้น
643 22/2563 63-L3062-03-22 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแลตำบลคอลอตันหยง มีสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
644 016/2563 63-L3009-03-16 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
645 23/2563 63-L3062-03-23 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
646 08/63 63-L8421-02-08 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
647 63-L3063-1-4 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรตำบลดอนรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
648 02/63 63-L8421-01-02 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในกลุ่มชาวสวนยางพารา ดำเนินการเสร็จสิ้น
649 11/2563 63-L3062-01-11 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพสวนยางพารา ดำเนินการเสร็จสิ้น
650 63-L3061-1-10 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก ดำเนินการเสร็จสิ้น
651 9/2563 63-L3071-1-4 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ห่างไกล ไร้ภาวะโลหิตจางปีที่ 2 ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
652 21/2563 63-L3062-03-21 2563 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอลอตันหยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
653 14/2563 63-L3062-01-14 2563 ปัตตานี โครงการสตรีคอลอตันหยงห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
654 63-L3001-1-08 2563 ปัตตานี โครงการสตรีตำบลเกาะจันรู้เท่าทันโรคมะเร็งปากมดลูกปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
655 018/2563 63-L3009-02-18 2563 ปัตตานี โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
656 05 2563 ปัตตานี โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ม.4 บางเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
657 2563 ปัตตานี โครงการสูงวัยดอนทรายปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
658 63-L3061-1-08 2563 ปัตตานี โครงการเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ปลอดภัยห่างไกลโรค ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
659 05/63 63-L8421-01-05 2563 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกรักปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
660 2563 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้าง ดำเนินการเสร็จสิ้น
661 21/2563 63-L8421-02-21 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อย ฟันขาว ยิ้มสวย โรงเรียนบ้านเปียะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
662 7/2563 63-L3071-1-2 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS ตำบลลิปะสะโง ปีที่ 2 ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
663 63-L3067-02-011 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อย Smart Kids ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
664 63 – L3069 – 10(1)-01 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS ดำเนินการเสร็จสิ้น
665 63-L3067-03-015 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยปลอดเหา ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
666 013/2563 63-L3009-03-13 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะมิยอ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
667 63-L3061-3-12 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยฟันสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
668 11/2563 63-L3066-02-12 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
669 63-L3027-03-06 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขี้เหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
670 63-L3027-03-07 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
671 63-L3027-03-04 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
672 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยศพด.ลาเกาะ Smart Kids ดำเนินการเสร็จสิ้น
673 63-L3067-02-008 2563 ปัตตานี โครงการหนูน้อยสุขภาพดีด้วยวัคซีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
674 2563 ปัตตานี โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเก็บขนขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
675 63-L3069-11(1)-04 2563 ปัตตานี โครงการให้ความรู้ ชะลอ โรคไตแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
676 9/2563 63-L3062-01-09 2563 ปัตตานี โครงการอนามัยแม่และเด็กลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
677 63-L3069-11(1)-03 2563 ปัตตานี โครงการอนามัยแม่และเด็กลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
678 04 2563 ปัตตานี โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและโภชนาการผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ม.9 ทุ่งนเรนทร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
679 63-L2985-02-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยทางถนนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้น
680 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตำบลเกาะจัน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
681 63-L2985-05-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
682 63-L3062-5-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
683 3/2563 63-L3071-5-1 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
684 63-L3067-01-017 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
685 1/63 63-L3070-2-3 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
686 01/2563 63-3023-05-02 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง บูรณาการร่วมกับรพ.สต. ดำเนินการเสร็จสิ้น
687 63 - PKL - 02 - 03 2563 ปัตตานี โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
688 2/2563 63-L3071-2-1 2563 ปัตตานี โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
689 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกาดารุลฮูดา ม.5 (ปะแดลางา) ดำเนินการเสร็จสิ้น
690 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกานูรุลมัฮดียะห์ ม.6 (ตะลาฆอบางกง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
691 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา ม.4 (ดอนยางกลาง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
692 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกาอัซซากอฟาห์ ม.4 (ดอนยางออก) ดำเนินการเสร็จสิ้น
693 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกาอัตตะอาวุน ม.3 (ไผ่มัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
694 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกาอัลฮุสนียะห์ ม.9 (บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
695 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกาอัตตักวา ม.2 (ตะลาฆอยามู) ดำเนินการเสร็จสิ้น
696 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกานูรุลยากีน ม.4 (ควนดินใต้) ดำเนินการเสร็จสิ้น
697 2563 ปัตตานี โครงการอบรมรักสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกานูรุลอามีน ม.1 ( ควนคูหา ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
698 2563 ปัตตานี โครงการอบรมและเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
699 2563 ปัตตานี โครงการอบรมสุขภาพเด็กตาดีกา ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 โรงเรียนตาดีกานูรุลดีน ม.4 (ดอนยางตก) ดำเนินการเสร็จสิ้น
700 18/2563 63-L8421-02-18 2563 ปัตตานี โครงการอบรมให้ความรู้โทษภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
701 18/2563 2563 ปัตตานี โครงการอยู่อย่างไร ให้สุขสดใสในชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
702 63-PKL-02-06 2563 ปัตตานี โครงการอสม.ปากล่อร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
703 63-L3067-02-007 2563 ปัตตานี โครงการอสม.อาสาคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
704 17/2563 63-L3062-01-17 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
705 10/2563 63-L3062-0-10 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายชีวี" ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
706 14/2563 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
707 63-L3069-11(2)06 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
708 02 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลบ ม.7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
709 .................. 63-L3069-10(2)-03 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยผ้าขาวม้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
710 002/2563 63-L3046-02-01 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
711 63-L3067-03-014 2563 ปัตตานี โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
712 63-L3068-10(2)-14 63-L3068-10(2)-14 2563 ปัตตานี โครงการอาสาพาสุข ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน คนพิการ ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
713 2563-L3022-2-7 2563 ปัตตานี โครงการอาสาสมัครพิชิตยุงลาย ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
714 20/2563 63-L8421-02-20 2563 ปัตตานี โครงการอาหารเช้าเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
715 19/2563 63-L8421-02-19 2563 ปัตตานี โครงการอาหารเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกหมัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
716 005/2563 63-L3009-01-5 2563 ปัตตานี โครงการอุ่นไอรักด้วยวัคซีนครบชุด ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
717 017/2563 63-L3009-02-17 2563 ปัตตานี โครงการฮาลาเกาะฮ์เพาะคุณธรรม ปลุกเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
718 15/63 63-L8421-02-15 2563 ปัตตานี ชาวบาโงกาเสาะร่วมใจ ครัวเรือนคัดแยกขยะต้นทางปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
719 63-L3065-2-15 2563 ปัตตานี ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
720 23/2563 63-L8421-05-23 2563 ปัตตานี ดาโต๊ะร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
721 ุ63-L3065-2-09 2563 ปัตตานี ปันจักสีลัตสร้างสุขภาพ โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
722 28/2563 ุ63-L3065-5-01 2563 ปัตตานี เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
723 06/2563 63-L3065-1-03 2563 ปัตตานี เฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
724 05/2563 2563 ปัตตานี เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
725 63-L3065-2-14 2563 ปัตตานี พัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง โตอย่างมีสุขภาพ บ้านปะกาลือสง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
726 63-L3065-3-02 2563 ปัตตานี ฟันดี ยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
727 06/2563 2563 ปัตตานี ฟันสวย ยิ้มใส เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
728 9/2563 63-L3070-2-6 2563 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
729 63-L3027-02-04 2563 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่รักษ์สุขภาพไกลควันบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
730 02/2563 2563 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
731 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน เพิ่มคุณค่าขยะ ป้องกันโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
732 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจันร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
733 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านแขนท้าวสะอาด ด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
734 2563 ปัตตานี โรงเรียนบ้านคลองช้าง ใส่ใจสุขภาพ ลดขยะ ลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
735 ุ63-L3065-2-08 2563 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) กลุ่มประชาชนทั่วไป ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
736 ุ63-L3065-2-07 2563 ปัตตานี ลดเสี่ยง ลดโรค (ความดัน เบาหวาน) กลุ่มประชาชนทั่วไป ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
737 01/2563 ุ63-L3065-1-06 2563 ปัตตานี ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
738 03/2563 63-L3065-1-08 2563 ปัตตานี ส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันตามวัยในเขต อบต.ตุยง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
739 11/2563 2563 ปัตตานี ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
740 ุ63-L3065-2-13 2563 ปัตตานี ส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายในเด็กวัยเรียนบ้านแฉงแหวง ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
741 63-L3065-2-10 2563 ปัตตานี ส่งเสริมกิจกรรมขยับ เคลื่อนกาย สร้างสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น
742 63-L3065-2-02 2563 ปัตตานี ส่งเสริมบริโภคตามหลักโภชนาการโดยเครือข่ายสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
743 04/2563 63-L3065-1-05 2563 ปัตตานี ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
744 05/2563 63-L3065-1-04 2563 ปัตตานี ส่งเสริมภาวะโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะซีดในตำบลตุยง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
745 63-L3065-2-16 2563 ปัตตานี ส่งเสริมเยาวชนกือแดห่างไกลยาเสพติด ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
746 16/63 63-L8421-03-16 2563 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กบ้านเปียะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
747 63-L3065-3-01 2563 ปัตตานี ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
748 63-L3065-2-12 2563 ปัตตานี สุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี โตอย่างมีคุณภาพ บ้านบากง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
749 ุ63-L3065-2-04 2563 ปัตตานี เสริมสร้างวัคซีนเพื่อลูกน้อย ชุมชนดาริงและกือแด ม. 4 ตำบลตุยง ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
750 03/2563 2563 ปัตตานี ใส่ใจสตรีมุสลิมกะรุบี ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
751 63-L3065-2-01 2563 ปัตตานี ใส่ใจสุขภาพแม่ ลูก ปี 63 ดำเนินการเสร็จสิ้น
752 04/2563 2563 ปัตตานี หนูน้อย Bangoyebang smart kids ดำเนินการเสร็จสิ้น
753 63-L3001-1-02 2563 ปัตตานี หนูน้อยเกาะจันฟันดี เริ่มที่พ่อแม่ ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
754 63-L3246-3-01 2563 พะเยา โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยวัดร่องห้า ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
755 63-L3355-5-1 2563 พัทลุง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
756 2563 พัทลุง โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคโควิท-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
757 2563 พัทลุง โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคโควิท-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
758 63-L000-2-10 2563 พัทลุง โครงการการส่งเสริมสุขภาพทางกายโดยใช้ทักษะการเล่นกีฬา (โรงเรียนบ้านบ่อทราย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
759 9/2563 63-L3312-1-15 2563 พัทลุง โครงการกินอย่างไรปลอดภัยในชุมชน ต.โคกม่วง ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
760 6/2563 63-L3353-1-07 2563 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชชนาการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
761 12/2563 63-L3353-1-03 2563 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
762 63-L3312-1-01 2563 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
763 10/2563 63-L3353-1-01 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
764 63-L000-1-003 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (รพสต.บ้านตลิ่งชัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
765 7/2563 63-L3353-2-07 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
766 63-L000-1-004 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(รพสต.บ้านตลิ่งชัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
767 4/2563 63-L3312-2-02 2563 พัทลุง โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
768 18/2563 63-L3353-2-09 2563 พัทลุง โครงการคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
769 63-L3355-2-3 2563 พัทลุง โครงการคัดเสี่ยง เลี่ยงโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
770 15/2563 63-L3353-2-03 2563 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
771 63-L3355-2-9 2563 พัทลุง โครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
772 63-L3355-2-6 2563 พัทลุง โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
773 4/2563 63-L3353-1-05 2563 พัทลุง โครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
774 63-L3348-2-16 2563 พัทลุง โครงการทักษะชีวิตพิชิตการจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
775 33/2563 63-L3312-2-14 2563 พัทลุง โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกม่วง ประจำปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
776 63-L3312-4-01 2563 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
777 63-L3355-4-1 2563 พัทลุง โครงการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่่ามิหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
778 63-L000-2-13 2563 พัทลุง โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง (ชมรม อสม.1) ดำเนินการเสร็จสิ้น
779 5/2563 63-L3353-1-06 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
780 13/2563 63-L3312-2-11 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
781 1/2563 63-L3312-1-09 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดพุงลดโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
782 11/2563 63-L3353-1-02 2563 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
783 13/2563 63 - L3356 - 3 - 06 2563 พัทลุง โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง กำลังดำเนินโครงการ
784 20/2563 63-L3353-5-01 2563 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตำบลตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
785 2/2563 63-L3312-1-02 2563 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
786 3/2563 63-L3312-2-17 2563 พัทลุง โครงการป้องกันสิ่งคุกคามจากการทำงานของเกษตรกรสวนยางพารา พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
787 63-L3331-2-03 2563 พัทลุง โครงการปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ (ปี 2563) ดำเนินการเสร็จสิ้น
788 63-L3355-2-10 2563 พัทลุง โครงการผักผลไม้ปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
789 17/2563 63-L3353-2-06 2563 พัทลุง โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
790 23/2563 63-L3312-5-04 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
791 21/2363 63-L3312-5-02 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
792 30/2563 63-L3312-02-20 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในโรงเรียนวัดท่าควาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
793 63-L3355-1-1 2563 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือด ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
794 63-50105-01-01 2563 พัทลุง โครงการพัฒนาระบบบริการในคลีนิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
795 1/2563 63-L3353-3-01 2563 พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
796 32/2563 63-L3312-3-01 2563 พัทลุง โครงการฟันดี ยิ้มสวย ใส่ใจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
797 63-L3355-2-4 2563 พัทลุง โครงการฟันสวย ยิ้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
798 63-L3355-2-2 2563 พัทลุง โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลท่ามิหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
799 34/2563 63-L3312-2-12 2563 พัทลุง โครงการรวมพลังใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านควนหมอทอง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
800 63-L3355-2-7 2563 พัทลุง โครงการรักษ์สุขภาพกับคลีนิกใกล้บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
801 16/2563 63-L3353-2-05 2563 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ร.ร.ชิรธรรมสถิต) ดำเนินการเสร็จสิ้น
802 2/2563 63-L3353-2-04 2563 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดตำนาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
803 63-L3355-2-5 2563 พัทลุง โครงการลดพุง ลดโรค หุ่นดี ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
804 63-L3355-2-12 2563 พัทลุง โครงการล้างมือสะอาดปราศจากโรครู้ทันโควิด ๑๙ ดำเนินการเสร็จสิ้น
805 63-L3355-2-11 2563 พัทลุง โครงการล้างมือสะอาดปราศจากโรครู้ทันโควิด ๑๙ ดำเนินการเสร็จสิ้น
806 35/2563 63-L3312-2-08 2563 พัทลุง โครงการวัยรุ่นโคกม่วง ไม่ท้องก่อนวัย เข้าใจโรคเอดส์ ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
807 9/2563 63-L3353-3-02 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
808 63-L3355-2-1 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กและเยาวชนตำบลท่ามิหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
809 11/2563 63-L3312-3-04 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสมด้วยหนังสือนิทาน ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
810 63 - 50105 - 03 - 02 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน ดำเนินการเสร็จสิ้น
811 19/2563 63-L3353-2-10 2563 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านทุ่งลาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
812 19/2563 63-L3312-3-02 2563 พัทลุง โครงการสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
813 63-L000-2-14 2563 พัทลุง โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย (ชมรม อสม.ม2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
814 13/2563 63-L3353-2-01 2563 พัทลุง โครงการสุขภาพจิตเข้มแข็ง ร่างกายปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
815 63-L000-2-16 2563 พัทลุง โครงการใส่ใจสุขภาพวันละนิด พิชิตโรคเรื้อรัง (ชมรมอสม.ม.3) ดำเนินการเสร็จสิ้น
816 10/2563 63-L3367-3-03 2563 พัทลุง โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
817 8/2563 63-L3353-2-08 2563 พัทลุง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับ อสม. ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
818 14/2563 63-L3353-2-02 2563 พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยโยคะ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
819 3/2563 63-L3353-1-04 2563 พัทลุง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
820 63-50105-02-25 2563 พัทลุง โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลชะมวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
821 63-50105-02-26 2563 พัทลุง สุขภาพจิตดี ชีวิตสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
822 2563 พิจิตร โครงการต้นแบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคข้เลือดออก กำลังดำเนินโครงการ
823 2563 พิษณุโลก โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ชีวี วิถีสุข กำลังดำเนินโครงการ
824 2563 พิษณุโลก โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
825 2563 แพร่ โครงการ เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจดูแลโดยผู้ปกครอง กำลังดำเนินโครงการ
826 2563 แพร่ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันฟันผุเด็ก 0-3 ปี กำลังดำเนินโครงการ
827 2563 แพร่ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) กำลังดำเนินโครงการ
828 2563 แพร่ สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่องปาก ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านในเขต อบต.ร้องกวาง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
829 L898225631001 2563 มุกดาหาร โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำลังดำเนินโครงการ
830 L398325631001 2563 มุกดาหาร โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคไม่ติดต่อรื้อรัง รพสต. บ้านบุ่งตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร กำลังดำเนินโครงการ
831 L395325631006 2563 มุกดาหาร โครงการห่วงใยสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลพังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินโครงการ
832 63-L4150-2-02 2563 ยะลา การดูแลป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากของผู้เรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
833 63-L4150-1-01 2563 ยะลา การตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรประปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
834 63-L4150-1-11 2563 ยะลา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
835 63-L4150-1-03 2563 ยะลา การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ดำเนินการเสร็จสิ้น
836 63-L4150-1-18 2563 ยะลา โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา” ดำเนินการเสร็จสิ้น
837 03/2563 L8411-63-02-04 2563 ยะลา โครงการกำจัดเหานักเรียนด้วยแซมพูสมุนไพรจากสะเดากับดอกอัญชัญ ดำเนินการเสร็จสิ้น
838 63-L4150-1-08 2563 ยะลา โครงการแกนนำจิตอาสานวดแผนไทยในผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
839 63-L4121-02 2563 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายวัยเจริญพันธ์ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
840 63-L4160-1-02 2563 ยะลา โครงการจัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนฯ "กิจกรรมการคีย์ข้อมูลโครงการสู่ระบบกองทุนสุขภาพตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
841 63-L4150-05-02 2563 ยะลา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อ โควิด 19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
842 63-L4150-2-08 2563 ยะลา โครงการตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
843 63-L4150-4-01 2563 ยะลา โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
844 01/2563 63-L8277-4-01 2563 ยะลา โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุน ปี2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
845 63-L4121-05-01 2563 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
846 57-2563 63 – L7452 – 5 – 1 2563 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลนคร ยะลา (ประเภทที่ 5) กำลังดำเนินโครงการ
847 63-L4120-05-01 2563 ยะลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดำเนินการเสร็จสิ้น
848 63-L4115-2-01 2563 ยะลา โครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภายในโรงเรียนบ้านกูวา ดำเนินการเสร็จสิ้น
849 36 63-L4117-05-02 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
850 63-L4150-5-01 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
851 63-L4150-1-17 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังโรคและป้องกันภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขยะและสารเคมีต่างๆในพื้นที่ตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
852 63-L4150-3-02 2563 ยะลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
853 63-L4150-2-03 2563 ยะลา โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
854 63-L4150-1-09 2563 ยะลา โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
855 63-L4150-2-04 2563 ยะลา โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน บ้านสปาเราะ ตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
856 63-L4150-1-15 2563 ยะลา โครงการวัยทำงานไม่เครียด ห่างไกลโรคซึมเศร้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
857 63-L4150-3-04 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ดำเนินการเสร็จสิ้น
858 003/002/63 L4137-01-2-63 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมบริโภคผักปลอดสารพิษ พิชิตโรค ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
859 63-L4150-1-07 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
860 63-L4150-1-06 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
861 63-L4150-3-03 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
862 63-L4150-2-03 2563 ยะลา โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ (กือเต) ดำเนินการเสร็จสิ้น
863 63-L4150-1-05 2563 ยะลา โครงการอาสาร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน(อย.น้อย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
864 63-L4150-3-01 2563 ยะลา โครงการอาหารดีมีประโยชน์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
865 63-L4150-1-16 2563 ยะลา ตามติดประชากลุ่มเสี่ยง ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผักผลไม้ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
866 63-L4150-1-10 2563 ยะลา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
867 63-L4150-2-09 2563 ยะลา ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้น
868 63-L4150-1-12 2563 ยะลา เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เป็นพาหะในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
869 63-L4150-1-14 2563 ยะลา วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
870 08/2563 63-L4152-2-10 2563 ยะลา ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
871 2563 ร้อยเอ็ด โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่างไกลโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
872 2563 ร้อยเอ็ด โครงการชาวสะอาดสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยหลัก 4 อ. 3 ส. กำลังดำเนินโครงการ
873 2563 ร้อยเอ็ด โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคตำบลหนองตาไก้ กำลังดำเนินโครงการ
874 2563 ระยอง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อ กำลังดำเนินโครงการ
875 2563 ระยอง โครงการ กิน กอด เล่น เล่า นั่งเฝ้าดูฟัน รู้ทันโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำลังดำเนินโครงการ
876 2563 ระยอง โครงการ”ขยับเต้นยืดเหยียดเส้นสาย”ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
877 2563 ระยอง โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
878 2563 ระยอง โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์และอัมพาตโดยชุมชนมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ
879 2563 ระยอง โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
880 2563 ระยอง โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสตติด "ผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือนแนะนำเพื่อน หยุดยั้งยาเสพติด " กำลังดำเนินโครงการ
881 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ในโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
882 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำลังดำเนินโครงการ
883 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด(กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอุปถัมภ์) กำลังดำเนินโครงการ
884 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนกรอกยายชา กำลังดำเนินโครงการ
885 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนเกาะกก กำลังดำเนินโครงการ
886 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนเขาไผ่ กำลังดำเนินโครงการ
887 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนโขดหิน2 กำลังดำเนินโครงการ
888 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนโขดหินมิตรภาพ กำลังดำเนินโครงการ
889 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนคลองน้ำหู กำลังดำเนินโครงการ
890 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนเจริญพัฒนา กำลังดำเนินโครงการ
891 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนชากลูกหญ้า กำลังดำเนินโครงการ
892 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนซอยคีรี กำลังดำเนินโครงการ
893 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนซอยประปา กำลังดำเนินโครงการ
894 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนซอยร่วมพัฒนา กำลังดำเนินโครงการ
895 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนตลาดมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
896 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนตลาดห้วยโป่ง กำลังดำเนินโครงการ
897 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ กำลังดำเนินโครงการ
898 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนเนินพยอม กำลังดำเนินโครงการ
899 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนบ้านบน กำลังดำเนินโครงการ
900 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนบ้านพลง กำลังดำเนินโครงการ
901 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนบ้านล่าง กำลังดำเนินโครงการ
902 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนมาบข่า-มาบใน กำลังดำเนินโครงการ
903 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน กำลังดำเนินโครงการ
904 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง กำลังดำเนินโครงการ
905 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนมาบชลูด กำลังดำเนินโครงการ
906 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนมาบยา กำลังดำเนินโครงการ
907 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนวัดชากลูกหญ้า กำลังดำเนินโครงการ
908 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนวัดมาบตาพุด กำลังดำเนินโครงการ
909 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนวัดโสภณ กำลังดำเนินโครงการ
910 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนวัดห้วยโป่ง กำลังดำเนินโครงการ
911 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนสำนักกะบาก กำลังดำเนินโครงการ
912 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหนองแตงเม กำลังดำเนินโครงการ
913 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหนองน้ำเย็น กำลังดำเนินโครงการ
914 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหนองบัวแดง กำลังดำเนินโครงการ
915 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหนองแฟบ กำลังดำเนินโครงการ
916 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหนองหวายโสม กำลังดำเนินโครงการ
917 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนห้วยโป่ง1 กำลังดำเนินโครงการ
918 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม กำลังดำเนินโครงการ
919 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนห้วยโป่งใน2 กำลังดำเนินโครงการ
920 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา กำลังดำเนินโครงการ
921 2563 ระยอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ชุมชนอิสลาม กำลังดำเนินโครงการ
922 2563 ระยอง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำเสียชีวิต กำลังดำเนินโครงการ
923 2563 ระยอง โครงการโรคซึมเศร้ารู้ทันป้องกันได้ กำลังดำเนินโครงการ
924 2563 ระยอง โครงการวัยรุ่นสดใส รักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ไม่ติดเอดส์ กำลังดำเนินโครงการ
925 2563 ระยอง โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
926 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน และแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง กำลังดำเนินโครงการ
927 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินโครงการ
928 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชนบ้านพลง, ชุมชนมาบยา, ชุมชนอิสลาม กำลังดำเนินโครงการ
929 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน กำลังดำเนินโครงการ
930 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชนมาบชลูด, ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง, ชุมชนชากลูกหญ้า กำลังดำเนินโครงการ
931 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชนหนองหวายโสม กำลังดำเนินโครงการ
932 2563 ระยอง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชนห้วยโป่งใน 1 กำลังดำเนินโครงการ
933 2563 ระยอง โครงการสุขภาพดีเริ่มที่เรา กำลังดำเนินโครงการ
934 2563 ระยอง โครงการสุขศึกษาเพื่อประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
935 2563 ระยอง โครงการห่วงใย ใส่ใจคนพิการปี63 กำลังดำเนินโครงการ
936 2563 ระยอง โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน กำลังดำเนินโครงการ
937 2563 ระยอง ชุมชนร่วมใจส่งเสริมผู้สูงอายุให้สุขภาพดี กำลังดำเนินโครงการ
938 2563 ลำพูน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก กำลังดำเนินโครงการ
939 2563 สงขลา โคงการชุมชนป่าชิงเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
940 08/2563 L5221-2563-01-03 2563 สงขลา โครงการ ยิ้มสดใส เด็กท่าบอนฟันดี กำลังดำเนินโครงการ
941 2563 สงขลา โครงการ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
942 2563 สงขลา โครงการกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดฉุกเฉินในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
943 2563 สงขลา โครงการการเคลื่อนไหวทางกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
944 63-50088- 002-00004 2563 สงขลา โครงการการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
945 2563 สงขลา โครงการใกล้ใจ ไกลโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตำบลท่าโพธิ์ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
946 04/2563 63-L5178-2-04 2563 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลจะโหนง ดำเนินการเสร็จสิ้น
947 63-L5166-2-01 2563 สงขลา โครงการครัวเรือนต้นแบบปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารภายในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
948 05/2563 63-L5178-5-05 2563 สงขลา โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
949 05/2563 63-L5173-02-05 2563 สงขลา โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563หมู่ที่ 9ต.ห้วยลึก ดำเนินการเสร็จสิ้น
950 23/63 63-L8287-2-14 2563 สงขลา โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนปลอดสิ่งเสพติดด้วยอิสลาม ดำเนินการเสร็จสิ้น
951 9/63 63-L8287-2-06 2563 สงขลา โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อรอยยิ้มคนปากทุ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
952 ุ63-00005-00002 2563 สงขลา โครงการจัดทำป้ายรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
953 63-L5240-05-10 2563 สงขลา โครงการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่าหิน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
954 22/63 63-L8287-2-13 2563 สงขลา โครงการตลาดสีเขียว ดำเนินการเสร็จสิ้น
955 24/63 63-L8287-2-15 2563 สงขลา โครงการตาดีกาเกาะครกปลอดไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
956 20/63 63-L8287-3-04 2563 สงขลา โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ดำเนินการเสร็จสิ้น
957 17/63 63-L8287-3-03 2563 สงขลา โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ดำเนินการเสร็จสิ้น
958 2563 สงขลา โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
959 63 – L8287-4-01 2563 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
960 01/2563 2563-L5221-04-01 2563 สงขลา โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนอบต.ท่าบอน กำลังดำเนินโครงการ
961 2563 สงขลา โครงการบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
962 23/2563 2563 สงขลา โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
963 20/2563 2563 สงขลา โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
964 5/2563 2563 สงขลา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
965 18/2563 63-L7256-3-01 2563 สงขลา โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองควนลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
966 2563 สงขลา โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
967 2563 สงขลา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
968 2563 สงขลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
969 01/2563 63-L5173-05-01 2563 สงขลา โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้น
970 63-L5240-05-09 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
971 03/2563 2563-L5221-5-02 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อ/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าบอน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
972 10/2563 63-L5178-5-10 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่าไวรัส2019ในชุมชนจะโหนง ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
973 09/2563 63-L5178-5-09 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่าไวรัส2019ในพื้นที่รพ.สต.บ้านตรับ ดำเนินการเสร็จสิ้น
974 21/63 63-L8287-2-12 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
975 63-L7256-05-05 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมัสยิดอีบาดูรเราะห์หมาน (ป่าพยอม) ดำเนินการเสร็จสิ้น
976 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
977 002/2563 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
978 08/2563 63-L5178-5-08 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ดำเนินการเสร็จสิ้น
979 63-L5251-2-11 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปและติดตามกลุ่มป่วยในพื้นที่ ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
980 63-L5251-2-12 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปและติดตามกลุ่มป่วยในพื้นที่ ม.5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
981 2563 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
982 16/2563 2563 สงขลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.6 บ้านหัวแหลม ดำเนินการเสร็จสิ้น
983 11/2563 2563 สงขลา โครงการพัฒนาต้นกล้า อย.น้อย อย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
984 2563 สงขลา โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
985 2563 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
986 4/2563 63-L8287-2-01 2563 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านท่าดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
987 15/63 63-L8287-1-5 2563 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
988 12/2563 2563 สงขลา โครงการมุสลิมรักษ์สะอาด กำลังดำเนินโครงการ
989 63-L7252-01-02 2563 สงขลา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
990 63-L8287-2-16 63-L8287-2-16 2563 สงขลา โครงการเยาวชนรักษ์สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
991 2563 สงขลา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาวังชิง ตำบลท่าโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
992 16/63 63-L8287-2-09 2563 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
993 ุ6/63 63-L8287-1-04 2563 สงขลา โครงการร้านอาหารร่วมใจปลอดโฟม ลดพลาสติก ดำเนินการเสร็จสิ้น
994 8/63 63-L8287-2-04 2563 สงขลา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
995 06/2563 63-L5178-2-06 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
996 14/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอลเด็กและเยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
997 15/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวอลเล่ย์บอล ดำเนินการเสร็จสิ้น
998 11/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านทุ่งส้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
999 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1000 63-L5251-1-06 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมความรู้และคัดกรองสุขภาพแก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค ที่มีภาวะเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1001 25/2563 63-ศ5231-03-02 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1002 51/2563 63-L7257-3-03 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ กำลังดำเนินโครงการ
1003 17/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1004 15/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรค กำลังดำเนินโครงการ
1005 18/63 63-L8287-2-10 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1006 19/2563 2563 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางกายที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1007 7/63 63-L8287-2-03 2563 สงขลา โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (โรงเรียนบ้านป่าโอน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1008 19/63 63-L8287-2-11 2563 สงขลา โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1009 9/63 63-L8287-2-05 2563 สงขลา โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุบ้านปากทุ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1010 11/63 63-L8287-2-07 2563 สงขลา โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุบ้านพรุหมาก-เกาะครก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1011 2563 สงขลา โครงการสานสัมพันธ์ สู่อ้อมกอด ด้วยนมแม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1012 14/2563 2563 สงขลา โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านป่าระไม กำลังดำเนินโครงการ
1013 2563 สงขลา โครงการใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1014 2563 สงขลา โครงการหนูน้อยรักสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1015 12/63 63-L8287-3-01 2563 สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1016 13/63 63-L8287-3-02 2563 สงขลา โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1017 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำมันนวดสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1018 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารสำหรับผู้พิการและการทำเครื่องดื่มสมุนไพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1019 1/63 63-L8287-1-01 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1020 2/2563 L5221-2563-05-01 2563 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1021 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านโคกเนียนออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1022 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านหนำคอก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1023 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านโคกเนียนตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1024 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านท่าโพธิ์ตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1025 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านท่าโพธิ์ออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1026 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านทุ่งยาว-ม่วงหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1027 2563 สงขลา โครงการอบรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านสองพี่น้อง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1028 2563-L5186-2-11 2563 สงขลา โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค) ประจำปี 2563 กำลังดำเนินโครงการ
1029 2563 สงขลา โครงการออกมาเต้นทุกหวันเย็นกันเถิด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1030 2/63 63-L8287-1-02 2563 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1031 63-l0000-5-14 2563 สงขลา ตัวอย่าง_โครงการแก้ปัญหา covid-19 กำลังดำเนินโครงการ
1032 63-L8287-1-03 2563 สงขลา ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1033 63-L8022-5-001 2563 สงขลา สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น และทันต่อสถานการณ์ได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1034 63-L5187-02-04 2563 สงขลา สะพานไม้แก่นปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1035 13/2563 2563 สงขลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1036 10 4 2563 สตูล คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1037 63-L7580-01 2563 สตูล โครงการ กาย จิต สัมพันธ์ สร้างพลังต้านภัยโรค เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1038 63-02-013 2563 สตูล โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจาราจร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1039 63 - L8010 - 5 - 01 2563 สตูล โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1040 003/2563 63-L8009-02-06 2563 สตูล โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 (covid -19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1041 11 10 2563 สตูล โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนวังประจันรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1042 5/2563 2563/L7886/2/4 2563 สตูล โครงการชุมชนประมงร่วมใจกันคัดแยกขยะในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1043 8/2563 2563 สตูล โครงการชุมชนหมู่ที่ 4 รู้ทันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1044 10/2563 2563 สตูล โครงการชุมชนหมู่ที่ 8 รู้ทันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1045 63-02-17 2563 สตูล โครงการเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาส สุขภาพใจสุขภาพกายดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1046 11/2563 2563/L7886/1/10 2563 สตูล โครงการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1047 63-L7580-2-01 2563 สตูล โครงการไท้เก๊กสมาธิอุบาย วิธีสู่ความสงบเย็น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1048 68-L7580-3-01 2563 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1049 10/2563 2563/L7886/1/9 2563 สตูล โครงการประเมินสุขภาพผู้สุงอายุ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1050 9/2563 2563 สตูล โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงชุมชนหมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1051 7/2563 2563 สตูล โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงชุมชนหมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1052 11/2563 2563 สตูล โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชุมชน หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1053 5/2563 2563 สตูล โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชุมชนหมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1054 8/2563 2563/L7886/1/7 2563 สตูล โครงการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1055 1/2563 2563 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1056 3/2563 2563/L7886/5/2 2563 สตูล โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1057 2563 – L8010 – 1 - 03 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1058 2563 – L8010 – 5 -02 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1059 2563 – L8010 – 5 – 10 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1060 2563 – L8010 – 5 – 11 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1061 2563 – L8010 – 5 – 12 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 12 บ้านตูแตหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1062 2563 – L8010 – 5 – 03 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1063 2563 – L8010 – 5 – 05 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1064 2563 – L8010 – 5 – 06 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1065 2563 – L8010 – 5 – 07 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1066 2563 – L8010 – 5 – 08 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 8 บ้านอุไร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1067 2563 – L8010 – 5 – 09 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1068 2563/L7886/5/1 2563 สตูล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1069 2563 – L8010 – 02 - 02 2563 สตูล โครงการพัฒนาการด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1070 2/2563 2563 สตูล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมทักษะกาย - ใจ ผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1071 2563 – L8010 – 1 - 01 2563 สตูล โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1072 2563 สตูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1073 09/2563 63-L5307-1-05 2563 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกด้านการบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านควน ปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1074 2563 – L8010 – 1 - 02 2563 สตูล โครงการฟันดี ยิ้มสวย เคี้ยวอร่อย ด้วยวิธี SMART TECHNIQUE ดำเนินการเสร็จสิ้น
1075 2563 – L8010 – 1 - 05 2563 สตูล โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1076 6/2563 2563 สตูล โครงการรณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชุมชน หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1077 2563 – L8010 – 2 - 08 2563 สตูล โครงการโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคติดต่อในท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
1078 2563 – L8010 – 2 - 01 2563 สตูล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1079 63-02-014 2563 สตูล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1080 7/2563 2563/L7886/2/6 2563 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1081 6/2563 2563/L7886/2/5 2563 สตูล โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุโดยการใช้ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1082 5/2563 2563 สตูล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปี ๒๕๖๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1083 9/2563 2563/L7886/1/8 2563 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ การลด ละ เลิก บุหรี่ ตามวิถีเจ๊ะบิลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1084 2563 – L8010 – 2 - 03 2563 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1085 2563 – L8010 – 2 - 05 2563 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ห่างไกลโรคฟันผุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1086 14/2563 63-L5307-2-02 2563 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านกาเนะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1087 63-01-22 2563 สตูล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ยืมใช้ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1088 07/2563 ุ63-l5310-2-9 2563 สตูล โครงการสร้างสุขภาพดี สมรรถนะสมวัย ป้องกันภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1089 2563 – L8010 – 2 - 04 2563 สตูล โครงการไสใหญ่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1090 63-L8406-01-08 2563 สตูล โครงการห่วงใย สตรีไทย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1091 4/2563 2563/L7886/2/3 2563 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1092 63-L7580-5-01 2563 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1093 002/2563 63 - L8009-05-05 2563 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย/น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1094 12/2563 2563/L7886/1/11 2563 สตูล โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงและติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
1095 63-02-012 2563 สตูล โรงเรียนสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1096 2563 สมุทรปราการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) กำลังดำเนินโครงการ
1097 L533925632008 2563 สมุทรปราการ โครงการฟุตซอลเพื่อพัฒนาชีวิตและห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
1098 L533925632016 2563 สมุทรปราการ โครงการร่างกายดี ชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
1099 2563 สมุทรปราการ โครงการอบรมให้ความรู้ เเละเทคนิคการเล่นกีฬาเปตองเพิ่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1100 2563 สมุทรปราการ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยด้วยวิธีเต้นบาสโลป กำลังดำเนินโครงการ
1101 2563 สมุทรปราการ เสริมสร้างสุขภาพจิตแกนนำนักเรียนที่ดีด้วยวิถีธรรม ห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
1102 2563 สมุทรปราการ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1103 2563 สระแก้ว โครงการ อย.น้อย กำลังดำเนินโครงการ
1104 2563 สระแก้ว โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน บ้านบ่อลูกรัง กำลังดำเนินโครงการ
1105 2563 สระแก้ว โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน บ้านมิตรไมตรี กำลังดำเนินโครงการ
1106 L5631.015./2563 2563 สุโขทัย โครงการปลอดควันบุหรี่มือสอง พิษร้ายถึงตาย แม้ไม่ได้สูบเอง (Infographic) กำลังดำเนินโครงการ
1107 2563 อำนาจเจริญ การบริหารจัดการขยะตามนโยบายเมืองอำนาจเจริญปลอดขยะ กำลังดำเนินโครงการ
1108 L626625633001 2563 อำนาจเจริญ โครงการเด็กและเยาวชนตำบลลือยุคใหม่ห่างไกลภัยบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
1109 2563 อำนาจเจริญ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
1110 2563 อุบลราชธานี โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าไห กำลังดำเนินโครงการ
1111 2562 กาฬสินธุ์ โครงการลดสารเคมี ชีวีปลอดภัยประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
1112 62-L1488-2-01 2562 ตรัง โครงการ ฟ.ฟันสะอาดจัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1113 62-L1528-2-20 2562 ตรัง โครงการ เสริมพลัง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1114 62-L1505-2-13 2562 ตรัง โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1115 62-L1528-2-19 2562 ตรัง โครงการกำจัดเหาให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านควนตัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1116 62-L1505-2-11 2562 ตรัง โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด ม.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1117 62-L1528-3-16 2562 ตรัง โครงการคัดกรองผู้สูงอายุและผู้พิการตามเกณฑ์ประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1118 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการคัดแยกขยะลดพาหนะนำโรค ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1119 62-L1491-02-21 2562 ตรัง โครงการชุมชนบ้านป่าหมากใส่ใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1120 62-L1505-1-02 2562 ตรัง โครงการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1121 62-L1505-2-08 2562 ตรัง โครงการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 8 บ้านตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1122 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการเด็กประถมวัดแจ้ง ใส่ใจ ฟันสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1123 62-L1528-1-22 2562 ตรัง โครงการตั๋วสุขภาพ ตระหนักรู้ความดันโลหิต ทำนายเบาหวาน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1124 62-L1528-2-15 2562 ตรัง โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1125 2562-L1465-2-13 2562 ตรัง โครงการบ้านน้ำฉาปลอดยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1126 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการประชาร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1127 62-L1505-2-02 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน (ลดอ้วน ลดพุง) ม.2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1128 62-L1505-2-03 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1129 62-L1505-2-05 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1130 62-L1505-2-09 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1131 62-L1505-2-06 2562 ตรัง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1132 62-L1488-2-04 2562 ตรัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1133 62-L1528-3-17 2562 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1134 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพชีวิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1135 62-L1505-1-03 2562 ตรัง โครงการเฝ้าระวังภาวะช่องปากในเด็กนักเรียน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1136 62-L8428-01-01 2562 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1137 62-L1488-4-01 2562 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1138 62-L1499-1-1 2562 ตรัง โครงการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กตำบลบางรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1139 62-L1488-2-03 2562 ตรัง โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1140 62-L1505-2-14 2562 ตรัง โครงการมหกรรม รวมพลคน To Be Number One รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1141 62-L1505-1-05 2562 ตรัง โครงการมารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1142 62-L1528-1-23 2562 ตรัง โครงการมารดาหลังคลอดสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1143 62-L1499-3-2 2562 ตรัง โครงการมือ เท้า ปาก และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1144 62-l1483-4-03 2562 ตรัง โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1145 2562-L1465-02-5 2562 ตรัง โครงการเยาวชนโคกยางรวมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1146 62-L1528-2-07 2562 ตรัง โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1147 2562-L1465-2-10 2562 ตรัง โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1148 62-L1528-1-05 2562 ตรัง โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1149 62-L1505-2-18 2562 ตรัง โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคติดต่อ ร.ร.บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1150 62-L1505-2-16 2562 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1151 62-L1499-2-1 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1152 62-L1528-3-09 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1153 62-L1528-3-12 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1154 62-L1528-3-18 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1155 2562-L1465-2-6 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกายใจเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1156 62-L1505-1-06 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1157 62-L1505-2-12 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ชมรมผู้สูงอายุบ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1158 62-L1528-3-10 2562 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1159 62-L1499-1-1 2562 ตรัง โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1160 62-L8290-1-17 2562 ตรัง โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1161 62-L1528-2-21 2562 ตรัง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจิตอาสาช่วยเหลือคนจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1162 62-L1499-1-2 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1163 62-L1505-2-17 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการเล่นกีฬา ร.ร.บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1164 62-L1505-2-10 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1165 62-L1505-2-04 2562 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1166 2562-L1465-2-8 2562 ตรัง โครงการสุขภาพกายสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1167 62-L1505-1-04 2562 ตรัง โครงการหญิงไทยแก้มแดง ปี 2562 รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1168 2562 - L1490 - 1 - 3 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยกู้ภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1169 2562-L1465-3-12 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยน่ารักยิ้มใสฟันสวย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1170 2562-L1465-3-11 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยปฐมวัย ห่างไกลโรคภัย ใส่ใจสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1171 62-L1505-2-15 2562 ตรัง โครงการหนูน้อยสุขภาพดีบ้าน ทุ่งค่าย ปี 3 ร.ร.บ้านทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1172 62-L1505-1-01 2562 ตรัง โครงการหมู่บ้านควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2562 รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1173 62-L1488-2-02 2562 ตรัง โครงการอบรมการเต้นประกอบจังหวะเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1174 62-L1468-02-18 2562 ตรัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1175 62-L1505-2-07 2562 ตรัง โครงการอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1176 62-L1505-2-01 2562 ตรัง โครงการอบรมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ม.1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1177 62-L1505-1-07 2562 ตรัง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT และเครือข่าย รพ.สต.ทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1178 62-L1505-1-08 2562 ตรัง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1179 62-L8017-2-15 2562 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเถอะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1180 2562-L1465-2-9 2562 ตรัง ผู้ปกครองยุคใหม่รอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1181 62-L8290-4-1 2562 ตรัง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1182 62-L1513-01-003 2562 ตรัง ส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำ ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารสดและร้านอาหารในชุมชน เรื่องอาหารและความปลอดภัยในการบริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1183 2562 นครราชสีมา โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ กำลังดำเนินโครงการ
1184 2562 นราธิวาส โครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ มินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1185 62-L2479-2-01 2562 นราธิวาส โครงการ รณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1186 62-L2543-1-10 2562 นราธิวาส โครงการ”เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-72 เดือน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1187 62 - L8426 - 2 -12 2562 นราธิวาส โครงการกลุ่มอาสาจัดการขยะร่วมสร้างแกนนำบริหารจัดการขยะ ป้องกันโรค ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1188 62-L2479-2-11 2562 นราธิวาส โครงการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1189 62-L2524-1-0006 2562 นราธิวาส โครงการแกนสุขภาพ ชีวีมีสุขปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1190 62-L2524-1-0009 2562 นราธิวาส โครงการแก้ปัญหาเด็กก่อนวัยเรียน ๐-๕ ปีไม่ได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันครบตามเกณฑ์ ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1191 L-2490-2-3 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1192 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1193 62-L 2503-01-01 2562 นราธิวาส โครงการขลิบเพื่อสุขภาพในเยาวชนเพศชายตำบลเฉลิม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1194 1/2562 62-L2537-01-01 2562 นราธิวาส โครงการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1195 62 - L8426 - 1 - 03 2562 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิม ตำบลตันหยงลิมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1196 62-L2490-04 2562 นราธิวาส โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวาน ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1197 62-L2490-01-05 2562 นราธิวาส โครงการความคุมเเละป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเเละโรคเบาหวานปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1198 62-L2541-01-06 2562 นราธิวาส โครงการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1199 62-L2524-1-0007 2562 นราธิวาส โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลกาหลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1200 62-L2496-2-ุ1 2562 นราธิวาส โครงการค่ายอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1201 62-L2541-01-08 2562 นราธิวาส โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1202 62-50015-1-03 2562 นราธิวาส โครงการชาวกาวะสุขภาพจิตดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1203 62-L2479-1-12 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนตำบลบูกิตร่วมใจจัดการขยะและแยกขยะอันตรายเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมทีดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1204 62-50115-2-02 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1205 61-50115-1-01 2562 นราธิวาส โครงการชุมชนใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง(CVA) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1206 62-L2496-1-3 2562 นราธิวาส โครงการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1207 62-L2541-01-10 2562 นราธิวาส โครงการเด็กน้อยสุขภาพดี รับวัคซีนตามเกณฑ์ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1208 62-L2496-2-3 2562 นราธิวาส โครงการเด็กน้อยห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1209 62-L2490-01-07 2562 นราธิวาส โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1210 62-L2490-1-02 2562 นราธิวาส โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1211 62-L2524-2-0017 2562 นราธิวาส โครงการน้ำมันนวดสมุนไพรบ้านสายบน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1212 62-50115-1-04 2562 นราธิวาส โครงการบริโภคดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1213 62-L2496-4-1 2562 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอเบาะและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1214 62-L2496-1-7 2562 นราธิวาส โครงการปรับปรุงแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กแรกเกิด - ๗๒ เดือน ตำบลจอเบาะ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1215 62-L2541-01-04 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1216 62-L2496-1-4 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงและรณรงค์ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และ หัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1217 62-L2524-1-0010 2562 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มเพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1218 62-L249ุ6-5-1 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ2562) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1219 62-L2496-1-6 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1220 62-L2480 2562 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพัฒนาเด็กเล็กนูรุลอีมานตาโงะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1221 62 - L8426 - 2 - 02 2562 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกร็งเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและฝึกทักษะการนวดผ่อนคลายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1222 62-L2496-1-1 2562 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1223 62-L2541-01-09 2562 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวัง ติดตาม กระตุ้น พัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1224 62-L2496-1-2 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนนักปฏิบัติ แบบองค์รวม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1225 62-L2496-1-5 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและแกนนำสตรีในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้านตำบลจอเบาะปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1226 62-L2490-01-08 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูเเลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1227 62-L2541-01-07 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1228 62-L2496-2-5 2562 นราธิวาส โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1229 62-L2496-3-1 2562 นราธิวาส โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-4 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1230 62-L2524-1-0008 2562 นราธิวาส โครงการแม่และเด็กปลอดภัย ชาวกาหลงมีสุข ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1231 62-L8302-2-16 2562 นราธิวาส โครงการเยาวชนมะรือโบรุ่นใหม่ ไม่เอาบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1232 62-L2496-2-7 2562 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตในประชาชน ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1233 62-L2496-2-2 2562 นราธิวาส โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1234 62-50115-1-05 2562 นราธิวาส โครงการรักลูกผูกรักด้วยวัคซีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1235 62-L2496-2-4 2562 นราธิวาส โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1236 62-L2496-2-8 2562 นราธิวาส โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีมีสุข ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1237 62-50115-2-01 2562 นราธิวาส โครงการลดอุบัติเหตุในชุมชนกาวะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1238 62-L2541-01-03 2562 นราธิวาส โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1239 62 - L8426 - 2 - 05 2562 นราธิวาส โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุบ้านน้ำตอหลัง กำลังดำเนินโครงการ
1240 62-L2480-3-01 2562 นราธิวาส โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1241 62-L2541-01-02 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1242 62-L2541-03-23 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1243 62-L2541-03-19 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1244 62-L2541-03-20 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1245 62-L2541-03-22 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1246 62-L2541-03-21 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(ขยะเป็น 0) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1247 62-L2479-2-05 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1248 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1249 62-L2501-03-1 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล้็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1250 ๖๒-L๒๕๒๔-๑-๐๐๐๕ 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 0-2 ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1251 62 - L8426 - 3 - 06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธี "กิน กอด เล่น เล่า" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1252 62-L2541-01-11 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1253 62-L8300-3-06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1254 62-L2496-2-6 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็กประถม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1255 62-L2490-1-06 2562 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพเเละเเก้ไขปัญหาสุขภาพ ในเด็กอายุ 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1256 62-50115-1-02 2562 นราธิวาส โครงการสตรีกาวะห่างไกลมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1257 62-50115-1-06 2562 นราธิวาส โครงการสายใยรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1258 2562 นราธิวาส โครงการสุขภาพจิตครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งด้วยพลังความรัก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1259 62-L2537-02-01 2562 นราธิวาส โครงการสูงวัย สุขภาพดี ชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1260 62-50115-3-02 2562 นราธิวาส โครงการใส่ใจสุขภาพผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1261 62-50115-3-01 2562 นราธิวาส โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1262 62-L2480-3-03 2562 นราธิวาส โครงการหนูน้อยมือสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1263 62-L2543-1-18 2562 นราธิวาส โครงการหนูน้อยสุขภาพดีด้วยวัคซีน ต.สุไหงปาดี ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1264 L-2490-2-1 2562 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลผู้พิการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1265 62 - L8426 - 2 -11 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1266 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1267 62-L2479-1-14 2562 นราธิวาส โครงการอบรมเพิ่มความรู้สร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.บูกิต ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1268 2562 นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนบ้านละหาร กำลังดำเนินโครงการ
1269 62-L2479-3-03 2562 นราธิวาส โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบูกิต ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1270 62-L2524-2-0004 2562 นราธิวาส โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านสายบน ปี 62 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1271 62-L2524-3-0011 2562 นราธิวาส ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1272 62-L2524-3-0012 2562 นราธิวาส ส่งเสริมสุขภาพช่องปากฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1273 62-L2524-2-0003 2562 นราธิวาส สมุนไพรเพื่อสุขภาพในครัวเรือน กำลังดำเนินโครงการ
1274 62-L3042-2-02 2562 ปัตตานี CPR เพื่อหัวใจเป็นสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
1275 62-L3001-1-07 2562 ปัตตานี การเฝ้าระวังสุขภาพจิตในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1276 62-L3001-1-06 2562 ปัตตานี แก้ไขภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1277 62-L3042-2-05 2562 ปัตตานี ขยับการสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1278 62-L3042-2-01 2562 ปัตตานี คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1279 62-L3027-02-07 2562 ปัตตานี โครงการ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1280 62-L3029-1-02 2562 ปัตตานี โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปี 2562 (ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลประจัน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1281 62-L3027-02-03 2562 ปัตตานี โครงการ เสริมสร้างวินัยจารจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1282 62-L8421-03-008 2562 ปัตตานี โครงการ อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1283 62-PKL-04-01 2562 ปัตตานี โครงการ/กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1284 62-L3009-01-12 2562 ปัตตานี โครงการการป้องกันและการลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1285 62-L3009-01-2 2562 ปัตตานี โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1286 62-L3038-2-01 2562 ปัตตานี โครงการแกนนำพยาบาลในศูนย์ตาดีกา ม.1 - ม.3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1287 2562 ปัตตานี โครงการแกนนำเรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกันแก่เด็กและเยาวชน ตำบลดอนทราย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1288 62-L3009-03-9 2562 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1289 62-L3034-1-01 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1290 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลตาลีอายร์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1291 62-L3068-10(1) 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนบางตาวา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1292 62-L3066-01-05 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1293 62-L2984-2-1 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1294 62-L2985-02-21 2562 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายสำหรับเยาวชนมุสลิมในตำบลมะกรุด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1295 62-L2974-01-6 2562 ปัตตานี โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1296 L3000-62-05-02 2562 ปัตตานี โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ (ชิกุนคุนย่า)ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1297 62-L3001-1-09 2562 ปัตตานี โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1298 62-L3027-02-08 2562 ปัตตานี โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1299 62-L3042-2-04 2562 ปัตตานี โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1300 62-L2985-02-15 2562 ปัตตานี โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ครั้งที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1301 L30226226 2562 ปัตตานี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1302 62-PKL-04-02 2562 ปัตตานี โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนฯอบตปากล่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1303 62-L2971-2-03 2562 ปัตตานี โครงการชาวกะรุบี มีสุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1304 62-L2971-1-05 2562 ปัตตานี โครงการชาวกะรุบีสุขภาพดี จิตแจ่มใส ด้วยวิถีมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1305 62-PKL-02-05 2562 ปัตตานี โครงการชาวปากล่อรวมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1306 62-PKL-02-10 2562 ปัตตานี โครงการชีวีอยู่รอดปลอดจากเหตุซ้ำซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1307 62-l8284-02-07 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1308 62-L3001-1-11 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนตำบลเกาะจัน รู้เท่าทันฟันผุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1309 62-L3013-02-30 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนปลอดขยะ ปลอดแหล่งเพาะพันธ์ุโรค หมู่8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1310 62-L3068-10(1)-005 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1311 62-L3009-02-19 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1312 61-PKL-01-13 2562 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1313 62-L2985-02-5 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวานในวัยเจริญพันธุ์อายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1314 62-L2985-02-9 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองความดันเบาหวานในวัยเจริญพันธุ์อายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1315 62-L3068-10(1)-07 2562 ปัตตานี โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1316 62-L3009-04-1 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1317 62-L2971-4-01 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1318 62-L3042-04-01 2562 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1319 62-L3068-7(5)-002 2562 ปัตตานี โครงการบางตาวาใส่ใจ ดูแลผู้ประสบภัย ปลอดภัยโรคระบาดจากภัยพิบัติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1320 61-L2985-02-11 2562 ปัตตานี โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพ (ขยับกายสบายชีวี)ของชุมชน หมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1321 62-L2985-22 2562 ปัตตานี โครงการปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1322 62-L 2974-2-25 2562 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ตำบลควนโนรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1323 62-L3009-01-4 2562 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรค HT ,DM ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1324 62-L2971-2-06 2562 ปัตตานี โครงการปลูกสมุนไพร รอบรั้ว เพื่อสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1325 62-L2974-2-13 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1326 62-L3027-02-06 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1327 62-L3070-1-1 2562 ปัตตานี โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลยาบี ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1328 62-L3068-10(1)-16 2562 ปัตตานี โครงการป้องการการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1329 62-L3009-02-13 2562 ปัตตานี โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี เยี่ยมเยือนห่วงใยผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1330 62-PKL-02-06 2562 ปัตตานี โครงการปั่นรณรงค์เยี่ยมบ้านสร้างสุขทุกชีวี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1331 62-L3009-01-7 2562 ปัตตานี โครงการผมสวยไร้เหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1332 62-L3042-1-01 2562 ปัตตานี โครงการผสาน "ศาสน์"กับ"ศาสตร์" RDU เครือข่ายรู้ ผู้บริโภคปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1333 L30226213 2562 ปัตตานี โครงการผู้สูงวัยดอนทรายสู้ภัยสมองเสื่อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1334 62-L3009-06-11 2562 ปัตตานี โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีตมีสุข ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1335 62-PKL-02-04 2562 ปัตตานี โครงการฝึกอบรมการนวดและทำลูกประคบด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1336 62-L2985-02-19 2562 ปัตตานี โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1337 62-L3013-01-12 2562 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก โดยทีม SRRT ตำบลบานา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1338 62-L2971-2-07 2562 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1339 L302262212 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพคนดอนทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1340 62-L3027-03-05 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาเมนูอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงยะหา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1341 62-L3027-0307 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาเมนูอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1342 62-L3065-4-01 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1343 62-L3009-03-14 2562 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1344 62-L3009-02-17 2562 ปัตตานี โครงการเพาะคุณธรรม ปลูกจริยธรรม เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวลดปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1345 62-L3045-02 2562 ปัตตานี โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ผู้สูงอายุด้วยไม้พลอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1346 62-L3009-03-10 2562 ปัตตานี โครงการฟ.ฟันยิ้มสวย ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1347 62-L2971-2-08 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวย ยิ้มใส เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1348 62-PKL-02-09 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยด้วยมือแม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1349 62-L2974-2-14 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยด้วยมือเรา (แปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยการแปรงแห้ง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1350 62-L3068-10(1)-13 2562 ปัตตานี โครงการฟันสวยยิ้มใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
1351 62-L2974-2-12 2562 ปัตตานี โครงการภาวะโภชนาการที่ดีในวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1352 L302262211 2562 ปัตตานี โครงการมหาลัยตำบลดอนทราย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1353 62-L2981-01-02 2562 ปัตตานี โครงการมะเร็งป้องกันได้ถ้าหญิงไทยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1354 62-L3027-01-09 2562 ปัตตานี โครงการมาตรฐานร้านอาหาร แผลงลอย อาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนตำบลเขาตูมสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1355 62-L2974-2-08 2562 ปัตตานี โครงการมาตรวจสุขภาพกันเถอะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1356 62-L3009-02-15 2562 ปัตตานี โครงการมุสลีมะฮ์รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1357 2562 ปัตตานี โครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนฟันดีด้วยการแปรงแห้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1358 62-L3009-02-18 2562 ปัตตานี โครงการยุวชนจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1359 62-L3009-02-16 2562 ปัตตานี โครงการยุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1360 62-L3001-2-04 2562 ปัตตานี โครงการเยาวชนแขนท้าว รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1361 62-L3069-2-05 2562 ปัตตานี โครงการเยาวชนตำบลปุโละปุโยเสริมสร้างสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1362 62-L2985-2-1 2562 ปัตตานี โครงการเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1363 62-L3009-01-6 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1364 62-L2974-1-05 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1365 62-L2974-1-02 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1366 L3000-62-05-01 2562 ปัตตานี โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1367 62-L2971-1-04 2562 ปัตตานี โครงการรักสดใส ปลอดภัยตามวัยทีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1368 62-L3009-01-3 2562 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1369 62-PKL-02-08 2562 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1370 L30226227 2562 ปัตตานี โครงการลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change your fat off ดำเนินการเสร็จสิ้น
1371 2562 ปัตตานี โครงการลานหินนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1372 62-L3066-02-06 2562 ปัตตานี โครงการวัยใส วัยเรียน รวมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1373 62-L3013-01-28 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย (โดยการเต้นแอโรบิค) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1374 62-L2971-1-03 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวกะรุบี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1375 62-L3010-02-08 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1376 62-L2974-2-07 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนด้วยการเต้นบาสโลป ดำเนินการเสร็จสิ้น
1377 62-L2974-1-04 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1378 62-L2974-02-10 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1379 62-L2974-2-18 2562 ปัตตานี โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฏอน ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1380 62-L2974-2-09 2562 ปัตตานี โครงการสถานศึกษาสีขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1381 62-PKL-02-03 2562 ปัตตานี โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1382 62-L3001-2-02 2562 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1383 2562 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1384 62-L2974-2-16 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ม.1 บ้านแม่กัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1385 62-L3009-02-8 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาพดีด้วยกีฬา (Good Health) ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1386 2562 ปัตตานี โครงการสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1387 62 - PKL -02-14 2562 ปัตตานี โครงการสุขวิทยาดีเด็กตาดีกาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1388 62-L2985-01-18 2562 ปัตตานี โครงการเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1389 62-L3001-3-08 2562 ปัตตานี โครงการหนูน้อยศพด.ลาเกาะ SMART KIDS ดำเนินการเสร็จสิ้น
1390 62-L3009-01-5 2562 ปัตตานี โครงการหนูน้อยสมาทร์คิทส์ตำบลกะมิยอ ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1391 L30226201 2562 ปัตตานี โครงการหนูน้อยสมาร์ทคิดส์ป่าไหม้-ดอนทราย ฟันดีสมส่วน ปี 2 ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1392 62-L2971-2-09 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (ปาแดกามูติง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1393 62-L2971-2-04 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้าน (เจาะกะพ้อ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1394 62-L2974-1-03 2562 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1395 2562 ปัตตานี โครงการอบรม “บุหรี่” พิษร้ายใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1396 62-L2974-2-11 2562 ปัตตานี โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1397 62-L3027-01-02 2562 ปัตตานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการเพิ่มศักยภาพ อสม.คัดกรองโรคเรื่อรังในพื้นที่ตำบลเขาตูม ปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1398 62-L2974 - 2-15 2562 ปัตตานี โครงการอบรมดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านแก่นักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1399 62-L2971-1-01 2562 ปัตตานี โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การจัดการสุขภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1400 62-L2971-1-06 2562 ปัตตานี โครงการอสม.ยุค 4.0 ก้าวทันโรคภัย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1401 62-L2985-02-13 2562 ปัตตานี โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลมะกรูด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1402 20/2562 2562 ปัตตานี โครงการออกเยี่ยมบ้าน ติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพดูแลสุขภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลตันหยงลุโละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1403 62-L3068-10(2)-04 2562 ปัตตานี โครงการอาสาพาสุข ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1404 62-PKL-02-07 2562 ปัตตานี โครงการอาสาสมัครร่วมใจดูแลผู้ป่วยในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1405 L30226228 2562 ปัตตานี โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1406 62-L2971-2-01 2562 ปัตตานี ชาวกะรุบีร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1407 62-L2971-2-02 2562 ปัตตานี ชาวกะรุบีร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1408 62-L3042-2-08 2562 ปัตตานี ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1409 62-L3042-2-09 2562 ปัตตานี ตำบลต้นแบบ ลูกสุขภาพแข็งแรงด้วยนมแม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1410 62-L3027-03-06 2562 ปัตตานี พัฒนาเมนูอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขี้เหล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1411 62-L3042-2-03 2562 ปัตตานี เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1412 62-L3001-2-10 2562 ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน ลดขยะป้องกันโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1413 62-L3001-2-05 2562 ปัตตานี โรงเรียนบ้านคลองช้างใส่ใจสุขภาพ ลดขยะ ลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1414 62-L3027-02-09 2562 ปัตตานี ส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุในเด็ก0-3ปี ในตำบลเขาตูม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1415 62-L3042-2-06 2562 ปัตตานี ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลตาแกะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1416 62-L3042-3-01 2562 ปัตตานี ส่งเสริมและป้องกันด้านทันตสุขภาพสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1417 62-L3042-2-07 2562 ปัตตานี สร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชนตำบลตาแกะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1418 62-L3042-2-10 2562 ปัตตานี สานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1419 62-L3042-1-02 2562 ปัตตานี หนูน้อย SMART KIDS ตำบลตาแกะ (สูงดีสมส่วน พัฒนาการดี วัคซีนครบ ฟันไม่ผุ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1420 62-L3001-1-06 2562 ปัตตานี หนูน้อยเกาะจันฟันดี เริ่มที่พ่อแม่ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1421 62-L3001-2-03 2562 ปัตตานี หมู่บ้านลาเกาะรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1422 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาดกรณีฉุกเฉิน เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระงับโครงการ
1423 62-L 3312-1-01 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1424 62-L3312-1-03 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนู ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1425 62-L3312-1-06 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการลดมัน ลดดัน ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1426 62-L3312-1-7 2562 พัทลุง ขออนุมัติโครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1427 2562-L3310-1-12 2562 พัทลุง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1428 62 - L3312 - 2 - 15 2562 พัทลุง โครงการ ครู นักเรียน และชุมชนรวมพลังใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1429 62-L3312-1-05 2562 พัทลุง โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1430 62-L3312-1-08 2562 พัทลุง โครงการ เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1431 62-L3312-1-12 2562 พัทลุง โครงการ ส่งเสริมการตรวจมะเร็งปาดมดลูก รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1432 62-L3312-1-14 2562 พัทลุง โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1433 62/L3329/11/36 2562 พัทลุง โครงการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ระยะยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1434 62 - L3312 - 3 - 05 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย ปีฝบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1435 62 - L3312 - 3 - 08 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1436 62 - L3312 - 3 - 02 2562 พัทลุง โครงการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1437 62-L3346-2-003 2562 พัทลุง โครงการกู้ชีพกู้ภัย รวดเร็วทันใจด้วย (1669) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1438 L3329/04/13 2562 พัทลุง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1439 62-L3346-2-06 2562 พัทลุง โครงการคนบ้านพร้าวสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1440 62-L3330-1-14 2562 พัทลุง โครงการค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสน หมู่ที่๑๓ ตำบลโคกสักอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1441 62/L3329/30/35 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1442 L3329/07/28 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1443 62-L3346-3-09 2562 พัทลุง โครงการควบคุมป้องกันอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1444 62L3329/17/35 2562 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1445 62/L3329/21/37 2562 พัทลุง โครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1446 62 – L3331 - 1 - 03 2562 พัทลุง โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2562 เขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1447 62-L3330-1-13 2562 พัทลุง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1448 62-L3341-1-01 2562 พัทลุง โครงการจัดการขยะในชุมชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1449 62-L3331-2-10 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านพักครู (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1450 62-L3331-2-11 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนสวนส้มแป้น (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1451 62-L3331-2-12 2562 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูง ชุมชนสุขศาลาพัฒนา (คัดกรองสุขภาพ) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1452 L62-3346-1-03 2562 พัทลุง โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชุนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1453 62-L3346-1-01 2562 พัทลุง โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชุนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1454 62 L3312 -2-10 2562 พัทลุง โครงการชวนน้อง รู้พืช กินผัก รักสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1455 62/L3329/2/51 2562 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1456 62-L3346-5-02 2562 พัทลุง โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1457 62-L3346-2-08 2562 พัทลุง โครงการดูแลด้วยใจห่วงใยสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1458 62/L3329/16/32 2562 พัทลุง โครงการดูแลตนเอง ลดแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานด้วยตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1459 62/L3329/21/39 2562 พัทลุง โครงการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1460 62-L3312-1-10 2562 พัทลุง โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยง ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1461 62-L3346-1-04 2562 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1462 62/L3329/27/40 2562 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1463 62-L3366-1-008 2562 พัทลุง โครงการตำรับยาไทยห่างไกลสารพิษ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1464 62-L3315-02-05 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1465 62-L3315-02-06 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1466 62-L3315-02-07 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1467 62-L3315-02-08 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1468 62-L3315-02-09 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1469 62-L3315-02-11 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1470 62-L3315-02-12 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 9 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1471 62-L3315-02-04 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
1472 62-L3315-02-10 2562 พัทลุง โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1473 62-L3366-1-014 2562 พัทลุง โครงการทันตกรรมเชิงรุกและส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1474 62 - L3312 - 2 - 13 2562 พัทลุง โครงการนักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมใจใส่ใจสุขภาพโรงเรียนบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1475 62-L3341-1-02 2562 พัทลุง โครงการบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วย รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1476 62 - L3312 - 4 - 01 2562 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1477 62-L3346-2-19 2562 พัทลุง โครงการบ้านบ่อทรายในใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1478 62 - L3312 - 2 -07 2562 พัทลุง โครงการบ้านสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1479 62-L3341-1-08 2562 พัทลุง โครงการประชุมให้ความรู้การป้องกันและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1480 62 - 3312 - 1 - 18 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องปรุงรสของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1481 62-L3346-2-17 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1482 62/L3329/04/3 2562 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1483 62/L3329/ 2562 พัทลุง โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1484 62/L3329/16/33 2562 พัทลุง โครงการปรับพฤติกรรม พิชิตโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1485 62-L3315-01-01 2562 พัทลุง โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิต ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1486 62-L3312-1-4 2562 พัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1487 62-L3312-2-02 2562 พัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1488 62-L3312-1-17 2562 พัทลุง โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1489 L3329/02/25 2562 พัทลุง โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1490 L3329/10/29 2562 พัทลุง โครงการป้องกันภัยเงียบความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1491 2562-L3310-5-01 2562 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1492 62-L3331-2-02 2562 พัทลุง โครงการปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1493 62/L3329/2/52 2562 พัทลุง โครงการผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจภาวะโภชนาการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1494 62 - L3312 - 3 -04 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1495 62-L3366-1-015 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1496 62-L7573-06 2562 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1497 62-L3346-3-05 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1498 62-L3366-1-012 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังด้านอาหารและการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1499 62-L3346-2-03 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาสุขภาพกายใจผู้สูงวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1500 62/L3329/03/2 2562 พัทลุง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1501 62-L3353-3-21 2562 พัทลุง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สุงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1502 62-L3312-1-19 2562 พัทลุง โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกายดูแลสุขภาพจิต ผุ้สูงอายุคนพิการในตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1503 62 - L3312 - 2 - 16 2562 พัทลุง โครงการภาวะโภชนาการดี ชีวีปลอดภัย เริ่มได้ที่โรงเรียน บ้านเกาะทองสม ประจำปีงบ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1504 62/L3329/28/43 2562 พัทลุง โครงการมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เช็คก่อน ชัวร์ก่อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1505 62/L3329/27/41 2562 พัทลุง โครงการแม่ดูแลลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
1506 62/L3329/2/53 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกวิธี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1507 62 - L3312 - 2 - 02 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.บ้านทาควาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1508 62/L3329/2/54 2562 พัทลุง โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1509 62-L3346-2-07 2562 พัทลุง โครงการร่วมคิดร่วมทำลดมลพิษพิชิตขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1510 62-L3346-5-03 2562 พัทลุง โครงการรับรู้ ปฎิบัติ ขจัดโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1511 62/L3329/24/4 2562 พัทลุง โครงการเริ่มที่ปรับ เปลี่ยนที่สุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1512 62/L3329/24/5 2562 พัทลุง โครงการเริ่มปรับเปลี่ยนวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนในวันหน้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
1513 62 - L3312 - 2- 14 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียน บ้าน ชุมชน สดใส ปลอดภัย ปลอดโรค โรงเรียนบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1514 62-L3353-2-11 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1515 62/L3329/28/42 2562 พัทลุง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1516 62/L3329/16/30 2562 พัทลุง โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1517 62 - L3312 - 2 - 03 2562 พัทลุง โครงการลดสารเคมีในเกษตรกร ในเขตพื้นที่บริการ รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1518 62-L3315-01-02 2562 พัทลุง โครงการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูง ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1519 2562-L3310-2-01 2562 พัทลุง โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1520 L3329/02/24 2562 พัทลุง โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยและแม่วัยใสไม่ตั้งครรภ์ซ้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1521 L3329/02/21 2562 พัทลุง โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1522 62-L3335-2-02 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1523 62-L3346-2-20 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1524 62 L3312 -02-08 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1525 62-L3346-2-18 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1526 62 - L3312 - 3 - 01 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติตนและการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1527 62 - L3312 - 2 - 04 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวีบ้านทุ่งมวงกาง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1528 62-L3341-1-07 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยบาสะโลป ประจำปี 2562 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1529 62/L3329/17/24 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1530 62 -L3312 - 2 -05 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีแอโรบิก บ้านทุ่งยาวออก ประจำปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1531 62-L3312-1-15 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกม่วงห่างไกลฟันผุรพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1532 62-L3346-2-14 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1533 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ยุติโครงการ
1534 62 - L3312 - 3 - 07 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าควาย ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1535 62 - L3312 - 3 - 05 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1536 62 - L3312 - 3 - 09 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1537 62 - L3312 - 3 - 03 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1538 62/L3329/2/57 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการผ่านอาหารและแอโรบิคนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1539 63-L3366-3-005 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1540 62-L3366-1-013 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตำบลเขาปู่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1541 62/L3329/2 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดปลักปอม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1542 62 – L3331 – 2 – 08 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายตอนเช้า ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1543 62-L3366-1-007 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1544 62-L3313-2-3 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ กำลังดำเนินโครงการ
1545 62-L3353-2-13 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านทุ่งลาน) ดำเนินการเสร็จสิ้น
1546 62-L3341-1-03 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1547 62-L7573-09 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
1548 62-L3312-1-16 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1549 62 - L3312 - 2 -09 2562 พัทลุง โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1550 62-L3366-2-006 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ 2 ส ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1551 62-L3346-3-06 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมเข้าจังหวะ โดยการเต้นบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1552 62-L3346-3-08 2562 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1553 62-L3346-2-09 2562 พัทลุง โครงการสังคมใส่ใจคนไทยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1554 63-L3366-1-011 2562 พัทลุง โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปีงบประมาณ2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1555 62/L3329/24/6 2562 พัทลุง โครงการสุขภาพดี สร้างได้ด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
1556 62-L-3346-15 2562 พัทลุง โครงการสุขภาพดีบ้านหน้าป่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
1557 62-L3346-2-13 2562 พัทลุง โครงการไสกล้วยร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1558 62-L3346-2-11 2562 พัทลุง โครงการไสอ้อสดใส ต้านภัยโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1559 62/L3329/2/56 2562 พัทลุง โครงการหนูน้อยปฐมวัยปรับนิสัยการกินให้เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
1560 62/L3329/21/36 2562 พัทลุง โครงการหมู่บ้านฟันดี ชีวีมีสุข ยิ้มสวยทุกกลุ่มวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
1561 L3329/62/14/12 2562 พัทลุง โครงการหลีกพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
1562 23/2563 63-L3367-2-02 2562 พัทลุง โครงการห่วงใยสตรีห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1563 62-L3346-2-12 2562 พัทลุง โครงการหาดสูงร่วมใจ สร้างสุขภาวะที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1564 62-L3341-1-09 2562 พัทลุง โครงการให้ความรู้และแช่เท้าสมุนไพรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1565 62-L3346-2-16 2562 พัทลุง โครงการอนามัยแม่และเด็ก 0-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
1566 62-L3321-1-01 2562 พัทลุง โครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1567 62-L3346-4-02 2562 พัทลุง โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1568 L3329/07/26 2562 พัทลุง โครงการออกกำลังกายทุกวัย ร่างกาย จิตใจ ร่าเริง ดำเนินการเสร็จสิ้น
1569 62/L3329/02/22 2562 พัทลุง โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
1570 2562-L3310-1-13 2562 พัทลุง ชุมชนบ้านโคกยา ร่วมใจ ระวังภัยโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1571 62-L3335-2-05 2562 พัทลุง ตำบลอนามัยวัยเจริญพันธุ์ตำบลดอนทราย ปี 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
1572 2562-L3310-4-01 2562 พัทลุง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1573 62-L3341-1-06 2562 พัทลุง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
1574 2562-L3310-1-11 2562 พัทลุง พัฒนาการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1575 009 2562 พัทลุง ฟันสวย ยิ้มใส กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
1576 2562-L3310-1-01 2562 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
1577 2562-L3310-2-13 2562 พัทลุง ร่วมใจสามวัย ใส่ใจสุขภาพจิต ม.๑๔ ดำเนินการเสร็จสิ้น
1578 2562-L3310-1-16 2562 พัทลุง ลดโรคลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น